Δέν συμφωνῶ μέ αὐτό πού λές, ἀλλά θά ἀγωνίζωμαι διά τό δικαίωμά σου νά τό λές;

Δέν συμφωνῶ μέ αὐτό πού λές, ἀλλά θά ἀγωνίζωμαι διά τό δικαίωμά σου νά τό λές;Εἶναι τραγικῶς γελοῖοι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναμασοῦν κάθε τρεῖς καὶ λίγο, ἐκείνην τὴν εὐφυοπαπαριὰν τοῦ χαμερποῦς οἰκοτρόφου τοῦ Μεγάλου Φρειδερίκου, τοῦ κυρίου Ἀρρουέ:
-Δὲν συμφωνῶ μὲ αὐτὸ ποὺ λές, ἀλλὰ θὰ ἀγωνίζωμαι διὰ τὸ δικαίωμά σου νὰ τὸ λές…
Ἀκόμη δέ γελοιωδέστεροι, ὅταν -συγχρόνως- υἱοθετῶσι μιὰν ἐλεεινὴν «καζουϊστικήν», προκειμένου νὰ «καταπίωσιν» ἐν τῷ παμφάγῳ ἰδεολογικῷ καταπιῶνι των, πᾶσαν κατάφωρον παραβίασιν πάσης δικονομικῆς καὶ συνταγματικῆς δεοντολογίας ἑνὸς πανικοβλήτου ἐσμοῦ ταρταρίνων, ὑποδυομένων τὸ κράτος, προκειμένου -δῆθεν- νὰ προστατεύσωσι τὸ «ὑπέρτερον ἀγαθόν».
Δηλαδή, τὴν παμφάγον συμμορίαν των.

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply