Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.Κύριε Πρόεδρε,

Δέν ἔχω ἄμεσον ἀντίληψιν, πλὴν κυκλοφορεῖ εὐρέως ὅτι ἐπιστρέφοντας ἐκ τῆς ἐπαισχύντου συσκέψεως ἡ ὁποία ἀπήτησε, καὶ ἐσεῖς ἀπεδέχθητε, τῇ συνδρομῇ τῶν Ἑλλήνων ὁμοίων σας, τὴν ἐξαθλίωσιν τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδηλώσατε τὸ ἀκόλουθον:

«Ατ πο μεταφέρω ες τν Κυπριακν λληνισμν… εναι προϊν κβιασμο…χρεοκοπία κούρεμα…»

Κύριε Πρόεδρε,

Τὸ παρελθὸν σας δὲν μοῦ επιτρέπει νὰ διατηρῶ σοβαρὰς ἐπιφυλάξεις ἐπὶ τῆς ἀληθείας τοῦ ἀνωτέρω.

Ὡς ἀπόστρατος ἀξιωματικὸς καὶ ἐρασιτέχνης ἐραστὴς τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς προσφάτου παγκοσμίου στρατιωτικῆς ἱστορίας, τὴν ὁποίαν καὶ ἐσεῖς ὀφείλετε νὰ γνωρίζετε, σᾶς ὑπενθυμίζεται ὅτι

ο γέται ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ…!

Εἰς ἥν περίπτωσιν αἰσθάνονται οὕτω, δὲν εὑρίσκουν προφάσεις ἔν ἀμαρτίαις, ἀλλὰ πράττουν ὡς ἁρμόζει εἰς τοὺς ἡγέτας.

 

Κύριε Πρόεδρε,

ἐὰν σᾶς ἐξεβίασαν ὀφείλετε κατ´ ἐλάχιστον:

  • εἴτε νὰ μὴν ὑποκύψετε εἰς τὸν ἐκβιασμὸν καὶ νὰ ὀρθώσετε τὸ ἀνάστημα ποὺ δὲν διαφαίνεται νὰ ἔχετε,
  • εἴτε νὰ παραδειγματισθεῖτε ἐκ τῶν  τόσων καὶ τόσων ἡγετῶν τῆς ἱστορίας οἱ ὁποῖοι ἐπροτίμησαν τὸν ἔνδοξον θάνατον ἔναντι τῆς ἀτιμώσεως.
  • εἴτε, ὡς ἔνδειξιν ἐλαχίστου σεβασμοῦ πρὸς τὸν Λαὸν τῆς Κύπρου ὁ ὁποῖος σᾶς ἐπέλεξε, παρὰ τὸ θολὸν, ἀπὸ ἐθνικῆς ἀπόψεως, παρελθόν σας, νὰ παραιτηθῆτε τοῦ ἀξιώματος τὸν ὁποῖον δὲν εἶσθε ἄξιος νὰ τιμήσετε.

 

Ἐν κατακλείδι, καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ προαναφρθεῖσα δήλωσις πράγματι ἀνήκει εἰς ὑμᾶς, ὀφείλετε νὰ κάνετε χρῆσιν τοῦ προσωπικοῦ σας ὅπλου. Ἐὰν σᾶς ἐλλείπει τὸ θᾶῤῥος εἶμαι πρόθυμος νὰ σᾶς συνοδεύσω, μετὰ τιμῆς, εἰς τὴν ἡρωϊκὴν αὐτὴν πρᾶξιν διασώσεως τοῦ, πλειστάκις καὶ παντοιοτρόπως καταρρακωθέντος, κύρους τῶν Κυπρίων ὀμοφύλων καὶ ἀδελφῶν.

Τελῶ ἐν ἀναμονῇ τῆς προσκλήσεώς σας ὅπως ὁδεύσωμεν ὅμοῦ εἰς τὴν προτεινομένην πρᾶξιν ἡρωισμοῦ τὴν ὁποίαν ὀφείλατε νὰ εἴχατε ἐπιλέξῃ ἅμα τῇ ἐξόδῳ σας ἐκ τῆς ἀθλίας συσκέψεως.

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Σχὴς ἐ.ἀ.

Κάτοικος Γαλλίας.

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply