Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!

Περί Μονεμβασίας «μεγάλο ἀφιέρωμα» κάνατε! (3ο ἐπεισόδιο: ἐξέγερσις)Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!1

20:52, Τατσόπουλος: «Τὸ κρίσιμο γιὰ τοὺς πολιορκημένους Τούρκους εἶναι ἡ πείνα. Ὅταν οἱ λιγοστὲς προμήθειές τους ἐξαντλοῦνται, ἀρχίζουν νὰ τρῶνε ῥίζες, φύκια, σπόρους καὶ καταλήγουν νὰ τρῶνε γαϊδούρια, σκύλους καὶ ποντίκια. Ὅταν κι αὐτὰ ἐξαντλοῦνται καταφεύγουν στν κανιβαλισμό…  …

«Οἱ Τοῦρκοι …ἐπιμένουν νὰ παραδοθοῦν στόν Δημήτριο Ὑψηλάντη….! Αὐτὸς ὑπόσχεται τὴν ἀσφαλὴ μεταφορὰ τους στὴν Μικρὰ Ἀσία.

Στὶς 2 Αὐγούστου, τὰ κλειδιὰ τοῦ φρουρίου παραδίδονται ἐπίσημα, σὲ ἀσημένιο δίσκο. Ὅταν ὅμως ἀνοίγουν οἰ πόρτες, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατήσῃ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ πόλις λεηλατεῖται! Πολλοὶ τοῦρκοι δολοφονονται! Οἱ ὑπόλοιποι, περίπου 500, ἐπιβιβάζονται σὲ τρία Σπετιώτικα πλοῖα, τὰ ὁποῖα τοὺς ἐγκαταλείπουν σὲ ἕνα ἀκατοίκητο νησί, ἀνοικτὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ἡ παράδοσις τῆς Μονεμβασίας, εἶναι ἡ μόνη περίπτωσις ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν Τούρκων κατοίκων καταφέρνει νὰ διαφύγῃ.  Στὰ ὑπόλοιπα κάστρα ποὺ καταλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὅλοι οἱ κάτοικοι σφαγιάζονται!» (Πολύ τό τονίζεις τό τελευταῖο…. )

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως, εἶναι ὅπως τὰ λές;

**Αὐτὸ τὸ «δολοφονοῦνται» πῶς προέκυψε;

Δολο+φονεύω (=σκοτώνω) =ἡ ἐνέργεια, ἡ ἐμπεριέχουσα δόλο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν φόνο!!! Δῆλα δὴ πρέπει νὰ πρϋπάρχη ἕνα σχέδιον δολο+φονίας!!! Τὰ λέω καλὰ; Δολοφονίες ἦταν ὅλες οἱ σφαγὲς ποὺ ἔγιναν κατὰ Ἑλλήνων (ἀμάχων) κατὰ τὴν διάρκεια ἐκφράσεως τοῦ μένους τοῦ Μαχμούτ!!!

Δολοφονία εἶναι καὶ κάθε ἐνέργεια ποὺ γίνεται μὲ στόχο τὴν ἁρπαγὴ πλούτου καὶ τὸν θάνατο τοῦ κατέχοντος αὐτοῦ τοῦ πλούτου.

Μᾶς λέτε λοιπόν, πώς ἀκριβῶς τὰ πόδια, στὴν προσπάθειά τους νὰ χτυπήσουν τὸ κεφάλι, ἐδολοφόνησαν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν; Νεολογισμοί!!! Παγκόσμια πρωτοτυπία!!! Ἀπό σήμερα οἱ ἐπαναστάσεις,  κατ’ ἐσᾶς ἀλλάζουν διάστασι καὶ γίνονται δολοφονίες!!!!

Δὲν σᾶς εὑρίσκω καὶ τόσο ἀκριβεῖς!!! Τὸ ἀντίθετον θὰ ἔλεγα!!!! Γιὰ 400 χρόνια συντελεῖτο ἕνα κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ!!! Μία δολοφονία συνειδήσεως, σκέψεως, ὑπάρξεως….  Μία ἀπολύτως συνειδητὴ δολοφονία ἑνὸς ἔθνους!!! Νὰ εἶστε περισσότερο ἀκριβείς παρακαλῶ, διότι γελοιοποιεῖστε!!!**

«Οἱ ἀγάδες λοιπὸν τῆς Μονεμβασίας ἔμειναν ἥσυχοι, ἀφοὖ καὶ αὐτὸς ὁ Χουρσὶτ δὲν ἐπίστευε μέχρι τοῦ τέλους τοῦ δευτέρου δεκαημέρου τοῦ Μαρτίου εἰς τὰ λεγόμενα καὶ τὰ καταγγελθέντα ἀκόμη ὅτι ἐπέκειτο κίνημα εἰς τὴν κάτω Ἑλλάδα, ἀποδίδων ταῡτα εἰς προσπάθειαν τοῦ ἀντάρτου τῶν Ἰωαννίνων νὰ προκαλέσῃ ἀντιπερισπασμὸν καὶ χαλάρωσιν τῆς ἐναντίον του τουρκικῆς ἐκστρατείας, καὶ εἶχε περιορισθῆ μόνον εἰς προληπτικὰ ἤπια μέτρα, ὅπως ἦτο ἡ πρόσκλησις τῶν προκρίτων καὶ τῶν ἱεραρχῶν τῆς Πελοποννήσου εἰς τὴν Τριπολιτσάν. Ἡ παρουσία τοῦ Χουρσὶτ εἰς τὴν Ἤπειρον καὶ τὴν Θεσσαλίαν μὲ τόσα στρατεύματα ἦτο μία ἐγγύησις ἀσφαλείας δι’ ὅλους τοὺς Τούρκους τῆς κάτω Ἑλλάδος.

ριθμς τν ποκλεισθέντων ες τ φρούριον νήρχετο ες τέσσαρας χιλιάδας πεντακόσια τομα. Μεταξ ατν σαν κα ρκετο Μονεμβασιται λληνες ποκλεισθέντες κε κα κρατούμενοι ς μηροι. νοπλος δύναμις νήρχετο ες χιλίους νδρας…..

Πτώματα νθρώπινα, κατ τατα, χρησιμοποιήθησαν πρς τροφν κα μικρ παιδι πο ερέθησαν πομονωμένα ες τος δρόμους ρπάγησαν κα σφάγησαν. (σελ. 497)

172 ἐξ αὐτῶν (Τοῦρκοι), κάνοντας ἔξοδον καὶ δίδοντας μικρὰν μάχην τὴν ἐπομένην, τελικῶς παρεδόθησαν καὶ φυλάσσοντο. (σελ. 496)

Οἱ αἰχμάλωτοι αὐτοὶ ἐπληροφόρησαν τὸν Ἕλληνα ἀρχηγὸν ὅτι ἐκ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως εχαν ποθάνει π τς στερήσεις κα τς μολυσματικς νόσους περισσότεροι το νς τρίτου το λου πληθυσμο, ὅτι πτ τουρκόπουλα εχαν σκοτωθε κα φαγωθ π νθρώπους ξαγριωθέντας π τν πεναν καὶ ὅτι ἤρχισεν ἡ ἔλλειψις τοῦ ὕδατος, διότι εἶχες ἐξαντληθῆ τὸ νερὸ ποὺ εὑρίσκετο ἐντὸς τῶν στερνῶν καὶ οἱ Τοῦρκοι ὑδρεύοντο μὲ προφύλαξιν ἀπὸ μίαν πηγὴν ποὺ εὑρίσκετο μόλις ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, ὄχι μακρὰν τῆς πύλης. (σελ. 500)

κ τν πρ τς τέσσαρας χιλιάδας Τούρκων, ποὺ εἶχαν κλεισθῆ εἰς τὴν Μονεμβασίαν κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πολιορκίας, δν πρχον παρ μόνον πτακόσιοι πενντα, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εὑρίσκοντο εἰς οἰκτρὰν κατάστασιν ἀπὸ τὴν ἐξάντλησιν.

Καντακουζηνς κατώρθωσε δι τς πιβολς του π τν λληνικν σωμάτων νὰ τηρηθῇ ὁ ὅρος τοῦ σεβασμοῦ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ζωῆς τῶν παραδοθέντων. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ὁ ὁποῖος εἰσῆλθεν ὁλόκληρος εἰς τὴν πόλιν κατὰ τὰς πέντε τὸ ἀπόγευμα, τήρησε πραγματικν τάξιν.  Περίπολοι σχυρα διέτρεχαν π κείνης τς ρας κα καθ’ λην τν πελθοσαν νύκτα τν παραδοθεσαν πόλιν μ τν ντολν ν συλλαμβάνουν κα ν μεταφέρουν ες τ φρούριον ποιονδήποτε ντελαμβάνοντο διαπράττοντα παράνομον πρξιν.1

…εἰς τὸν Καντακουζηνὸν ἐπίσης ὠφείλετο ἡ τήρησις τῆς τάξεως κατὰ τὴν παράδοσιν καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς ζωῆς τῶν Τούρκων αἰχμαλώτων, ποὺ ἐστοίχισε μὲ τὴν  αὔξησιν τῶν διωκτῶν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Σμύρνην, ἀλλὰ συνετέλεσεν εἰς τὴν δημιουργίαν ἐμπιστοσύνης τῶν ἄλλων πολιορκουμένων Τούρκων, ὡς πρὸς τὴν ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων ἀρχηγῶν τήρησιν τῶν ὅρων τῶν συνθηκῶν.  (σελ. 505)1

Τί μς λς βρ παιδάκι μου; ληθεύει; Μ Βερέμης διά στόματος Τατσοπούλου λλα  μς μαθαίνουν σήμερα!!!! Μήπως κύριε Κόκκινε δν τ ξερες καλά; Μήπως μς δουλεύεις κα ο νέοι ατο φωστρες κατέφθασαν γι ν μς σώσουν πό τ μαρο μας σκοτάδι;

Ὁ Θερμησιώτης ὡδήγησε πράγματι τὰ τρία πλοῖα εἰς τὸ Κασσονῆσι καὶ ἐκεῖ ἦλθε κατόπιν εἰδοποιήσεως ὁ Γάλλος πρόξενος Μπονφὸρ μὲ αὐστριακὸν πλοῖον καὶ παρέλαβε τοὺς μεταφερθέντας μὲ τὰς ἀποσκευάς των. Κανεὶς ἐκ τῶν Τούρκων ἐκείνων δὲν ἠνωχλήθη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας ναύτας, οὖτε ἐθίγη τίποτε ἀπὸ τὰ πράγματά των.  Μπόνφορ δωσεν γγραφον παραλαβς ες τν Θερμησιώτην χωρς ν’ ναφέρεται καμμία ταξία ες βάρος τν Τούρκων κα τοτο παρέδωσεν Σπετσιώτης πλοίαρχος κατ τν πιστροφν του ες τν Καντακουζηνόν. (σελ. 504)

Τί μᾶς λέει, τί μᾶς λέει!!!!  Ντροπή σου κύριε Κόκκινε (ποὺ πῆρες καὶ βραβεῖο ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία!!! Δοτοὶ θὰ ἦταν κι αὐτοί!!!)

Κᾶτσε καλὰ κύριε Βερέμη κι ἄκου γιὰ νὰ μαθαίνῃς:

Τὸ κάστρο τῆς Μονεμβασίας παρέλαβε ὁ Καντακουζηνός!!!

Δν πραγματοποιήθ κανένα κτροπο!!!

Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἀποδεκατιστεῖ ἀπό τὴν πείνα!!! (Κι ὄχι ἀπό σφαγή!)

Ὅταν ἔχουμε πολιορκία (δῆλα δή πόλεμο!!!) οἱ ἐγκλεισθέντες συνήθως πάσχουν ἀπό πείνα!!! Ξέρεις κάποιον καλλίτερο τρόπο γιὰ νὰ παραδοθῇ μία πολιτεία;

Οἱ Τοῦρκοι ποὺ ἐσώθησαν, δὲν ἦταν 500 ἀλλὰ 750!!!

Ὑπῆρχαν ἀκόμη 172 ἐκτὸς τῶν τοιχῶν, ποὺ εἶχαν συλληφθεῖ ἤδη (στὴν προσπάθειά τους νὰ αἰφνιδιάσουν τοὺς Ἕλληνες!!). Σύνολον; (Γιὰ νὰ μαθαίνῃς καὶ στοιχειώδη ἀριθμητική:) 922!!! (Πολεμιστές!!! Ἄλλο οἱ οἰκογένειές τους!!!)

Δὲν ἐγκατελήφθησαν σὲ κάποιο ἐρημιά γιὰ νὰ ψοφήσουν ἀλλὰ παρεδόθησαν σὲ γαλλικό πλήρωμα! Ὑπάρχουν καὶ ἀποδεικτικές ἐπιστολές!!!

Οἱ διασωθέντες Τοῦρκοι, μετ πγαν στν Σμύρνη κι σφαζαν λληνες!!! Μεγαλόκαρδοι κατ τ λλα!!!

Καὶ φυσικὰ μαθαίνουμε γιὰ τὸν κανιβαλισμό!!!

Κύριε Βερέμη, ἔχεις ἀκούσει γιὰ Μεσολόγγι; Δὲν νομίζω…

Κᾶτσε νὰ σοῦ πῶ…

Κι αὐτοὶ σὲ πολιορκία εὑρίσκοντο!!! Καὶ ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ τρῶνε μόνον …πέτρες… Ἀλλά ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΓΑΝ ΠΟΤΕ!!!! Κύριε τουρκολᾶγνε Βερέμη καὶ ΣΙΑ!!! ΠΟΤΕ!!!! Γιατὶ δὲν ἔγιναν ποτὲ ΚΤΗΝΗ!!! Κι ς ζοσαν 400 χρόνια μέ τ ΚΤΗΝΗ!!!!

Κᾶτσε, μὴν φεύγεις… Ἔχουμε κι ἄλλα…

«….Εἰς τὸ Νεόκαστρον εἶχαν κλεισθῆ πλὴν τῶν ἐντοπίων καὶ οἱ Τοῦρκοι τῆς Κυπαρισσίας, οἱ πολυαριθμότεροικαὶ οἱ ἰσχυρότεροι τῆς ἐπαρχίας, οἱ δὲ πολιορκοῦντες καὶ τὰ δύο φρούρια ἦσαν Τριφύλιοι καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον Κυπαρίσσιοι. (σελ. 506)

Ὁλόκληρος ἡ ἑλληνικὴ δύναμις, ὑπερβαίνουσα ἤδη τοὺς χιλίους ἑξακοσίους ἄνδρας, ἦτο ἱκανὴ διὰ τὴν πολιορκίαν ὄχι μόνον ἐκείνου τοῦ φρουρίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῆς Μεθώνης. (σελ. 507)

Εἰς τὸ Νεόκαστρον δὲν ἦτο ἡ περίπτωσις τῆς Μονεμβασίας, ὅπου δὲν ὑπῆρχαν παλαιὰ μίση μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων, οὖτε διοικητικὴ καταδυνάστευσις. Ες τν Κυπαρισσίαν, ες τ Νεόκαστρον κα ες τν Μεθώνην ο Τορκοι σαν σκληροί, πως λλως τε παντο που σαν σφαλισμένοι ντς φρουρίου, μ νοπλον δύναμιν ες τν διάθεσίν των  κα χωρς ν φοβονται τος δρντας λληνας πλαρχηγούς. Ἡ ἐκδίκησις, λοιπὸν ἔχουσαν προσωπικοὺς ἐν τελῶς λόγους ἦτο ἀναπόφευκτος ὅταν θὰ ἐδίδετο ἡ παραμικρὰ εὐκαιρία καὶ κανεὶς ἀρχηγὸς δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ συγκρατήσῃ ὅλους τοὺς μαινομένους ἐκείνους ἀνθρώπους. (σελ. )516

..Χωρὶς ἀμφιβολίαν, ἡ θανάτωσις τοῦ ἐπισκόπου τῆς Κορώνης ν κοψαν κομματάκια κα τν ρριξαν στος λληνες γι ν τν …φνε.Κατόπιν ἐσκότωσαν καὶ ἄλλους δύο ἱερεῖς μὲ φρικτόν τρόπο) εἶχε τὴν ἐπίδρασίν της ἐπὶ τοῦ ἐπισκόπου Μεθώνης Γρηγορίου, διὰ τὸν ὁποῖον ἐγράφη ὅτι ἔπαιξε τὸν ῥόλον τοῦ Ἠλία τοῦ Θεσβήτου καὶ ὅτι ἐπρωτοστάτησεν (520-521)…»3

Ἔχουμε ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη ποὺ δὲν ἀκοῦμε καθαρά!!!

Ἕνας μικρός φόρος τιμῆς ἀπαιτεῖται παρακαλῶ!

Οἱ ἱερολοχίτες ἔπεσαν!!! Ἔπεσαν στὸ πεδίον τῆς μάχης! Φαντάζομαι ὄχι ἀπό ἀποπληξία!!! 25.000

«..Ὁ καπετὰν Γιωργάκης (Ὀλύμπιος).[…]..μόλις δὲ κατόρθωσεν ὁ γενναῖος ἀνὴρ  νὰ ἁρπάσῃ τὴν σημαίαν τοῦ ἱεροῦ λόχου, νὰ σώσῃ δύο πυροβόλα καὶ 100 περίπου ὑπολειφθέντας ἱερολοχίτας  καὶ νὰ προστατεύσῃ οὕτω κατὰ τὸ ἐνὸν τὴν πάγκοινον φυγήν. »4Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!2

Κατόπιν τούτου, ὁ Ὑψηλάντης φθάνοντας στὰ Αὐστριακὰ σύνορα (μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Γιωργάκη), συνελήφθη ὑπό τῶν Αὐστριακῶν καὶ …ἐτελεύτησε οὐσιαστικῶς ἐντὸς τῶν φυλακῶν των!!!

Δν περνάει λοιπν σχεδν λο τ πόλοιπον τς ζως του στν φυλακή. Περνάει ὅλο τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του στὴν φυλακή!

Οἱ ἐλάχιστες ἡμέρες νς ζωντανο νεκρο ἐκτὸς τῶν αὐστριακῶν κατέργων, εἶναι ὁ ἐπιθανάτιος βρόγχος τοῦ Ὑψηλάντου. Ὅπως καὶ τῶν συντρόφων του ἐπίσης, ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν ταχύτατα στὸν θάνατο!

Συνεχίζεται.

Φιλονόη.

σχετικά μὲ τό τρίτο ἐπεισόδιο:

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλὰ τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [1] (γενικές παρατηρήσεις)

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2] (βιβλιογραφία καὶ ἱστορία)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [1] (ἱστορικές ἀνακρίβειες)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [2] (Τριπολιτσά)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3] (Κολοκοτρώνης)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4] (Μπουμπουλίνα)

Φωτᾶκος: Ναὶ τοὺς σφάξαμε

 

 

βιβλιογραφία

1,2,3:Διονύσιος Κόκκινος, ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις, Ἐκδόσεις Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1956, τόμος 1ος.

4: Παπαρρηγόπουλος, ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος Ε’, σελ. 711, Ἀθῆναι 1887 (ἀνατύπωσις ἀπό maillink)

 

Leave a Reply