Εἶναι καί ἡ Αἴγυπτος Ἑλλάς;

Εἶναι καὶ αὐτὰ ἄραγε Ἑλληνικά;
Στὴν Αἴγυπτο τὸ μεγάλο λιμάνι τοῦ Pord Said εἶναι ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ μεγάλου καναλιοὺ τῶν 168 χιλιομέτρων.
Πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι ὁ ἀναγραμματισμὸς τοῦ Said δίδει τήν λέξη Dias = Δίας; (Said = Dias)

 Εἶναι καί ἡ Αἴγυπτος Ἑλλάς;

Τὸ Σουέζ, ἡ περίφημη διώρυγα.
Πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι ὁ ἀναγραμματισμός τῆς λέξεως Suez δίδει τήν λέξη Zeus = Ζεῦς. (Suez = Zeus)

Τὸ Ἀσσουάν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο καλλιεργοῦνται ἐκατομμύρια γόνιμα στρέμματα τῆς Αἰγύπτου..
Πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι ὁ ἀναγραμματισμὸς τῆς λέξεως Assuan δίδει τήν λέξη Naussa ὅπερ σημαίνει ναῦς, πλοῖο, ὕδατα ἢ τὴν πόλη Νάουσα κλπ; (Assuan = Naussa)

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 536 times, 1 visits today)
Leave a Reply