Τὸ ἐπόμενον λάθος τῶν Ἀθηνῶν θὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖον.

Τὸ ἐπόμενον λάθος τῶν Ἀθηνῶν θὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖον.«Φίλιππος, ὁ πρῶτος Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων».

Τὸ ἔχουμε γράψει καὶ ἡμεῖς, ὁ μέγιστος δέν εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος, εἶναι ὁ Φίλιππος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ μόνος ποὺ κατέφερεν τὸ ἀκατόρθωτον, τὴν συνέννωσιν τῆς Ἑλλάδος.

Η εξαφάνιση του μουσείου

Τυποθέαμα (βίντεο) 26:00
«Καὶ οἱ ἐθνικισταὶ ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα εἶναι ἄρρωστοι».

———————————-
Βεβαίως, γιὰ νὰ τὰ λέμε ὅλα, ἡ Ἅλωσις τῆς Πόλεως δέν ἔγινε μόνον ἀπό Τούρκους. Ἀγανακτησμένοι Ἕλληνες πολιόρκησαν τὴν Πόλιν, ποὺ ἐσιχάθησαν τὸ Κωνσταντινοπολικεντρικόν κράτος, τόσον, ποὺ μέχρι καὶ μὲ τοὺς Τούρκους συνεμάχησαν γιὰ νὰ τὸ καταλύσουν· καὶ μετά ἔμειναν ὅλοι μαζί σκλαβωμένοι γιὰ 500 ἔτη.

Τὸ νὰ ἐπιτίθεσαι εἰς τὴν πρωτεύουσαν εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνον, ὅπως ἐπικίνδυνον εἴναι νὰ μαχαιρώνει τὴν καρδίαν του κάποιος ἐπειδή εἶναι ἄρρωστη.
Θὰ ἀποθάνει μὲν ὁ ἔχων ἄρρωστον καρδίαν, θὰ ἀποθάνει ὅμως ταχύτερα ἐάν τὴν μαχαιρώσει.

Τὸ πρῶτον ποὺ πρέπει νὰ γίνει εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουν αἱ Ἀθήναι ὅτι εἶναι ἀσθενεῖς.
Νὰ καταλάβουν ἐπιτέλους ὅτι καταστρέφουν ἐπί ἕναν αἰώναν τὸν ἑλληνισμόν. Νὰ ἀποκτήσουν τὸν χαρακτήραν ποὺ οὐδέποτε ἐπί νεωτέρας ἱστορίας εἶχον, καὶ γιατὶ ὄχι γενικῶς οὔδεποτε, ἀφοῦ ἡ ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν οὐδέποτε συνεδέθῃ μὲ τὴν πανελλήνιον ἰδέαν, ἦτο πάντοτε μία πόλις μὲ τείχη, ἀπό τὴν ἐποχήν τοῦ Θεμιστοκλέους ἀκόμη, μία πόλις γιὰ τὴν πάρτη της.

Ἐάν αἱ Ἀθῆναι δέν κατεννοήσουν ἐπιτέλους τὴν διαφοράν μεταξύ τῆς ἡγέτιδος καὶ τῆς κυριάρχου δυνάμεως, ἐπιτέλους μετά ἀπό 2500 χρόνια, ὅτι δέν εἶναι ἐκφρασταὶ  τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλά ἡγέται καὶ προστάται του, θὰ φθάσομεν γιὰ ἀκόμη μίαν φοράν στὴν καταστροφήν πάλι ἐξαιτίας τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως αἱ Ἀθῆναι ἐξεκίνησαν τὸν τριαντακονταετή πόλεμον, ὅπως αἱ Ἀθῆναι ἄνοιξαν τὸν δρόμον στὴν ῥωμαιοκρατίαν.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι πλέον δέν ἔχουμε ἐφεδρείας. Δέν ἔχομε μίαν Ἀλεξάνδρειαν νὰ ἀναλάβει τὴν ἡγεμονίαν, δέν ἔχομε Πέργαμον, εἴμεθα πλέον ἔνας συρρικνωμένος οἰκουμενισμός. Τὸ ἐπόμενον λᾶθος τῶν Ἀθηνῶν θὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖον.

Ὁ ἑλληνισμός ἀγαπάει τὰς Ἀθήνας…
Καιρός ἐπιτέλους νὰ ἀγαπήσουν καὶ αἱ Ἀθῆναι τόν ἀπανταχοῦ ἑλληνισμόν. Ἐάν δέν τὰ καταφέρουν, τότε θὰ ἀπολέσουν τὸν τίτλον τῆς δόξης τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ μετατραποῦν εἰς τὴν τρισχιλιετή κατάραν τοῦ γένους.

Δοξασμένη ἡ κατηραμένη πόλις αἱ Ἀθῆναι;
Ἀς τὸ ἀποφασίσουν, ἀλλά ἀς τὸ ἀποφασίσουν ταχέως.

Ἀς ἀναλάβουν τὴν ἱστορικήν των εὐθύνην, ἀς γίνουν ἐπιτέλους μία δικαῖα ἡγέτις πόλις, ὄχι μόνον τοῦ πνευματικοῦ ἑλληνισμοῦ – ποὺ ποτέ δέν ἦταν ἐξάλλου, ὁ πολιτισμός οὐκ ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις ἀλλά στὴν Ἱεράν Γαίαν τῆς Ἰωνίας, γι’  αὐτό καὶ ὁ Παρθενών οὐδέποτε ἦτο Πανελλήνιον σύμβολον – ἀλλά καὶ τῆς φύσεώς του, τοῦ ἰδίου τοῦ γένους.

Ἐάν δέν αὐτοσυνετισθοῦν αἱ Ἀθῆναι, ὁ ἐπόμενος Ἀλέξανδρος δέν θὰ ἀρκεσθεῖ στὴν καταστροφήν τῶν Θηβῶν. Ἴσως τὸ μεγαλύτερον σφάλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου νὰ ἦταν τὸ ὅτι δέν ἔκαψεν καὶ τὰς Ἀθήνας.
Ἴσως πράγματι αἱ Ἀθῆναι εἶναι ἡ κατᾶρα τοῦ γένους.
Ἀς ἀποφασίσουν.

Αὐτό ὅμως ποὺ πρωτίστως πρέπει νὰ κατεννοήσουν αἱ Ἀθῆναι εἶναι ὅτι οὐδέποτε ἦταν καὶ οὐδέποτε θὰ γίνουν τὸ κέντρον τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ἡ Ὀλυμπία ἦταν, οἱ Δελφοί ἦταν, ἡ Δωδώνη, ὁ Ὄλυμπος, ἡ Ἀχερουσία (αὐτή ποὺ ἀπεξήρανεν τὸ Ἀθηναϊκόν κράτος τῷ 1960), …
πολλά τὰ κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Αἱ Ἀθῆναι ποτέ.
Δέν μπόρεσαν νὰ γίνουν, δέν θὰ τὸ μπορέσουν ποτέ.
Ἑάν τὸ καταλάβουν αὐτό, θὰ εἶναι ἴσως μία καλή ἀρχή.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

(Visited 57 times, 1 visits today)
Leave a Reply