Γιατί ὁ διεθνής τύπος ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν;

Παρατηρῶ, ὅτι καί ἄλλες ἐφημερίδες τοῦ διεθνοῦς τύπου, ὅπως ἡ Die Welt καί ἡ Time,  ἀσχολοῦνται μέ τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν πρός τήν Ἑλλάδα. Ἡ Die Welt ἀναφέρει ὅτι ὁ γερμανικός στρατός δημιούργησε ἕνα στυγνό καθεστώς κατοχῆς στήν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλληνική οίκονομία λεηλατήθηκε μέσω ἀναγκαστικῶν ἐξαγωγῶν. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἕναν καλπάζοντα πληθωρισμό καί ἕνα ῥιζικά χαμηλότερο βιοτικό ἐπίπεδο γιά τούς Ἕλληνες. Ἐπί πλέον τό τρίτο ράιχ ἀνάγκασε τήν Ἑλληνική Ἐθνική Τράπεζα νά χορηγήσῃ στήν Γερμανία ἕνα δάνειο 476 ἑκατομμυρίων μάρκων!

Ἀναφέρει, ἐπίσης καί τήν συμφωνία πού ὑπεγράφῃ μεταξύ Ἑλλάδος καί Δυτ. Γερμανίας, μέ τήν ὁποίαν ἡ Γερμανία ὑποχρεοῦται νά πληρώσῃ 115 ἑκατομμύρια μάρκα στά θύματα τῆς ναζιστικῆς κατοχῆς στήν Ἑλλάδα. Ἡ συμφωνία ἔγινε ὑπό τόν ὅρον νά μήν ἀπαιτηθοῦν περαιτέρω ἀποζημιώσεις από τούς Ἕλληνες.

Ἀναφέρεται στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀπογόνων τῶν Ἑλλήνων τοῦ Διστόμου πού δικαιώθηκαν καί ἀπεφασίσθη νά λάβουν 37.500.000 εὐρώ ὡς ἀποζημίωσιν, τήν ὁποίαν δέν ἔλαβαν ποτέ διότι ἡ ὑπόθεσις εὑρίσκεται, ἀκόμη, ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου τῆς Χάγης.

Ἐπίσης, σημειώνει ὅτι ἕνα ἄλλο νομικό ζήτημα πού προκύπτει εἶναι τό δάνειο τῶν Ἑλλήνων πρός τούς Γερμανούς ὕψους 476 ἑκατομμυρίων μάρκων, τά ὁποῖα ἄν δεχθῇ νά καταβάλλῃ ἡ Γερμανία θά δημιουργήσῃ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις. (δικαστικό προηγούμενο).

Δηλαδή, ὅτι περίπου ἔγραφε καί ἡ Welt am Sonntag, προχθές. 

Ἡ Time δημοσιεύει τό θέμα ἀλλά ἰσχυρίζεται ὅτι δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα, πλέον, οἱ Ἕλληνες νά διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις. Νά σημειωθῇ ὅτι δέν διαχωρίζει τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις στά θύματα πού δημιούργησε ὁ γερμανικός στρατός κατοχῆς ἀπό τό δάνειο πού ἀναγκάστηκε νά δώσῃ ἡ Ἑλλάς στήν Γερμανία.

Ἀναρωτιἐμαι γιατί ἔχει ἀρχίσει ὁ ξένος τύπος νά ἀσχολεῖται μέ τίς ὀφειλές τῶν γερμανῶν πρός στήν Ἑλλάδα αὐτή τήν περίοδο; Τυχαῖο, «πουλάει» τό θέμα ἤ κάτι ἄλλο; Θά δείξῃ…..

Μινώταυρος

Οἱ σύνδεσμοι μέ τίς προαναφαρθεῖσες ἐφημερίδες ἐδῶ καί ἐδῶ(εἰκόνες)

(Visited 41 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατί ὁ διεθνής τύπος ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν;

Leave a Reply