Ὁ ἱερεὺς τῆς Σάιδος εἶναι σαφής.

Ὁ ἱερεὺς τῆς Σάιδος εἶναι σαφής.Ὁ Ἰερέας τῆς Σάϊδος εἶναι σαφὴς εἰς τὸν Σόλωνα διά τὴν ἀναγένησιν τῆς φυλῆς, ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ ἐπέλεξε τόπον.
Ὅσον ἀφορᾶ πάλιν στὴν πνευματικὴν μόρφωσιν βλέπεις, νομίζω, πόσην ὁ νόμος ἐδῶ ἔλαβεν ἐπιμέλειαν εὐθὺς ἀπ’ ἀρχῆς, διότι ἐκ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, αἵτινες πραγματεύονται περὶ τοῦ κόσμου, μέχρι τῆς μαντικῆς καὶ τῆς ἰατρικῆς, ἥς ἀντικείμενον εἶναι ἡ ὑγεία, ἐκ τῶν θείων τούτων τεχνῶν ἀνεῦρεν ὅ,τι ἀνήκει εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπεδίωξεν τὴν ἀπόκτησιν τῶν γνώσεων τούτων καὶ παντὸς ὅ,τι συνδέεται μετ᾿ αὐτῶν.
Καθ᾿ ὅλην ταῦτην λοιπὸν τὴν διακόσμησιν καὶ τάξιν πρώτους ὑμᾶς διεκόσμησεν ἡ Θεὰ καὶ κατώκισεν τὴν πόλιν ὑμῶν, ἀφοῦ πρῶτον ἐξέλεξεν τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον ἔχετε γεννηθῆ, καὶ ἐγνώρισεν καλῶς, ὅτι ἡ ἐν αὐτῶ ἐπικρατοῦσα εὐκρασία τῶν ἐποχῶν θὰ παράγῃ ἄνδρας νοημονεστάτους.
Ἡ θεὰ λοιπόν, ἐπειδὴ καὶ φιλοπόλεμος εἶναι καὶ φιλόσοφος, ἀφοῦ ἐξέλεξεν τὸν τόπον, ὅστις ἔμελλε νὰ παράγῃ ἄνδρας ὁμοιοτάτους μὲ αὐτήν, τοῦτον κατὰ πρῶτον κατώκισε.
Τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶναι τυχαῖον οὖτε ὰπροστάτευτον, ἔρμαιον τῶν βαρβαρικῶν ὀρέξεων· εἶμαι σίγουρος ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ ὁ Φοίνιξ θ᾿ ἀναγενηθῇ ἐκ τῆς τέφρας του.

Σχόλιον τοῦ Τάσου Γκολέμη γιὰ αὐτό:

Ἐκ τῆς τέφρας του ἀναγεννᾶται…

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply