Παγκόσμιο βραβεῖο γιὰ τὶς μαζικὲς δηλητηριάσεις πληθυσμῶν.

Παγκόσμιο βραβεῖο γιὰ τὶς μαζικὲς δηλητηριάσεις πληθυσμῶν.Παγκόσμιο Ἐπισιτιστικὸ Βραβεῖο ἀπονέμεται γιὰ ἀνακαλύψεις μαζικῆς δηλητηριάσεως πληθυσμοῦ!
Monsanto καὶ  ἡ Sygenta ἀπέσπασαν τὸ διεθνοῦς κύρους, ἀνεγνωρισμένο Βραβεῖο Παγκοσμίου Ἐπισιστιμοῦ.
Προφανῶς ἡ ἀλλοίωσις τῆς γενετικῆς πληροφορίας τῶν τροφίμων καὶ ἡ μετατροπή τους ἀπὸ κάτι ὑγιεινὸ σὲ δηλητήριο, μὲ τὴν ταὐτόχρονη καταστροφὴ τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρα,  λόγῳ τῆς χημικῆς διασπορᾶς τῶν φυτοφαρμάκων, ὅπως τὸ
Roundup, καθὼς καὶ ἡ θανάτωσις τῶν πληθυσμῶν τῶν μελισσῶν, ὅλων τῶν ἠπείρων, ὅπως καὶ τὸ νὰ ὁδηγοῦν τοὺς μικροὺς καλλιεργητές, μέσα ἀπὸ ἀνήθικες πρακτικές, καὶ δικαστικὲς ἀγωγές, στὴν ἀνεργία κι ἔξω ἀπὸ τὶς καλλιέργειες, ἀνταμείβεται μὲ μεγάλα μερίδια δημοσίων σχέσεων. Τὸ Παγκόσμιο Βραβεῖο Ἐπισιτισμοῦ λέγεται πὼς εἶναι ἰσοδύναμο τοῦ βραβείου  ΝΟΜΠΕΛ γιὰ τὴν γεωργία.

Λάβετε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ζοῦμε σὲ ἕναν κόσμο ὅπου ὁ Πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα κέρδισε τὸ βραβεῖο ΝΟΜΠΕΛ εἰρήνης, κι ἡ Χίλαρυ Κλίντον, ἡ γυναίκα πίσω ἀπὸ τὴν ἀπουσία ἀπαντήσεως, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς σφαγῆς στὴν Βεγγάζη, κέρδισε τὸ ἀμερικανικὸ Patriot βραβεῖο, γιὰ τὴν «ἄμυνα τοῦ ἔθνους».

Τὴν Τετάρτη, οἱ νικητὲς τοῦ Παγκοσμίου Ἐπισιτιστικοῦ Βραβείου, ἀνακοινώθηκαν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καὶ μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Τζὸν Κέρυ παρόντα.
Τὸ φετεινὸ βραβεῖο θὰ εἶναι κοινό, μεταξὺ τριῶν ἐπιστημόνων: τοὺς Marc Van Montagu, Mary-Dell Chilton και Robert Fraley, ὅλοι πρωτοπόροι στὸν τομέα τῆς γεωργικῆς βιοτεχνολογίας. Ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ Fraley εἶναι ὁ προϊστάμενος τεχνολογίας στὸν βιοτεχνολογικὸ γίγαντα Monsanto, ἐν ὤ ὁ Mary-Dell Chilton εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς βιοτεχνολογικῆς Syngenta, μίας ἐπίσης προεξεχούσης ἑταιρείας.
Στὴν ἀπονομὴ τοῦ βραβείου, ποὺ ἔρχεται μαζὺ μὲ ἕνα χρηματικὸ ἔπαθλο 250.000 δολαρίων, τὸ Ἵδρυμα τῶν Παγκοσμίων Βραβείων Ἐπισιστισμοῦ, μὲ βάσι τὴν Ἀϊόβα, ἐξηγεῖ ὅτι οἱ γενετικὰ τροποποιημένες καλλιέργειες προσφέρουν ὑψηλότερες ἀποδόσεις καὶ εἶναι πιὸ ἀνθεκτικὲς στὶς λοιμώξεις καὶ τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες. «Αὐτοὶ οἱ τρεῖς ἐπιστήμονες ἀναγνωρίζονται γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους στὴν ἀνεξάρτητη, ἀτομικὴ ἐπαναστατικὴ ἵδρυσι, ἀνάπτυξι κι ἐφαρμοωγὴ τῆς συγχρόνου γεωργικῆς βιοτεχνολογίας» εἶπε ὁ
Kenneth Quinn, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὰ  Παγκόσμιο Βραβεῖα Ἐπισιτισμοῦ (πηγή)

Παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ Κογκρέσου, καὶ μὲ ἀνοικτὲς «διόδους» μεταξὺ Κυβερνητικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ βιοτεχνολογικῶν ἑταιρειῶν, οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν καὶ καταλαβαίνουν τὴν εὑρυτέρα εἰκόνα. 
Πρόσφατα ἀκτιβιστές ἦσαν σὲ θέσι νὰ πείσουν τοὺς γερουσιαστὲς νὰ μὴν ἀνανεώσουν τὴν πράξι προστασίας τῆς Monsanto. Μία τεραστία νίκη, ποὺ ἀποδεικνύει πὼς οἱ φωνὲς μας μποροῦν νὰ ἀκουστοῦν.
Παρὰ τὴν εὔλογη ἐλπίδα -γιὰ δημόσιες σχέσεις-, αὐτὴ ἡ γελοία «βράβευσις», μάλλον δὲν θὰ ἔχῃ τὴν ἀπήχησι ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἔχῃ, ἐφ΄ ὅσον τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἐνημερώσεως διοργανώνουν μεγάλες παγκόσμιες διαμαρτυρίες, ὅπως ἐκείνη τοῦ Μαρτίου, κατὰ τῆς Monsanto.
Στὴν πραγματικότητα εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ ἀποτύχῃ ἐξ αἰτίας τῆς ἐκδήλου ὑποκρισίας, ποὺ χαρακτηρίζει αὐτὸ τὸ βραβεῖο.

Διαδῶστε το!!!
Κάθε βραβεῖο ποὺ ἀπονέμεται γιὰ μαζικὴ δηλητηρίασι ἀνθρώπων καὶ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, εἶναι ἁπλῶς πρὸς πώλησι καὶ δὲν ἔχει καμμία ἔνδειξι θετικοῦ ἐπιτεύγματος.

πηγή

Γιὰ τὴν μετάφρασι Χαρούλα Χαλκιᾶ

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply