Γεωγραφικό προσδιορισμό θέλεις γιά τήν Βαρντάρσκα «καλό μου»;

Γεωγραφικό προσδιορισμό θέλεις γιά τήν Βαρντάρσκα «καλό μου»;3Πολὺ εὐχαρίστως!!!
Τὰ εἴπαμε…
Νὰ μὴν τὰ ξαναλέμε…
Ξεκινᾶμε πράγματι ἀπὸ τὸν γεωγραφικὸ προσδιορισμό, διότι πράγματι, αὐτὸν μόνον ἀντιλαμβάνονται, γιὰ τὴν ὥρα…
Ποιοί κατοικοῦν λοιπόν στά ἐδάφη τῆς Μακεδονίας; Σλαῦοι, Ἕλληνες καί Ἑβραῖοι*;
Σκασίλα μας. Μακεδόνες δέν θέλουν νά λέγονται;
Πρῶτον, λοιπόν, μαθαίνουν νὰ γράφουν τὸ ὄνομα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἔτσι: Γεωγραφικό προσδιορισμό θέλεις γιά τήν Βαρντάρσκα «καλό μου»;1

Δῆλα δὴ θὰ γράφουν τὸ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ὡς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κι ὄχι ἔτσι:

Γεωγραφικό προσδιορισμό θέλεις γιά τήν Βαρντάρσκα «καλό μου»;2Διότι ἀπὸ τὰ ἴδια τους τὰ παιδιά, συντόμως, θὰ φᾶνε πολὺ ξύλο. Τί θά ἀπαντήσουν ὅταν τά παιδιά τους θά δοῦν, μέ τά ἴδια τους τά μάτια, τόν Ἀλέξανδρο γραμμένο ὡς Ἀλέξανδρο κι ὄχι ὡς ΑΛΕΚΣΑΝΔΑΡ; (Μὲ τὸ τωρινὸ ἀλφάβητό τους ἐννοεῖται!!!) Τί θά ποῦν; Τί ἐξήγησι θά δώσουν;
Ἐὰν ἀπαντήσουν πὼς ἔπαθαν μετάλλαξι, τότε ἀποκλείεται ἕνα ὑβρίδιο νὰ ἔχῃ σχέσι μὲ τὸ πρωτογενὲς σποράκι. Ἐὰν πάλι ἀπαντήσουν πὼς «Βάρβαροι τοὺς ἄλλαξαν τὴν ἱστορία», τότε ἐκ τῶν πραγμάτων πρέπει νὰ σβήσουν ἀπὸ τὶς «ἱστορικές τους μνῆμες» τὴν ὅποια βαρβαρικὴ ἐπίδρασι.
Συνεπῶς, ναί, νὰ λέγονται τὰ πιντιὰ τὰ Βαρνταρσκανὰ Μακεδόνες, ἀλλὰ νὰ γίνουν καὶ Μακεδόνες «καλό μου». Διαφορετικῶς τὸ γέλιο θὰ εἶναι καθημερινὸ στὴν ἐνασχόλησι μαζύ τους, ἀπὸ ὅποιαν πλευρὰ τοῦ πλανήτου κι ἐὰν τοὺς δῇ κάποιος.
(Ποὺ τελικῶς θὰ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ νὰ τὸ κάνουν, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε περισσότερο σήμερα… Μίαν ἄλλην φορά…. Τότε ποὺ κι ἐσὺ «καλό μου», ὡς «νονὸς» νεοφώτιστος, θὰ βρίσκεσαι ἐκεῖ ποὺ σοῦ πρέπει…!!!)

Δεύτερον.
Δὲν θὰ πρέπῃ ὅμως μόνον νὰ γράφουν τὸν Ἀλέξανδρο ὡς Ἀλέξανδρο, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν κατανοοῦν καὶ νὰ «μιμοῦνται» τὸν λόγο του, μὲ τὴν ὅποια ἱστορική του ἐξέλιξι. Οὐσιαστικῶς ὀφείλουν καὶ νὰ μιλοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ γράφουν καὶ νὰ ἀντιλαμβάνονται,  ὅπως ὁ ὑποτιθέμενος παπποῦς τους, τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ταὐτότητα, ἀντίληψι ὥς δικά τους κληροδοτήματα.
Μαζύ σου λοιπὸν «καλό μου». Ἔτσι πρέπει νὰ γίνῃ. Κι ἔτσι θὰ γίνῃ. Τὸ σχέδιο εἶναι τέλειο κι ἐσὺ μία μπούρδα ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεῶς σου.
Δὲν ξέρω ποιὸς σοῦ τὸ ὑπαγόρευσε, ἀλλὰ μόλις κατάλαβα τὸ τὶ παιχνίδι σοῦ ἔχουν παίξῃ…
Τὸ νὰ θέλῃ κάποιος νὰ γίνῃ εἶτε Μακεδών, εἶτε Ἕλλην, ἐκ τῶν πραγμάτων, θέλει δὲν θέλει, ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ νὰ γίνῃ Ἕλλην!!! Ὄχι Ἕλλην γιαλαντζί, ἀλλὰ Ἕλλην!!!! Ἕλλην σωστός, ἄξιος, ἠθικός, ἐπιστημονικός, φιλαλήθης, ὁδηγός…
Τὸ νὰ μοῦ φορτώνῃς λοιπὸν ἕνα σαχλοκούδουνο, στὰ ἱστορικά μου δεδομένα καὶ στὶς καταβολές μου, τελικῶς εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ΜΟΙΡΑΙΟΝ!!! Θὰ τὸ ἀναγκάσης, τὸ σαχλοκούδουνο, νὰ ἀποβαρβαρισθῇ καὶ νὰ ἀναβαπτισθῇ, ὡς ἄτομο χρἠσιμο στὴν κοινωνία καὶ σὲ ἕναν βαθμό, ἐπιφορτισμένο μὲ τὸν ῥόλο τοῦ ἐξελληνισμοῦ, ποὺ θὰ παίξῃ οὔτως ἤ ἄλλως στὸν πλανήτη!!! Ὅσο μπορεῖ φυσικά… Νὰ μὴν ἔχουμε καὶ τρελλὲς ἀπαιτήσεις… 
Ἀλλοιῶς εἶναι νὰ σοῦ λὲν πὼς κατάγεσαι ἀπὸ τὶς στέπες τῆς Ἀσίας κι ἀλλοιῶς ἀπὸ τὸν Πύῤῥο ἤ τὸν Ἀλέξανδρο.
Ἄλλη βαρύτητα ἔχει ἡ κληρονομιά σου… Ἄλλα βήματα ὀφείλεις στὸν ἑαυτόν σου καὶ στοὺς γύρω σου…
Ἄλλη πορεία θὰ διανύσῃς, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ κάποιοι σὲ προόριζαν νὰ διανύσῃς…
Συνεπῶς, ἀκόμη καὶ τὰ ταπεινά σας κίνητρα, ὅλων ἐσᾶς ποὺ θέλετε νὰ διασπάσετε σὲ πολὺ μεγαλύτερα κομμάτια, πανάρχαιες Ἑλληνικὲς ἑστίες,  καταλήγουν, ἐν ἀγνοίᾳ σας φυσικά, σὲ μεγάλες φιλελληνικὲς κινήσεις.
Εὔγε εἰδικὲ μεσολαβητὴ τοῦ σιωνιστικοῦ ΟΗΕ.
Σὲ εὐχαριστοῦμε…
Ὅσο γιὰ τὶς τωρινὲς ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῶν Βαρδαρσκανῶν, ποὺ ἀπεφάσισαν, ἀσυνειδήτως, νὰ μεταλλαχθοῦν σὲ Ἕλληνες, ἔ, τί νά κάνουμε;
Θὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε ὅπως τοὺς πρέπει…

Τρίτον.
Δέν τούς θέλεις λοιπόν νά λέγονται Ἕλληνες;
Ἄς μὴν λέγονται. Ἄς λέγονται Μακεδόνες… Ἀλλὰ Μακεδόνες τέτοιοι θὰ εἶναι, ὅπως τοὺς πρέπει. Ὄχι γιαλαντζί, σὰν τὰ μοῦτρα σου, ποὺ μᾶς τὸ παίζεις διακανονιστὴς καὶ ῥυθμιστὴς τῶν ἐθνῶν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ πραγματική σου πρόθεσις εἶναι ἡ σπορὰ ζιζανίων καὶ δηλητηρίων, γιὰ νὰ κρατᾶς ὑποδούλους τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου.
Βρέ ξέρεις τί καλό ἔκανες στήν ἀνθρωπότητα μέ τίς παπαριές σου;
Ἔως πρὸ τινὸς δὲν μποροῦσα νὰ τὸ συνειδητοποιήσω, διότι ἐγκλωβιζόμουν στὰ στενὰ «ἐθνικά μας σύνορα».
Μόλις ὅμως διάβασα ἐκεῖνο τὸ «ὁριστικὸ Βόῤῥεια Μακεδονία» κατάλαβα πὼς τελικῶς ἐσεῖς τὴν πατήσατε κι ὄχι ἐμεῖς…
Ἐσεῖς βάλατε τὰ χέρια σας καὶ βγάλατε τὰ μάτια σας.
Ἐσεῖς ἐπαναδομεῖτε, ἄν καὶ δὲν τὸ θέλετε, τὶς συνθῆκες ἐκεῖνες, ποὺ ἀπαιτοῦνται, γιὰ νὰ χάσῃ κάθε λοβοτομὴ ἡ ἀνθρωπότης, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ τῆς ἐπιβάλατε.
Ἐγὼ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πάντως, μαζύ σας θὰ εἶμαι.
Ναί, νὰ μετονομαστῇ ἀπὸ …ἐχθὲς ἡ Βαρδάρσκα σὲ Μακεδονία.
Ἀργήσαμε… Καθυστερήσαμε ἤδη… Χάσαμε πολλοὺς χρόνους, ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ τοὺς χάσουμε…
Τώρα πιά, θέλετε δὲν θέλετε, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΕ ὅλους τοὺς ἐναπομείναντες Ἕλληνες στὴν περιοχή, ποὺ διὰ τῆς ΒΙΑΣ μεταλλάξατε σὲ κάτι ἀπὸ Σλαύους, Βαρβάρους, τουρκοσπόρους, νὰ ἐπανακτήσουν τὴν πραγματική τους ταὐτότητα καὶ νὰ συμπαρασύρουν τὰ σούργελα, ποὺ τοὺς περιτριγυρίζουν, στὸ  νὰ μεταλλαχθοῦν ἀπὸ νομάδες σὲ ἀνθρώπους μὲ ἱστορία, ταὐτότητα καὶ χῶρο φυσικό.
Φθάσαμε, κι ἄς μὴν τὸ ἀντιλαμβάνεστε, στὸ ποθούμενον.
Ὅλος ὁ πλανήτης, θέλετε δὲν θέλετε, ἀντέχετε δὲν ἀντέχετε, σᾶς ἀρέσει δὲν σᾶς ἀρέσει, Ἑλλὰς θὰ ξαναγίνῃ!!!

Τί ἄλλο νά πῶ βρέ; Μᾶς ἀνοίγετε τὰ μάτια, μᾶς λύνετε προβλήματα καὶ κάνετε τὴν βρωμοδουλειά, πρὸ κειμένου νὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόμος καὶ νὰ ξαναβροῦμε τὴν Ἑλλάδα ποὺ χάσαμε.
Εὐχαριστοῦμε!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις.

  • Ἀπὸ τὴν Ῥωσσία ἔως τὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὴν Τουρκία ἔως τὴν Κίνα, ἀπὸ τὴν Κορέα ἔως τὴν Μεγάλη Βρεταννία, οἱ πληθυσμοί, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, ἀναζητοῦν νὰ βροῦν τὸ τὶ τοὺς συνδέει μὲ τὴν Ἑλλάδα.
  • Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Ἀγγλίας, ἀπὸ τὴν Α΄ Δημοτικοῦ. Τμήματα ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ Τουρκία, Κορέα, Κίνα, Ἀργεντινή, Αὐστραλία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, ΗΠΑ, Ἰαπωνία, Αὐστραλία….
  • Κάθε ἡμέρα διαβάζουμε γιὰ ὅλο καὶ περισσότερες ὁμάδες ποὺ ἀναζητοῦν τὴν πραγματικὴ γλωσσική τους ἀρχή, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ τάσι γιὰ τὸν ἐπανελληνισμό τους. Βλέπουμε στὴν Ῥωσσία νὰ «ἀνακαλύπτουν» τὰ Ἑλληνικὰ εὑρήματα, μὲ ῥυθμοὺς ἀπερίγραπτους,  καὶ δὲν ἀργεῖ ἡ στιγμή, ποὺ μὲ κάποιον τρόπο, θὰ «συνδέσουν» τὸ χθὲς μὲ τὸ σήμερα.
  • Τὸ αὐτὸ καὶ στὴν Τουρκία καὶ στὴν Βουλγαρία καὶ στὴν Ῥουμανία καὶ στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Λιβύη καὶ στὴν Νότιο Ἀμερικὴ καὶ στὴν Νορβηγία… Οὔφ… Ὁπουδήποτε…
  • Ἡ Γῆ, αὐτὴ ποὺ τόσους αἰῶνες μᾶς τρέφει, «ἀπεφάσισε», τώρα ποὺ σιγὰ σιγὰ θὰ ἀρχίσουμε νὰ βγαίνουμε ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα τῆς τεχνολογίας, νὰ μᾶς δώσῃ κι ἄλλη τροφή, ἐξ ἴσου σημαντικὴ μὲ αὐτὴν στὴν ὁποίαν μᾶς εἶχε μάθῃ ἔως τώρα.Ἡ πνευματικὴ τροφή, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾷ στὴν ἀφύπνισι τοῦ πλανήτου, πάλι ἀπὸ τὴν Γῆ μας ἔρχεται, γιὰ τὴν ὥρα…
  • Εἶναι πλέον μονόδρομος τὸ νὰ ἐπστρέψουμε ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ξεκινήσαμε…  Καὶ εἶναι ἀναγκαῖος ὁ δρόμος, ὅπως καὶ τελικῶς ἡ μόνη μας διέξοδος ἀπὸ τὴν κατάντια ποὺ ἔχουμε περιέλθῃ.

Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν θὰ βροῦν ὑποστηρικτές, τὰ ὅσα γράφω… Οὔτε ἐὰν θὰ συμφωνήσουν στὴν πλειοψηφία τους, αὐτοὶ ποὺ σήμερα αἰσθάνονται πὼς «πάει, τὸ χάσαμε τὸ παιχνίδι πατριῶτες». Τὰ μεγαλύτερα δεσμὰ ποὺ ὀφείλουμε νὰ σπάσουμε, καὶ τὰ ὁποῖα θὰ σπάσουμε, εἶναι αὐτὰ τῶν «ἐμβολιασμῶν» μας ἀπὸ κάθε μορφῆς ἀλλοιώσεις. Τὰ «ἐμβόλια» ἤ «μπόλια»** θὰ χαθοῦν… Εἶναι ἡ Ἀνάγκη πλέον ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὸ νὰ τὸ διανύσουμε αὐτὸ τὸ βῆμα. Ὅσοι δὲν θὰ τὸ κάνουν ἁπλῶς εἶναι …πρὸς κάθαρσιν!!!

*Οἱ Ἑβραῖοι ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον ἕναν αἰώνα, πασχίζουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο, νὰ ἀποσχίσουν τὴν Μακεδονία ἀπὸ τὸν κυρίως κορμὸ τῆς τωρινῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνοχλοῦσε πάντα ἦταν ὁ δόλος, ποὺ ὀφείλεται στὸν δικό τους γεωγραφικὸ καὶ οἰκονομικὸ ἐπεκτατισμό. Μόλις ὅμως συνειδητοποίησα πὼς ἀκουσίως συντελοῦν στὸ νὰ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ὅλοι αὐτοὶ οἱ πληθυσμοί, ποὺ πράγματι προέρχονται ἀπὸ Ἕλληνες, Ἕλληνες. Τί ἄλλο νά πῶ λοιπόν;

**Τὸ μπόλι.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 232 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Γεωγραφικό προσδιορισμό θέλεις γιά τήν Βαρντάρσκα «καλό μου»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ἡ Βαρδάρσκα ἦταν ἀκόμη Βαρδάρσκα. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply