Ἡ σιχαμάρα ποὺ νοιώθουν πλέον οἱ Ἕλληνες γιὰ ΟΛΑ τὰ κόμματα.

Ἡ σιχαμάρα ποὺ νιώθουν πλέον οἱ Ἕλληνες γιὰ ΟΛΑ τὰ κόμματα.Η ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ, αὐτὴ τῆς ΜΕΤΡΗΣΙΣ Α.Ε., πραγματοποιημένη τὸ χρονικὸ διάστημα 26-28 Νοεμβρίου 2013 καὶ δημοσιευμένη στὴν ἐφημερίδα Παραπολιτικὰ (φύλλο 30 Νοεμβρίου) ἔδωσε ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἀποτέλεσμα: Γιὰ κ ά θ ε ἕναν πολιτικὸ ἀρχηγό, πάνω ἀπ’ τὸ 65% τοῦ δείγματος τῆς ἔρευνας ἔχει ἀρνητικὴ ἄποψη.
Δὲν χρειάζεται ὅμως νὰ γίνῃ δημοσκόπηση γιὰ νὰ πληροφορηθοῦμε τὸ αὐτονόητο· ὅτι δηλαδὴ εἶναι ἔκδηλη, ἀπ’ ἄκρη σ’ἄκρη τῆς Ἑλλάδας, ἡ σιχαμάρα ποὺ νοιώθουν πλέον οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων γιὰ ὅ λ α τὰ κόμματα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δ ὲ ν μᾶς λένε π ο τ ὲ οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ δ ὲ ν   ἔ χ ο υ ν    ἀ π ο λ ύ τ ω ς   κ α μ μ ί α   π ρ ό θ ε σ η νὰ ψηφίσουν κάποιο κόμμα.
Θὰ ποῦν οἱ διάφοροι κοινωνικοὶ φιόγκοι ὅτι ἡ πληροφορία αὐτὴ εἶν’ ἄχρηστη μιᾶς καὶ τὸ λευκὸ ἢ τὸ ἄκυρο πάει στὸ πρῶτο κόμμα. Ὅμως ἡ πληροφορία αὐτὴ στὴν πραγματικότητα φανερώνει στὸν κάθε ἀφελῆ κι ἀνυποψίαστο δοῦλο ὄχι μόνον ποιό εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν ἐν ἐγρηγόρσει συνειδήσεων ποὺ ἀπαξιοῦν τὰ κόμματα καὶ τὴν πολιτικὴ γενικότερα ἀλλὰ καὶ πόσοι ἔχουν πειστῆ, γιὰ τὰ καλὰ πλέον, ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν κομμάτων εἶναι μόνο ὑποτιθέμενες κι ὄχι πραγματικές.
Καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι ἡ παραπάνω πληροφορία προβαλόμενη ἀπ’ τὰ μέσα μαζικῆς «ἐνημέρωσης» μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ἀπὸ μόνη της ἀνακατωσούρα καὶ ἀναστάτωση στὰ κομματικὰ στρατόπεδα (ἰδιαίτερα ἂν βγῇ ὅτι τὸ ποσοστὸ τῶν ἀρνούμενων νὰ ψηφίσουν εἶναι μεγάλο, ὅπως ἦταν στὶς προηγούμενες ἐκλογές) καὶ μπορεῖ νὰ παρακινήσῃ ἐπιπλέον πολίτες ν’ ἀπέχουν.
Μὲ λίγα λόγια ἡ πληροφορία αὐτὴ ἔρχεται νὰ χαλάσῃ τὸν ὕπνο τῶν ἐθνοπατέρων μας καὶ νὰ τοὺς δείξῃ ποιό μπορεῖ νάναι τὸ μέγεθος ἑνὸς μελλοντικοῦ καὶ πολὺ πιθανοῦ ἐγκελαδικοῦ ξεσηκωμοῦ σὲ περίπτωση ποὺ τὸ μαχαίρι φτάσει π ρ ά γ μ α τ ι στὸ κόκκαλο.
Ἀλλὰ ὡς φαίνεται οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων λειτουργοῦν κατ’ ἐντολὴ τοῦ πολιτικοῦ ἢ τοῦ ἐκδοτικοῦ κατεστημένου κι ἔτσι μιὰ τέτοια πληροφορία περὶ ποσοστῶν ἀποχῆς δὲν φτάνει, δυστυχῶς, ποτὲ στὸν κοιμισμένο ὄχλο.

Ἐρινεύες Τίσις

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply