Εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τηλεσκόπια;

Εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τηλεσκόπια;

Οἱ πρόγονοι μας ἤξεραν τοὺς δυο δορυφόρους τοῦ Ἄρη, Φόβο καὶ Δῆμο.
Αὐτοὶ οἱ δορυφόροι  ὅμως διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ δεν φαίνονται.
Ἡ ἐρωτήση εἶναι: πῶς τό ἤξεραν;

Εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τηλεσκόπια;1
Μήπως τὴν ἀπάντηση τὴν δίνει ἡ παραπάνω φωτογραφία, πού εἶναι ἀπό θραῦσμα ἀγγείου καὶ βρίσκεται στό Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν; Τηλεσκόπιο δέν εἶναι αὐτό;

Ἂν πεῖτε ὄχι ἔχω καὶ ἅλλη φωτογραφία, παρακάτω, σὲ πέτρα τῶν Ica ποὺ δείχνει πάλι ἄνθρωπο νὰ βλέπει ἀπὸ τηλεσκόπιο.Εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τηλεσκόπια;2

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply