Κάποτε… κάποιοι…

Κάποτε ἡ Πατρὶς ἐκυβερνήθη ὑπὸ προσώπων, ἴσως ὄχι τόσον ἐναρέτων ὅσον ἤξιζεν εἰς ἕνα τόσον ὑπέροχον λαόν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον διαθετόντων μορφὴν αὐτοῦ τοῦ τύπου π.χ….

Ἀλέξανδρος Κουμουνδοῦρος

Ἀλέξανδρος Κουμουνδοῦρος


Ἠγωνίσθη ἐρρωμένως διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Θεσσαλίας.

Κάποτε τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Πατρὶδος, ἐδιοικήθησαν ὑπὸ προσώπων, ἴσως ὄχι τόσον σπουδαίων ὅσον ἤξιζεν εἰς ἕνα τόσον ὑπέροχον καταθετικὸν κοινόν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον διαθετόντων μορφὴν αὐτοῦ τοῦ τύπου π.χ….

Παῦλος Καλλιγᾶς.

Παῦλος Καλλιγᾶς.

Κάποτε οἱ νόμοι καὶ τὰ διατάγματα τῆς Πατρὶδος, ἔφερον τὴν ὑπογραφὴν προσώπων, ἴσως ὄχι τόσον σημαντικῶν ὅσον ἤξιζεν εἰς ἕνα τόσον εὐφυᾶ λαόν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον διαθετόντων μορφὴν αὐτοῦ τοῦ τύπου π.χ….

Γεώργιος Α΄

Γεώργιος Α΄

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply