Ἀνάγνωθι φίλτατε ἀναγνώστα μου, τὰ χρονικὰ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων…

Ἀνάγνωθι φίλτατε ἀναγνώστα μου, τὰ χρονικὰ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων...Ἅπαντες ὑμεῖς, οἱ ἀναρτοῦντες εὐμόρφους τε καὶ εὐσταλεῖς νέους, γυμνόποδας, ἡρτημένους ἐν τῇ ἐξαρτίᾳ σκαφῶν ἀναψυχῆς τε καὶ παντοίων λιβυρνίδων, γνωστέον ὅτι διὰ τῆς δημοσιεύσεως τοιούτων φωτογραφιῶν, ἐξάπτετε τὰ ἀρχέγονα πάθη τῶν ἀκολάστων γυναικῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς περιβάλλουσι πανταχόθεν πλέον, ὡς οἱ αἱμοβόροι γενίτσαροι τὴν Βασιλέυουσαν, ἐπιβουλευόμεναι τὴν ἀρετὴν ἡμῶν καὶ ἄλλων ἀγαθῶν νέων!
Ἀνάγνωθι φίλτατε ἀναγνώστα μου, τὰ χρονικὰ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὅτε ὁ νέος καὶ εὐειδὴς, εὐσχήμων βουλευτής, γυμνόπους καὶ ἀρειμάνιος ἐφωτογραφήθη.

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις» -γράφουν τὰ χρονικά-, «τρεῖς μοδίστραι ἐν Κορυδαλλῷ ηὐτοκτόνησαν. Ὀκτὼ μανταρίστραι ἐν Σουρμένοις ἐφλεβοτομήθησαν. Καὶ μιὰ συνταξιοῦχος ἱερόδουλος ἐν Δουργουτίῳ κατέσφαξε τὸν ἀρραββωνιαστικὸν της (δημ. ὑπάλληλον) διὰ νυχοκόπτου…».
Τὰ θεωρεῖτε τυχαῖα ὅλα ταῦτα;

Φρεάντλης

φωτογραφία

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply