Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους.

Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους.Για τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους:

Μερικοὶ φίλοι μοῦ γράφουν καὶ ῥωτοῦν: γιατί δέν γράφω καὶ γιά τούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν;
Ἐκατομμύρια, μᾶς ἔμαθαν στὰ σχολεῖα ὅτι σκότωσαν οἱ Ῥωμαῖοι.

Ἀπαντῶ:
Ἱστορικὲς ἀποδείξεις γιὰ διώξεις χριστιανῶν δὲν ὑπάρχουν . Ἂν ὑπάρχουν γράψτε νὰ τὸ μάθω.
Ὅ,τι ξέρουμε τὸ ξέρουμε ἀπὸ τοὺς παπάδες.
Ἄλλα ὁ Ὠριγένης, ὁ μέγας πατέρας τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸν τρίτο αἰῶνα γράφει πὼς λίγοι χριστιανοὶ πέθαναν καὶ μποροῦν εὔκολα νὰ  μετρηθοῦν (Lane-Fox.R.1986, 434 καὶ Gibbon, ὅ. Π. 541)
Στοὺς διωγμοὺς τοῦ Δεκίου (τοῦ μεγαλύτερου «σφαγέα τῶν χριστιανῶν), στὴν μεγαλούπολη τῆς Ἀλεξανδρείας, μόνον 10 ἄνδρες καὶ 7 γυναῖκες πέθαναν ἐπειδὴ ἤσαν χριστιανοί.
Ἂς σημειωθεῖ  ὅτι ὑπῆρχε ἀνεξιθρησκία καὶ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιέφερε τοὺς Ῥωμαίους ἤταν ἡ τάξῃ.

Οἱ χριστιανοὶ δὲν ὁρκίζονταν στοὺς νόμους τῆς Ῥώμης, δὲν ὑπηρετοῦσαν στρατιῶτες καὶ προπαντὸς ἔκαναν τὸ πᾶν ὥστε να τοὺς σκοτώσουν οἱ Ῥωμαῖοι γιὰ νὰ φθάσουν ταχύτερα στὸν παράδεισο.

Αὐτοὺς ὡς καὶ οἱ ἴδιοι οἱ χριστιανοί, ἄλλα καὶ οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς κατέκριναν.

Ἐπάνωὁ Ὠριγένης ποὺ εὐνουχίστηκε γιατὶ τὸ εὐαγγέλιο γράφει πὼς ἐὰν εὐνουχιστεῖς εἶναι καλλίτερα.
Δείχνεις πίστη…

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply