Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!! [1]

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!! [1](Παραμένουμε ἀκόμη στὸ τρίτο ἐπεισόδιο τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς ἱστορίας ἐκ τοῦ ΣΚΑΙ! Ἤ ἄλλως, παραμένουμε ἀκόμη στὴν τρίτη συνέχεια τῆς τουρκικῆς ἐκδοχῆς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία!)

Αὐτὸν τὸν Φικρέ Ἀντανίρ ποῦ τόν ἀνακαλύψατε; Αὐτὸς σᾶς μαθαίνει ὅσα ἰσχυρίζεστε; Σὲ δικά του ἀποδεικτικά στοιχεῖα βασίζεστε; (Γνωρίζετε τὴν τουρκική; Καλά; Ἤ τὰ συζητᾶτε μόνον στήν «παγκόσμια» γλώσσα, τὴν ἀγγλική;)

Μὴ μὲ παρεξηγεῖτε, ἀλλὰ πρέπει μᾶλλον νὰ τοῦ τὰ μαθαίνουν κάπως ….ἀνάποδα…. Ἐκτὸς κι ἐὰν θὰ πρέπῃ νὰ «ἐκτιμοῦμε» τὴν τουρκική παιδεία ὅπως μᾶς ἐδίδαξαν οἱ πρόγονοί του νά τήν ἐκτιμοῦμε! Δῆλα δή; ΔΙΟΛΟΥ!!!!

Λέει λοιπόν ὁ φίλος σας (καὶ ἴσως καὶ προμηθευτὴς τῶν πληροφοριῶν σας)

27:20, Φικρὲτ Ἀντανίρ, καθ. Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο (;;;;) τῆς Κωνσταντινουπόλεως, «Ἡ σύγκρουση ἔγινε στὸ μέτωπο τῆς θρησκείας. Χριστιανοὶ πολεμοῦσαν κατὰ μουσουλμάνων. Τὸ κέντρο τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας ἦταν ἀδύναμο καὶ  γι’ αὐτὸ ἀντέδρασε τόσο βίαια. Καὶ πραγματοποίησαν ἀντίστοιχες σφαγές.»

Κάτι ἔρχεται ἐδῶ νὰ πῇ ὁ Μιχαηλίδης, ἀλλὰ  παραμένει στὶς γενικολογίες.

Φικρέτ Ἀντανίρ, 28:23, «Τὰ ἀντίποινα ἦταν μία θρησκευτική, φανατισμένη ἀντίδραση. Ἀκόμη καὶ ὁ πατριάρχης ἐκτελέστηκε, ἄν καὶ  ἦταν ἀφοσιωμένος στὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς.

Γουίλιαμ Σὲντ Κλέρ, ἐπίτιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Cambridge.

30:26:«Ἡ ὀθωμανικὴ κυβέρνησις δὲν εἶχε κανέναν δισταγμό νὰ ἐξοντώσῃ καὶ νὰ σκλαβώσῃ ὁλόκληρες κοινότητες καὶ ὄχι μόνον τοὺς ἐξεγερμένους.

30:35, Μιχαηλίδης: Κι αὐτὸ φαίνεται σήμερα ἀπό τὰ ὀθωμανικὰ ἀρχεῖα, ἐντολὴ πρὸς τοὺς κατὰ τόπους ὀθωμανοῦς διοικητές, νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα καὶ νὰ ξεθεμελιώσουν τὸν τόπο.»

31:50, Γουίλιαμ Σὲντ Κλέρ, ἐπίτιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Cambridge.

«Ἔχουμε πολλὲς ἀναφορὲς ἀπὸ πρεσβευτὲς στὴν Κωνσταντινούπολι,  πρὸς τὸ Λονδίνο καὶ τὸ Παρίσι, ποὺ λένε στοὺς ὀθωμανοὺς «δὲν γίνεται νὰ συνεχίσετε νὰ σφαγιάζετε ἔτσι κόσμο καὶ αἰχμαλώτους…» Κι ἐκείνοι ἀπαντοῦν: «Πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσετε… Αὐτὴ εἶναι ἡ αὐτοκρατορία μας καὶ αὐτὲς οἱ συνήθειες τῆς θρησκείας μας.»

33:40, Τατσόπουλος: «…Σκοτώθηκαν δεκᾶδες χιλιάδες Ἕλληνες καὶ δεκᾶδες χιλιάδες Τοῦρκοι…[…]…Οἱ Τοῦρκοι τῆς Πελοποννήσου, πλήρωσαν αἰῶνες καταπίεσης καὶ ἀδικία, πραγματικῆς καὶ φανταστικῆς, ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ οἱ Ἕλληνες ῥαγιᾶδες….[…]…. Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες, ποὺ ἔζησαν δίπλα δίπλα γιὰ αἰῶνες ,στράφηκαν τώρα μὲ τὸν πιο βίαιο τρόπο ἐνάντια στοὺς ἀνυπεράσπιστους γείτονές τους,  μὲ στόχο νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσουν ὁλοκληρωτικά!»

Παρατηρῶ πολύ ἔντονη τὴν προσπάθειά σας νὰ μᾶς πείσετε ὅτι τὸ κυριότερον πρόβλημα τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς τούρκους ἦταν οἱ  θρησκευτικὲς διαφορὲς. Καὶ σὲ αὐτὸ καὶ σὲ προηγούμενο ἐπεισόδιο, προσπαθεῖτε πολύ «διακριτικὰ» νὰ μᾶς περάσετε κάποια ἄλλα αἴτια ὡς ….αἴτια. Στὴν ἀρχὴ μᾶς λέγατε γιὰ τὸ χρῆμα καὶ τὸν καταπιεσμένο οἰκονομικῶς ῥαγιά. Μετὰ, μᾶς εἴπατε γιὰ τοὺς παπᾶδες ποὺ ἦταν κατὰ κύριον λόγο αὐτοὶ ποὺ πῆραν τὰ ὅπλα. Τώρα μᾶς λέτε γιὰ τὴν μοναδικὴ διαφορετικότητα ποὺ ἦταν στὴν κοσμοθέασι, δῆλα δὴ στὴν θρησκευτική ἐπιλογή.

Μαθαίνουμε λοιπόν ἱστορία ἀπό τὴν ἀρχή; Μαθαίνουμε πώς δὲν νοιάζονταν γιὰ τὴν ἐλευθερία τους ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ θρησκευτικὴ αὐτοδιαχείρισι; Μᾶς δουλεύετε;

Γιὰ διαβᾶστε παρακαλῶ:

Ὁ πρεσβευτής τῆς Ῥωσσίας Στρογγανώφ ὠμίλησε εἰς τὴν Πύλην δι’  αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα ἐναντίον ἀθώων χριστιανῶν, ἐν ὀνόματι τῆς προστασίας τῶν ὀρθοδόξων πληθυσμῶν ὑπὸ  τοῦ αὐτοκράτορος. Καὶ ἡ Πύλη ἀπήντησεν ὅτι αἱ μικραὶ καὶ ἀσήμανται αὐταὶ ἀταξίαι ἦσαν ἀναπόφευκτα ἐπακόλουθα τῆς ὀργῆς τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ ἐκ τῆς ἀποστασίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μολδοβλαχίας.

Μικραὶ ἀταξίαι! Ὁ χαρακτηρισμὸς εἶχε τὴν θέσιν του.  Αἱ ἐπίσημοι σφαγαί, τὰ ὑπεύθυνα ἐγκλήματα τοῦ σουλτάνου τὰ ἀτιμάζοντα πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου δὲν εἶχαν ἀρχίσει ἀκόμη. (σελ. 253)1

Ὁ Μαχμούτ ἐννοοῦσε νὰ μὴ τοῦ διαφύγῃ κανείς….. ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου ν’ ἀπαγορεύῃ εἰς τοὺς Τούρκους μὲ ποινὴν θανάτου κάθε βοήθειαν καὶ οἶκτον πρὸς Ἕλληνα καταδιωκόμενον, διῂρεσε τοὺς ὑπηκόους του εἰς διώκτας καὶ εἰς διωκομένους. ….

Ἡ Κωνσταντινούπολις ὁλόκληρος εἶχε μεταβληθῆ εἰς μάνδραν, ὅπου εὑρίσκοντο κλεισμένα εἰς ἐπισφαλεῖς κρύπτας τὰ  θύματα τῶν φανατισμένων σφαγέων. (σελ.254)

Ἡ μανία τοῦ Μαχμούτ Β’ τοῦ ἄλλωστε τόσον ἡπίου ἔως τότε ἀπέναντι τῶν Ἑλλήνων, δὲν ἐδικαιολογεῖτο ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ Ἰασίου. (σελ. 257)

Ὁ σουλτᾶνος ἔκαμε τότε ὅ,τι καὶ πρὸ ἑνὸς μηνὸς ἀκριβῶς, κατὰ τὴν ἀναγγελίαν τῶν γεγονότων τῆς Μολδοβλαχίας: ἀντὶ ν’ ἀπαντήσῃ μὲ μίαν κεραυνοβόλον ἐνέργειαν καὶ ἀποστολὴν μεγάλης δυνάμεως ἐκ τοῦ ἀνερχομένου εἰς ἑκατὸν πενῆντα χιλιάδας στρατοῦ τῆς πρωτευούσης ἐναντίον τῆς Πελοποννήσου, ἐστράφη ἐκ νέου κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. (σελ. 260)

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀδύναμος αύτοκρατορία; Μὲ 150.000 στρατὸ  νὰ κάθεται μέσα στὴν Κωνσταντινούπολι… Εἶσθε ψεῦτες!!! Καὶ τὸ γνωρίζετε!!! Μὰ ἀγαπητοί μου, ἔχουν τιμὴ καὶ ἀνδρεία αὐτὰ τὰ  κατακάθια; Εἶχαν ποτέ; Γιουσουφάκια τοὺς λέει ὁ λαός μας!!! Κι αὐτὸς ὁ λαός εἶναι σοφός!! Νὰ τὸν ἀκοῦτε!!

Ἀντί λοιπόν ὡς ἀνδρεῖος νὰ περάσῃ ἒστῳ μὲ στρατιωτικὲς δράσεις στὴν κατάπαυσι τῆς ἐπαναστάσεως, ἐπέλεξε τὶς σφαγές, τὶς δηώσεις, τοὺς ἐξανδραποδισμούς, τὶς δολοφονίες (ἐδῶ μάλιστα, κολλοῦν θαυμάσια, ὄχι ἐκεῖ ποὺ τὸ εἴχατε πρὶν….) Κτηνώδεις συμπεριφορές καὶ στάσεις ζωῆς ἑνὸς κτηνώδους σουλτάνου, ποὺ προερχόταν ἀπό μίαν κτηνώδη παιδεία καὶ μίαν κτηνώδη ἀντίληψι γιὰ τοὺς ὑπηκόους του!! Ἂλλως τε, μὴν πᾶμε μακριά… Μικρασιατική καταστροφή, Κύπρος… Τὸ μήνυμα ὡς λαός τὸ ἔχουμε πάρει… Ἐσεὶς μᾶλλον δὲν ἀνήκετε  σὲ αὐτὸν τὸν λαό. Καὶ γιὰ ἐτοῦτο δὲν καταλαβαίνετε….

Κι ὅλα αὐτὰ λοιπόν γιατί; Γιατί δὲν τὸν ἐνδιέφεραν οἱ Ἕλληνες!!! Σᾶς ξέφυγε ἤδη!!! Οἱ ῥαγιᾶδες γιὰ ὅλους τοὺς σουλτάνους (κι ὄχι μόνονἦταν ἀντικείμενον λειωσίματος!!!ταν μέσον διασκεδάσεως!!

Διαβᾶστε σᾶς παρακαλῶ ἐκ νέου τὰ  «ὁ Γέρος μας»,  «γιὰ τοὺς Κολοκοτρωναίους ἡ κλεφτουριὰ εἶναι σύμπτωμα Λεβεντιᾶς» καὶ τὰ «ἡ pax ottomanica», «ἡ pax ottomanica καὶ ἡ ἐπιστημονική ἀλήθεια της», «ἡ pax ottomanica (γ’ μέρος)» καὶ «τὰ μαργαριτάρια ἀπὸ τὴν pax ottomanica». Ἐὰν σᾶς ἔχῃ μείνῃ κάποιο ἴχνος ἀντιλήψεως, θὰ διαπιστώσετε πώς πρέπει νὰ παραδεχθεῖτε δημοσίως τὴν προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῆς συνειδήσεώς μας καὶ τῆς  παιδείας μας.

Στὸ πρῶτο ἐπεισόδιο κύριε Βερέμη βάζεις τὸν Τατσόπουλο νὰ λέῃ:

Τατσόπουλος, 21:14: «Γιὰ τοὺς ὑπηκόους τοῦ σουλτάνου ἡ θρησκεία μπορεῖ  νὰ ἀποτελῇ στοιχεῖον διαχωρισμοῦ ἀλλὰ δὲν ἐξελίσσεται σὲ πεδίον διαμάχης».

Μᾶλλον θὰ σᾶς ξέφυγε… Ἤ τὸ κάνετε ἐπίτηδες γιὰ νὰ μπερδέψετε τὸν θεατή; Ἀδυνατεῖ  πράγματι τὸ μυαλό μου νὰ κατεβῇ στὰ τόσο σκοτεινὰ ὑπόγεια τῶν δικῶν σας!

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος ἔγραφαν τὰ μπαϊράκια τῆς ἐπαναστάσεως!! Τώρα τὸ τί καταλάβατε ἐσεὶς εἶναι ἄγνωστο!!! Βέβαια ἔχετε κι ἕνα δίκαιον βουνό!! Πῶς νὰ καταλάβῃς κάτι ποὺ δὲν σοῦ ἀνήκει ἠθικά, ἰδεολογικά καὶ κοινωνικά; Πῶς νὰ αἰσθανθῇς κάτι τό ὁποῖον δὲν σὲ πονάει, ἀντιθέτως μάλιστα, σὲ ξεβολεύει; Πῶς νὰ στηρίξῃς καὶ νὰ τιμήσῃς κάτι ποὺ σου ἀνατρέπει ὑποδομές αἰώνων; Αὐτὸ δὲν σᾶς ἔκανε ἠ ἐπανάστασις; Δὲν σᾶς ξεβόλεψε; Δὲν σᾶς ἀνέτρεψε ὅσα μὲ τόσην ὑπομονή εἴχατε καταχραστεῖ γιὰ αἰῶνες;

Σήμερα πασχίζετε νὰ ἀποδομήσετε κάτι ποὺ δὲν σᾶς ἀνήκει. «Χτυπᾶτε» στοὺς ἀφελεῖς καὶ στοὺς ἀπαιδεύτους… Ἀλλὰ  σᾶς ἔγραψα ἤδη γιὰ τὴν μνήμη τοῦ λαοῦ… Γιά τὴν, ἄς ποῦμε, μεταφορά τῆς πληροφορίας καὶ τῆς ἰστορίας, ἀπό τὸν …ἀέρα. Κι αὐτό ποὺ ἔχει μέσα του αὐτός ὁ λαός δὲν γκρεμίζεται πλέον. Εἶναι κάτι σὰν ἔνστικτο ἐπιβιώσεως ποὺ τὸν ὁδηγεῖ στὸ νά κρατηθῇ ζωντανός!!!

Τόσοι καὶ τόσοι στὶς ἡμέρες μας πετοῦν κορῶνες ἀναλόγου «φιλοσοφίας»… Μόνον ποὺ τοὺς διακρίνει μία μεγάλη διαφορά ἀπό τοὺς ξυπόλητους ἐπαναστᾶτες!!! Οἱ τότε, πάλευαν μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀνακτήσουν τὴν χαμένη ἀπό αἰῶνες ἐλευθερία τους!!! Οἱ σημερινοί, μέ πρόσχημα λέξεις ἱερές, πράττουν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον. Πωλοῦν καὶ καταχρῶνται τὴν ἐλευθερία μας!!! Σὲ ἕναν βωμό φυσικά!!! Τόν βωμό τοῦ χρήματος!!! Μήπως λοιπόν, κρίνοντας ἀπό τὶς προσωπικές σας εἰκόνες καὶ ἀντιλήψεις, ὅλα τὰ μεταφράζετε μὲ βάσιν τὸχρῆμα; Δὲν εἶναι κακό… Ἁπλῶς δὲν μᾶς ἀφορᾷ!

Κάποτε, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, σὲ μίαν παραλία τῆς Βοιωτίας, μία γιαγιά μοῦ μιλοῦσε γιὰ τὸν  τόπο της. Τὶς Πλαταιές.  Ἡ γιαγιὰ αὐτὴ, ἀρβανίτισσα στὴν καταγωγή, κάποια στιγμὴ ἄρχισε νὰ μοῦ μιλάῃ γιὰ μίαν πολύ μεγάλη μάχη ποὺ ἔγινε πρὶν  ἀπό πολλὰ χρόνια στὶς Πλαταιές καὶ τελείωσε μὲ τὸ: «ἐμεὶς οἱ Ἕλληνες, πολεμήσαμε μὲ τοὺς Τούρκους, μὲ πάρα πολλούς Τούρκους καὶ τοὺς νικήσαμε καὶ τοὺς διώξαμε!»

Μήπως ἀντιλαμβάνεστε τί ἀκριβῶς εἶπε αὐτή ἡ ἀγράμματη γυναίκα; Μήπως, ἄν καὶ ἀρβανίτισσα, ἔχει καταγράψει ἀνεξίτηλα στὸ γονίδιό της τὶς ἀλήθειες τοῦ τόπου;

Ξέρω πώς σᾶς πληγώνω, ἀλλά πρέπει νὰ σᾶς πληρώσω μὲ τὰ νομίσματά σας! Δὲν εἶστε θεοί κύριοι!! Αύτὸ ποὺ ἔγινε έδῶ, ποὺ ἀφάνιζε συστηματικὰ τὸν Ἕλληνα γιὰ χιλιᾶδες χρόνια, εἶναι καταγεγραμμένο καὶ στὶς πέτρες!!! Δὲν σβήνει!!! Τὸ ψιθυρίζουν τὰ βουνά, τὰ δένδρα, τὰ πουλιά, ὁ ἀέρας, ἡ γῆ, ὁ ἧλιος, ὁ οὐρανός…. Ὅλα ὑπάρχουν γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ ξαναπάρουμε πίσω τὶς ζωὲς μας!!! Δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ σταματήσετε!

Δὲν μπορεῖτε λοιπόν νὰ μᾶς πείσετε γιὰ τὸ παράλογον!!! Ἀκόμη κι ἐὰν καταφέρετε νὰ «τσιμπήσετε» κάποιους, τὸ μεγάλο παιχνίδι τὸ ἔχετε χάσει!!

Πρὶν περάσω στὴν Τριπολιτσὰ (καὶ τὰ ἄλλα αἰσχρά σας ψεύδη), σᾶς δίδω μίαν συμβουλή. Ἀποσυρθεῖτε.

Συνεχίζεται.

Φιλονόη.

σχετικά μὲ τό τρίτο ἐπεισόδιο:

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλὰ τὰ ἔκανες κρεμαστάρια;

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2]

Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [1]

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [2]

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3]

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]

Φωτᾶκος: Ναὶ τοὺς σφάξαμε

Ὅλη ἡ ἑνότης pax ottomanica ἐδῶ

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

18 thoughts on “Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!! [1]

 1. Θα δεις αγαπητή μου την τεράστια προσπάθεια που γίνετε μέσα από αυτό να φύγει το επίκεντρο από το πραγματικό νόημα της επανάστασης από την ελευθερία της πατρίδας και του έθνους των ελλήνων στην απλή θρησκευτική και ( κτηματική ) διαμάχη .
  Τις σχέσεις εκκλησίας και Οθωμανών μόνο ένας βλάκας ; δεν μπορεί να δει αν ρίξει μια ματιά στην ιστορία , παρόλα αυτά θα επιμείνουν στην θρησκευτική διαμάχη γιατί τους βολεύει , προς το παρών .
  Γι αυτό κουβέντα για Κοραή και Καιρη και την επιρροή που είχε ο διαφωτισμός στην επανάσταση .
  Πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από εκεί γιατί θα τους χρειαστεί στις πονηρές μέρες που έρχονται .
  Εδώ και πολλά μα πάρα πολλά χρόνια γινόταν μια προσπάθεια και από ότι φαίνεται νομίζουν ότι επέτυχε τον στόχο της να αφαιρέσουν από κάποιες λέξεις την πραγματική τους έννοια .
  Επειδή ακριβώς νομίζουν ότι έχει πετυχει και αυτό είναι αλήθεια σε μεγάλο βαθμό περνούν στον επόμενο στόχο να εξαφανίσουν και τις ίδιες τις λέξεις .
  Κάθε είδους παγκοσμιοποίηση ( δεν είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που έκαναν κάτι τέτοιο ) έχει αλλεργία σε κάποιες λέξεις και έννοιες , λέξεις και έννοιες όπως πατρίδα , ελευθερία , δημοκρατία , έθνος είναι για αυτούς λέξεις απαγορευμένες και λέξεις ταμπού που πρέπει πρώτα να τους αφαιρέσουν το νόημα και μετά να τις εξαφανίσουν .
  Μια ματιά να ρίξει κανείς στην ιστορία θα δει αμέσως ότι μέχρι την γαλλική επανάσταση αυτές οι λέξεις απλά δεν υπάρχουν .
  Αν μέχρι τότε μιλούσες στους ανθρώπους για αυτές απλώς δεν τις ήξεραν , η τουλάχιστον σήμαιναν κάτι πολύ διαφορετικό από ότι σήμερα .
  Ο διαφωτισμός και η γαλλική επανάσταση έφερε ξανά αυτές τις έννοιες στο προσκήνιο , ( το αστείο ; τις υπόθεσης είναι ότι η κυρίαρχη δύναμη που επανέφερε αυτές τις λέξεις είναι η αριστερά ) .
  Μια αριστερά που μετά από μια βίαιη μετάλλαξη που έπαθε ( μετάλλαξη λέμε την δολοφονία και την εξαφάνιση των πρώτον αριστερών ) η νέα γενιά αριστερών ( δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα ) , κήρυξε τον πόλεμο στις έννοιες πατρίδα , έθνος , δημοκρατία , ε ήρθε και η ώρα της ελευθερίας . αυτά τα ολίγα , δεν θα τους περάσει μετά από σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια έκαναν το λάθος να ξυπνήσουν το θηρίο που κοιμόταν τους έλληνες .

Leave a Reply