Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ ἄξιον νεοελληνικὸν κράτος θὰ ἀποσβέσῃ ὅσα ἐκ τῶν ὀνομάτων εἶναι περιττά!

Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ ἄξιον νεοελληνικὸν κράτος θὰ ἀποσβέσῃ ὅσα ἐκ τῶν ὀνομάτων εἶναι περιττά!3Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ ἄξιον νεοελληνικὸν κράτος θὰ ἀποσβέσῃ ὅσα ἐκ τῶν ὀνομάτων εἶναι περιττά!2Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ ἄξιον νεοελληνικὸν κράτος θὰ ἀποσβέσῃ ὅσα ἐκ τῶν ὀνομάτων εἶναι περιττά!1Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ ἄξιον νεοελληνικὸν κράτος θὰ ἀποσβέσῃ ὅσα ἐκ τῶν ὀνομάτων εἶναι περιττά!4

Ὀνόματα.
Χαραγμένα ἐπὶ τῶν μαρμαρίνων στηλῶν τῶν Προπυλαίων τῆς Βασιλικῆς Πλατείας ἐν Μονάχῳ. Τὰς «ἐπὶ τοῦ Ἴζαρ Ἀθήνας».
Ὁ ἀείμνηστος κἀγαθὸς βασιλεύς Λουδοβῖκος Α΄, ὁ πατὴρ τοῦ ἀειμνήστου κἀγαθοῦ Ὄθωνος, δὲν εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ λάβῃ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἱστορικὴν κατάρτισιν τῶν ἐπιφανῶν καὶ ῥεκτῶν νεοελλήνων «ἱστορικῶν».
Δὲν ἐστάθη ἱκανὸς νὰ θέσῃ εἰς τὸ «μικροσκόπιο τῆς ἔρευνας» τὰ ὀνόματα αὐτά.
Δὲν ἠδυνήθη ὁ πτωχὸς νὰ πληροφορηθῇ δι᾿ αὐτῶν τῶν σπουδαίων «ἱστορικῶν», τὸ πόσοι ἐξ αὐτῶν τῶν μαρμαρογραμμένων ἦσαν «διεφθαρμένοι», «ἀχάριστοι» πρὸς τὸν καλὸν σουλτᾶνον, κάποιοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν καὶ …κίναιδοι.
Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ ἄξιον νεοελληνικὸν κράτος, διὰ «καταλλήλων ἐνεργειῶν», -ποὺ λέγει καὶ ὁ Ἐγγονόπουλος ἐν τῷ «Μπολιβὰρ» του-, θὰ ἀποσβέσῃ ὅσα ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν δὲν τυγχάνουν τῆς ἐγκρίσεως τῶν ἐπιφανῶν μας «ἱστορικῶν», τῶν διαφόρων …«τόξων».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: via κυρίου Nikos Karavassiles.

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply