Τὸ δούλεμα μὲ τὸ «ἀντιῤῥατσιστικό».

Τὸ δούλεμα μὲ τὸ «ἀντιῤῥατσιστικό».1Αὐτὸ ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια πασχιζω νὰ καταθέσω εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπω πράγματι νὰ συμβαίνῃ στὴν κοινωνία μας.
Οἱ Ἕλληνες οὐδέποτε ὑπήρξαμε ῥατσιστές.
Ἐφ΄ ὅσον ὅμως οὐδέποτε ὑπήρξαμε ῥατσιστές, τότε γιατί τόση ὑστερία, ἰδίως ἀπό μίαν μερίδα τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ μας κατεστημένου; Γιατί τόσα «παρατηρήτηρια ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»; Γιατί τόσες ΜΚΟ ἀγνώστων λοιπῶν χρηματοδοτήσεων; Γιατί τόσος πόνος καί τόσο κόψιμο νά μᾶς πείσουν πώς εἴμαστε κάτι πού οὐδέποτε ὑπήρξαμε;
Ἡ ἀπάντησις βρἰσκεται στὸ ποιὸς κερδίζει καὶ τί.
Ἡ παγκοσμιοποίησις, ὡς πολιτικὸ-κοινωνικὸ-οἰκονομικὸ σύστημα ἀπαιτεῖ κοινωνίες μὲ δίχως συνοχή, κατάργησι ἐθνικῶν συνειδήσεων, ἀκύρωσι ἱστορικῶν καταγραφῶν, καταπάτησι ἠθικῶν ἀξιῶν, καταστρατήγησι τοῦ δικαίου, ἀλλοίωσι τῶν ἀναγκῶν, ἀποπροσανατολισμὸ στοχεύσεων… Κι ὅλα αὐτὰ ἔχουν σχεδὸν ὁλοκληρωθῇ… Κι ὅσοι τὸ ἀντιλαμβάνονται καὶ τὸ πολεμοῦν, συνειδητῶς, διώκονται.

Δὲν διώκονται φυσικά, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, γιὰ τὶς ἰδέες τους.
Ὄχι ἀκόμη…
Διώκονται γιὰ ἕνα σκασμὸ δικαιολογίες, συνήθως πλαστές, ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ κάτι ἀληθές.
Ἄς θυμηθοῦμε τὴν Κερατέα… Ἄς θυμηθοῦμε τὶς Σκουριές…
Καὶ ὁπωσδήποτε ἄς θυμηθοῦμε τὸ «ὅλοι μαζὺ τὰ φάγαμε»…
Τί ἀπό αὐτά ἔκρυβε ἀλήθειες; Ποιός ὁ λόγος νά σκύψουμε τό κεφάλι πρίν νά πολεμήσουμε; Ἤ, ποιός ὁ λόγος νά στραφῇ ἡ μία κοινωνική ὁμάδα κατά τῆς ἄλλης;
Παραδείγματ;
Δημόσιοι ὑπαλληλοι-ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καὶ τὸ ἀνάποδον.
Αὐτοὶ ποὺ κόβουν ἀποδείξεις κι αὐτοὶ ποὺ δὲν κόβουν.
Αὐτοὶ ποὺ μαζύ τους τὰ ἔφαγαν κι αὐτοὶ ποὺ γενοκτονοῦνται…
Μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι-διαδηλωτές. (Κι ἄς εἶναι ὅλα στημένα!!!)
Ἀπολυμένοι τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως καὶ ἀπολυμένοι τοῦ δημοσίου.
Καθαρίστριες καὶ καθηγητὲς ποὺ λιμοκτονοῦν…
Ὑπάλληλοι τῆς βο(υ)λῆς καὶ λοιποὶ ὑπάλληλοι…
Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί.
Φασίστες καὶ «σωτῆρες»….
Καλοὶ δολοφονημένοι καὶ κακοὶ δολοφονημένοι…
Κι ἄλλα τέτοια καλούδια, καθημερινῶς, ποὺ τάχα μου «τυχαίως» διαῤῥέουν γιὰ νὰ μᾶς ἀνεβάζουν τὴν πίεσι…

Γιατί λοιπόν ὅλα αὐτά;
Μὰ διότι ἐμεῖς πρέπει νὰ παραμένουμε διασπασμένοι… πολωμένοι… πλήρεις ὀργῆς, μίσους, φόβου… Ἄρα ἐλεγχόμενοι… Ἄρα ἤδη σὲ καταστολή… Ἄρα μᾶς ἔσυραν ἐκεῖ ποὺ ἤθελαν… Ἅρα πέτυχαν… Τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ στὸ συγκεκριμένο σκέλος…

Ὅμως ὁ σοβαρότερος διαχωρισμὸς ποὺ ἔχουν δημιουργήσῃ, κι ἄς εἶναι ἐν τελῶς τεχνητός, εἶναι αὐτὸς ποὺ μᾶς χωρίζει σὲ ῥατσιστὲς καὶ ἀντιῤῥατσιστές… Μία πόλωσις, μία παραλογία ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἰσχύει, ἀλλὰ τελικῶς καθιστᾶ κάθε Ἕλληνα, ἤ ἀκόμη καὶ κάτοικο αὐτῆς τῆς χώρας, αὐτομάτως ῥατσιστή, στὴν περίπτωσι ποὺ θὰ φέρῃ τὴν ὁποιαδήποτε ἀντίῤῥησι ἤ ἀντίδρασι…
Ἀντίδρασι ἤ ἀντίῤῥησι ὄχι φυσικὰ κατὰ αὐτονοήτων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀλλὰ κατὰ τοῦ καθεστῶτος, ποὺ βαπτίζει ὅπως τὸ ἐξυπηρετεῖ τὸ κάθε τὶ ποὺ δὲν τὸ βολεύει…

Τὸ φιάσκο τῆς βίλας «Ὑπατία», γιὰ παράδειγμα…
Ὅταν κάποιοι φώναζαν νὰ διακοπῇ, πρὶν νὰ ξεκινήσῃ, τοὺς «μετουσίωνε» σὲ ῥατσιστὲς ἡ κάθε μορφῆς ὑπόδειξις-ἀντίῤῥησις-διαφωνία.
Ὅταν ὄμως ἀπεδείχθῃ, διότι ἀπεδείχθῃ, πὼς μόλις ἐλάχιστοι φουκαράδες, ἀπὸ τοὺς περίπου διακοσίους «δεδηλωμένους ἀπεργοὺς πείνας»,  πράγματι ἀπεργοῦσαν, ἄν καὶ  ἡ πλειοψηφία τους σιτιζόταν κανονικά, γαργάρα τὸ ἔκαναν κάποιοι…
Ὅταν ἐπίσης ἀπεδείχθῃ πὼς στελέχη ἀναρχοαριστερῶν κομμάτων πίεζαν τοὺς φερομένους ὡς ἀπεργοὺς πείνας, νὰ μὴν τραφοῦν, ἀκόμη καὶ μέσα στὰ νοσοκομεῖα, πετῶντας τους τὴν τροφὴ στὰ σκουπίδια, γαργάρα τὸ ἔκαναν κι αὐτό…
Ὅταν κατόπιν τῶν ὅποιων παραχωρήσεων ἔκανε ἡ πολιτεία, ἄρχισε νὰ ἀποδεικνύεται πὼς οἱ «ἔνοικοι» τῆς βίλας τὴν λεηλάτησαν, γαργάρα τὸ ἔκαναν κι αὐτό…
Ὅταν μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἄρχισαν νὰ συλλαμβάνονται πρώην «ἔνοικοι» τῆς βίλας γιὰ διάφορα μικρὰ ἤ μεγάλα ἐγκλήματα, γαργάρα τὸ ἔκαναν κι αὐτό…
Τελικῶς ποιός ἦταν ὁ ῥατσιστής; Διότι ἐγὼ δὲν κατάλαβα…
Αύτοί πού ἐξέφραζαν τήν κοινή λογική, πρός ὄφελος τῆς Πατρίδος καί τῆς χώρας ἤ αὐτοί πού τήν καταστρατηγοῦσαν, ξεπουλῶντας τήν Πατρίδα καί τήν χώρα, πρός ὄφελος τῶν ὅποιων προσωπικῶν τους μικροσυμφερόντων;
Διότι ἐάν ὑπάρχῃ ῥατσισμός στή χώρα μας, τότε γιατί δέν εἶναι ῥατσισμός τό ὄ,τι μία κοινωνική ἤ φυλετική ὁμάδα στρέφεται κατά μίας ἄλλης κοινωνικῆς ἤ φυλετικῆς ὁμάδος; Μόνον σέ ἀτομικό ἐπίπεδον ἰσχύει ὀ ῥατσισμός;
Κι ἐάν ἐν τελῶς ῤατσιστικά-φασιστικά-ἀντιδημοκρατικά-ἀντεθνικά μία ὁμάδα χί Ἀσιατῶν καί ψί Ἀφρικανῶν καί ὠμέγα «Ἑλλήνων» κατεστρατήγησαν καί κατεπάτησαν τά δικαιώματα, τήν ἀντίληψι καί τήν κοινή λογική ἑνός ὁλοκλήρου ἔθνους, τότε ποιός θά ἀποδόσῃ δικαιοσύνη; Καί σέ ποιόν; Μήπως τό τωρινό «ἀντιῤῤατσιστικό» νομοσχέδιον; Γιατί; Σκοπεύουν νά ἀποδώσουν δικαιοσύνη ὐπέρ Ἑλλήνων ἤ ἔςτᾦ ὑπέρ δικαίου; Ποιοί; Αὐτοί πού ψηφίζουν τέτοια κι ἄλλα παρόμοια νομοεκτρώματα;
Πότε ἐφήρμοσαν τόν νόμο γιά νά τό κάνουν τώρα;  Πότε πλήρωσε κάποιος ἀπό αὐτούς τό πλιάτσικο πού διαπράττουν, ἐδῶ καί χρόνια, εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων;
Πότε λοιπόν θά μιλήσουν κάποιοι γιά δικαιοσύνη καί γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα; Ὅταν εἶναι οἱ θεματοφύλακες τῶν νόμων ἤ ὅταν εἶναι οἱ πρῶτοι καί σημαντικότεροι καταπατητές τοῦ νόμου;
Ἤ μήπως εἶναι ῤατσιστικό τό νά ἀναφέρομαι σέ ἔνα περιστατικόν πού γελοιοποίησε μίαν κυβέρνησι, μίαν κοινωνία καί μίαν χώρα ὁλόκληρη;

Ἀλλὰ ἐὰν ἤμασταν ῤατσιστές, τότε, εἰδικῶς τότε, θὰ ἔπρεπε νὰ ξεσηκωθοῦμε καὶ νὰ «ματώσουμε» τὴν βίλα. Ἀλλὰ δὲν τὸ κάναμε, διότι δὲν ἤμασταν ῥατσιστές…. Ἤ, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέγουν, θὰ ἔπρεπε καθημερινῶς νὰ βρίσκουμε πτώματα κάθε πρωΐ. Ἀλλὰ δὲν τὰ βρίσκουμε… Ἤ, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπουμε ἀλλοδαπὸ καὶ νὰ τὸν τσακίζουμε ἀπὸ τὸ ξύλο…  Ἀλλὰ κι αὐτὸ δὲν τὸ κάνουμε…
Ὅλα μας τὰ προβλήματα πασχίζουμε νὰ τὰ λύσουμε διὰ τῆς νομικῆς ὁδοῦ ἤ μέσῳ τοῦ διαλόγου.
Ἀκόμη ὅμως κι ἐὰν κάποιοι θερμοκέφαλοι δὲν ἔχουν τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν σύνεσι νὰ λειτουργήσουν ὅπως λειτουργεῖ τὸ σύνολον, ἀκόμη κι αὐτοὶ ἤ περιθωριοποιοῦνται, ἤ συλλαμβάνονται ὡς ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Ἀλλά πόσους πιά ἀπό αὐτήν τήν φάρα ἔχουμε μαζέψῃ στήν χώρα;

Διότι ἐγὼ τοὺς μόνους ῥατσιστὲς ποὺ βλέπω εἶναι αὐτοὺς ποὺ πράγματι τρέφουν καὶ καλλιεργοῦν τὸν ῤατσισμὸ κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, Ἕλληνες καὶ μή, ποὺ ἀναζητοῦν τρόπους καὶ δρόμους δικαίου, ἁπλῶς γενοκτονοῦνται….

Ῥατσιστὴς λοιπὸν δὲν ὐπάρχει στὴν χώρα μας. Ὡς ῥατσιστὲς στοχοποιήθηκαν στὴν Πατρίδα μας, καθὼς φυσικὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες παγκοσμίως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀντέδρασαν κι ἀντιδροῦν στὴν παγκομιοποίησιν ἤ ἄλλως πολτοποίησιν καὶ ἐγκεφαλικὴ ἰσοπέδωσιν.
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ αὐτῆς τῆς σχοχοποιήσεως εἶναι ὅλη αὐτὴ ἡ βιομηχανία βλαμμένων ὁπαδῶν, ποὺ ἄν καὶ κατὰ βάσιν τὰ ἐπιχειρήματά τους εἶναι τοὐλάχιστον σαθρά, ἀκολουθοῦν ὡς πρόβατα πρὸς σφαγήν, ὅλους αὐτούς, ποὺ ἐξ’  ἀρχῆς ἐμφυτεύθησαν μέσα στὶς κοινωνίες μας γιὰ νὰ παίξουν τὸν ῥόλο τοῦ δηλητηριαστοῦ.
Τὸ ἀποτέλεσμα φυσικὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ βιώνουμε καὶ ποὺ τελικῶς τείνει νὰ καταστρατηγήσῃ ὄχι μόνον τὴν κοινὴ λογική, μὰ καὶ κάθε ἔννοια σκέψεως κι ἀντιλήψεως.

Ῥατσιστὲς ὅμως στὴν Πατρίδα μας ἀκόμη ἐξακολουθοῦν νὰ μὴν  ὑπάρχουν. Οὔτε ὑπῆρξαν. Ἀκόμη κι ὅταν κάποιοι ἐκφράζονται βιαίως κατὰ ὁμάδων κοινωνικῶν, δὲν γίνεται νὰ ἐκπροσωπήσουν τὸ σύνολον τῆς κοινωνίας μας.
Ἄλλως τέ, ὅπως σὲ κάθε κοινωνία, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ὑπάρχει κάποιο ποσοστὸ ἐγκληματικότητος, ἔτσι κι ἐδῶ τυγχάνουμε ἐπιβεβαιώσεως τοῦ γενικοῦ κανόνος.

Συνεπῶς ὁ κάθε μορφῆς «ἀντιῤῥατσιστικὸς νόμος» εἶναὶ καὶ παράλογος καὶ ἀντισυνταγματικὸς ἀλλὰ καὶ περιττός. Ἀρκεῖ μόνον ἡ δίωξις τῶν κάθε μορφῆς ὑπανθρώπων, ἔνθεν κακεἶθεν…
Ἀλλά ποῦ μυαλό;
Σκέφτηκε ποτέ κάποιος κυβερνητικός ἐγκέφαλος γιά νά σκεφθῇ τώρα; Ἤ ἁπλῶς ἐκτελοῦσε ἐντολές κατά πώς ξέρουν μόνον τά κουδουνισμένα νά πράττουν;

Γκρίζες ζώνες στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο, αντί να καταπολεμήσει αυτό που υποτίθεται ότι επιδιώκει, μάλλον θα επιφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, εκτός κι αν κάποιοι κύκλοι εντός και εκτός Ελλάδας επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Δεν κρίνουμε το νομοσχέδιο σε σχέση με τους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλει στη δημόσια έκφραση και την επιστημονική ιστορική έρευνα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δεν θα ασχοληθούμε μ’ αυτό στο παρόν άρθρο μας.
Θα μείνουμε στην ποινικοποίηση του εγκωμιασμού, της επιδοκιμασίας και της κακόβουλης άρνησης της σημασίας των εγκλημάτων γενοκτονίας ή κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, καθώς και του Ολοκαυτώματος και του ναζισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου.

Το πρώτο ολίσθημα, για να μη χρησιμοποιήσουμε κάποια πιο σκληρή λέξη, γίνεται με τον διαχωρισμό της γενοκτονίας που έγινε εναντίον των Εβραίων από τους ναζί τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έναντι των άλλων γενοκτονιών, που υπέστησαν έθνη και λαοί της περιοχής. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ονομαστικά το Ολοκαύτωμα, ενώ δεν αναφέρονται ονομαστικά οι γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, καθώς και των Αρμενίων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί με νόμο, παρακαλώ, του ίδιου Κοινοβουλίου που θα ψηφίσει και το εν λόγω νομοσχέδιο!
Στη δε αιτιολογική έκθεση, όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρει τα εξής: Στο άρθρο 3 προβλέπεται ειδικότερα η ποινικοποίηση των ξενόφοβων και ρατσιστικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται με αφορμή τον εγκωμιασμό ή την κακόβουλη άρνηση ή την εκμηδένιση της σημασίας των εγκλημάτων γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει κυρωθεί με τον Ν. 3003/2002, ή στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, εφόσον θεωρούνται πρόσφορες να οδηγήσουν στη θυματοποίηση ομάδων ή προσώπων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. Η ποινική απαξία των συγκεκριμένων συμπεριφορών συνίσταται στην κακόβουλη άρνηση ή εκμηδένιση ιστορικών γεγονότων, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να επιδιώκεται η απαγόρευση ή ιδεολογική χειραγώγηση της επιστημονικής έρευνας. Γι’ αυτό άλλωστε οι πράξεις αυτές τιμωρούνται μόνον εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση είτε ελληνικού είτε διεθνούς δικαστηρίου (η υπογράμμιση δική μας).
Δηλαδή, επί της ουσίας, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, όποιος στην Ελλάδα εγκωμιάζει ή αρνείται το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία των Τούτσι από τους Χούτου, που αναγνωρίστηκαν από διεθνές δικαστήριο, θα τιμωρείται από τον συγκεκριμένο νόμο, ενώ οι κεμαλιστές και ισλαμιστές φασίστες με τους εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη συνοδοιπόρους τους θα είναι ελεύθεροι να λοιδορούν τα θύματα και τους απογόνους της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, αφού οι γενοκτονίες αυτές δεν έχουν αναγνωριστεί από ελληνικό ή διεθνές δικαστήριο!
Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας ότι, όταν τον Μάιο του τρέχοντος έτους επιχειρήθηκε να κατατεθεί το ίδιο νομοσχέδιο, στο οποίο αναφερόταν ότι τιμωρούνται ο εγκωμιασμός, η επιδοκιμασία και η κακόβουλη άρνηση της σημασίας των εγκλημάτων γενοκτονίας που έχουν αναγνωριστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, η γνωστή και μη εξαιρετέα βουλευτής απέστειλε ηλεκτρονικό σημείωμα σε συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο ζητούσε να απαλειφθεί η συγκεκριμένη προβληματική διάταξη, η οποία, σύμφωνα με την άποψή της, θα μπορούσε να έχει στη χώρα μας πολύ σοβαρότερες συνέπειες, αν χρησιμοποιηθεί όχι για την άρνηση εγκλημάτων του ναζισμού αλλά για εθνικιστικούς λόγους!
Επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, βουλευτής του ίδιου κόμματος συναντήθηκε τότε με τον πρέσβη της ενδιαφερόμενης χώρας, για να συντονίσουν τη δράση τους και να μην ποινικοποιηθεί η άρνηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας καθώς και των Αρμενίων και Ασσυρίων.
Τελικά, ύστερα από έξι μήνες, και αφού με μια ακατανόητη απόφαση έχει στην ουσία νομιμοποιηθεί η εξύμνηση του Χίτλερ των Ποντίων με την αναγόρευση της οικίας όπου έμεινε για μερικά χρόνια σε μουσείο, στην προσφυγομάνα Θεσσαλονίκη, έρχεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στον ίδιο χώρο όπου ψηφίστηκαν οι νόμοι που αναγνώριζαν τις Γενοκτονίες Ελλήνων και Αρμενίων, να ψηφιστεί ένας νόμος-έκτρωμα, που είναι ό,τι πιο άθλιο, ανήθικο, εμετικό και προδοτικό έχει εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή· και αναρωτιέται κανείς αν υπάρξει έστω και ένας βουλευτής, εκτός των συνομιλητών των γνωστών πρεσβειών, που θα δεχτεί να ψηφίσει ένα τέτοιο νομικό και εθνικό τερατούργημα!

Ντροπή!

Σάββας Καλεντερίδης

Γιατί λοιπόν μᾶς τόν φέρνουν; Γιατί πασχίζουν νά μᾶς πείσουν πώς εἴμαστε ῥατσιστές; Γιατί μᾶς παρουσιάζουν τήν Ἑλληνική κοινωνία ὡς ἕναν ἀπό τούς σημαντικοτέρους πυλῶνες τοῦ ῤατσισμοῦ παγκοσμίως;
Μὰ διότι ἀπαιτεῖται ἀπόλυτος φίμωσις διὰ τῆς γνωστῆς μεθόδου ποὺ λέγεται τρομοκρατία.
Τὸ χρῆμα πολύ… Ποιός νά πῇ ὄχι;
Κι ἔτσι οἱ παπαγάλοι λέγουν ὅλες τὶς κουτουράδες μαζεμένες, ἀπὸ κάθε λογῆς τηλεπαράθυρο, οἱ δημοσιοκάφροι ἀποκρύβουν ἤ παραποιοῦν ἐπιδεικτικῶς τὴν πραγματικότητα τῆς …πραγματικότητός μας, ἀγνοῶντάς το ὡς πρόβλημα ἐπιδεικτικῶς ἤ ἄλλοιώνοντας τὶς πληροφορίες καὶ οἱ καλοπληρωμένοι φονιάδες τῆς ἀντιλήψεῶς μας μοιράζουν  ὑποσχέσεις καὶ τάζουν διορισμούς…
Μέρος τοῦ πλιάτσικου κι αὐτό, ἀλλὰ ἄλλης ὀπτικῆς…

Καί τό καλλίτερο;
Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς δουλοπρεπείας ποὺ δέρνει τὰ σιχαμερὰ ὑπανθρωπάρια τῆς βο(υ)λῆς, αὐτὰ ποὺ παρανόμως κρύβονται ὡς γυναικοῦλες πίσω ἀπὸ ἀντισυνταγματικὲς ἀσυλίες καὶ λοιπὲς ἄλλες ἀδιαντροπιές, καὶ τὰ ὁποῖα συγκαλύπτουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, διότι ὅλα μαζὺ τὰ ἁρπάζουν, ἔρχονται σήμερα νὰ νομολογήσουν κατὰ ὅλων ἐμᾶς… Ποιοί; Μὰ φυσικὰ αὐτοὶ ποὺ πρῶτοι καταστρατήγησαν κάθε ἔννοια ἐλευθερίας, συνταγματικῆς νομιμότητος καὶ ἀνθρωπίνου δικαιώματος….
Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ ῥίξουμε μίαν ματιὰ στὸ πῶς ἀντέδρασαν μόλις ἄκουσαν τὶς ἀπειλὲς κάποιων ἱεραρχῶν…

Κυριολεκτικῶς γιὰ γέλια οἱ γελοῖοι…

Σέβομαι ἀπολύτως τοὺς βουλευτὲς τῆς ΝΔ ποὺ θὰ βγοῦν εὐθαρσῶς καὶ θὰ ποῦν ὅτι δὲν ψηφίζουν τὴν τροπολογία για τὴν νομίμη συμβίωση ὁμοφυλοφίλων, γιατὶ αὐτὸ ἀντιβαίνει στὴν ἰδεολογία τους, στὴν ἠθική τους, στὴν συνείδησή τους.
Ἀντιθέτως ἀπεχθάνομαι τὰ χαμερπῆ ἀνθρωπάκια ποὺ εἴπαν ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν τὴν τροπολογία γιατὶ φοβοῦνται τὸν Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Σεραφείμ.
Αὐτοὶ οἱ βουλευτές μοῦ προκαλοῦν ἀηδία.

Γιάννης Λοβέρδος

Πῶς θά ἐπιτευχθοῦν τά σχέδια τῶν κοσμοεξουσιαστῶν λοιπόν; Ὑπάρχει ἄλλος τρόπος;
Μόνον μὲ τὸ νὰ ἀμολοῦν τὰ δικά τους παιδιά, χρησιμοποιῶντας κάθε μορφῆς προπαγάνδα καὶ μετατρέποντάς μας σὲ ἄβουλες μάζες θὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀπόλυτο συναίνεσίν μας γιὰ τὴν δουλοποίησίν μας.
Καὶ τὸ «ἀντιῤῥατσιστικὸ» εἶναι μοχλός, δὲν εἶναι στόχος…
Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε…

Τί σκέπτεσθε;
Πάλι σέ παγίδες μᾶς ἔριξαν;
Μᾶλλον…
Παγίδες καὶ περιπέτειες… Βλακώδεις κινήσεις γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀνυπαρξία τους.

Ὅσο γιὰ τοὺς ἱεράρχες…
Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ διωχθοῦν ποινικῶς ταὐτοχρόνως ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ποὺ θὰ τολμήσουν νὰ ἐκφραστοῦν ἁπλῶς…
Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ ποινικοποιηθῇ ἀκόμη καὶ ἡ ἀνάσα μας… Οὔτε ποὺ μένουμε ἄστεγοι… Οὔτε ποὺ τὰ παιδιά μας πεινοῦν καὶ κρυώνουν… Οὔτε ποὺ ἡ Πατρίδα μας διαλύεται… Οὔτε κἄν ἡ ἀπ΄  εὐθείας ἐπίθεσεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων μέσῳ τοῦ νέου μορφώματος, ποὺ ὀνόμασαν «ἀντιῤῥατσιστικόν»….
Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἐπίσης ποὺ κάθε τρεῖς καὶ λίγο κάποιος δικός τους ἐμφανίζεται μὲ ζαρτιέρες, τακουνάκια καὶ πέπουλα, δυστυχῶς δίχως πίσσες…Τὸ δούλεμα μὲ τὸ «ἀντιῤῥατσιστικό».2
Τοὺς ἐνδιαφέρει μόνον τὸ φαίνεσθαι…
Τόση ὑποκρισία πιά;
Ὤ, ναί… Τόση κι ἄλλην τόση…

Νά πῶ κί ἐγώ:

ΝΤΡΟΠΗ;

Καί ποιός ἀπό ὅλους αὐτούς ἔχει λίγη τσίπα γιά νά ντραπῇ; Ἔ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Προσωπικῶς ἀδιαφορῶ γιὰ τὸ ποῦ στρώνει ὁ καθεὶς τὰ πισινά του. Νὰ μὴν μᾶς τὸ παίζουν κάποιοι ὅμως «ἠθικοί», ὅταν ὅλο τὸ σκυλολόι τους κυρίως ἀπὸ ἠθικὴ πάσχει…

Σημείωσις

Γιὰ νὰ καταλάβετε πόσο ῥατσιστὲς κατὰ τῶν Ἑλλήνων εἶναι κάποιοι, διαβᾶστε σᾶς παρακαλῶ τὸ δεύτερο ὑστερόγραφον στὸ παρακάτω.

Τί ἀπέγινε ὁ βασιλικός χρυσός;

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply