Ἐπιστολαὶ Ἀλεξάνδρου Ἀριστοτέλους

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Alejandri Magni Epistolae (1)

«Αλέξανδρος ᾿Αριστοτέλει εὖ πράττειν.
Οὐκ ὀρθῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς ἀκροαματικοὺς τῶν λόγων. τίνι γὰρ ἔτι διοίσομεν ἡμεῖς τῶν ἄλλων, εἰ, καθ’ οὓς ἐπαιδεύθημεν λόγους, οὗτοι πάντων ἔσονται κοινοί; ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν ταῖς περὶ τὰ ἄριστα ἐμπειρίαις ἢ ταῖς δυνάμεσι διαφέρειν.
῎Ερρωσο.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Εὐκλείδου Λιθοξόου

«Ὁ Ἀλέξανδρος εὔχεται στὸν Ἀριστοτέλη νὰ εἶναι καλά.
Δὲν ἔπραξες καλὰ νὰ ἐκδόσῃς τοὺς λόγυς ποὺ ἐδίδαξες προφορικῶς.
Πῶς θά μπορέσουμε νά διοικήσουμε ἐμεῖς τούς ἄλλους, ἐάν αὐτά πού μάθαμε τά ξέρουν ὅλοι; Διότι ἐγὼ νομίζω πὼς ἡ διαφορὰ δὲν εὑρίσκεται στὴν δύναμι, ἀλλὰ στὴν γνῶσι τῆς ἀρίστου ἐμπειρίας.
Ὑγίειαινε.»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ

Aristoteles et corpus Aristotelicum Epistolae (6)

«Ἀριστοτέλης βασιλεῖ ᾿Αλεξάνδρῳ εὖ πράττειν.
῎Ἔγραψάς μοι περὶ τῶν ἀκροαματικῶν λόγων οἰόμενος δεῖν αὐτοὺς φυλάττειν ἐν ἀπορρήτοις. ἴσθι οὖν αὐτοὺς καὶ ἐκδεδομένους καὶ μὴ ἐκδεδομένους• ξυνετοὶ γάρ εἰσι μόνοις τοῖς ἡμῶν ἀκούσασιν.»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ευκλείδη Λιθοξόου

Ὁ Ἀριστοτέλης εὔχεται στὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο νὰ εἶναι καλά.
Μοῦ ἔγραψες ὅτι αὐτὰ ποὺ ἠκούσθησαν στὴν διδασκαλία μου κι ἐξεδόθησαν ἔπρεπε νὰ παραμείνουν ἀπόῤῥητα. Νὰ μὴ τὰ ξεχνᾷς εἴτε ἔχουν ἐκδοθεῖ εἴτε ὄχι.
Σημασία ἔχει μόνον πόσοι ἀπὸ ἐσᾶς τὰ ἔμαθαν.

Εὐκλείδης Λιθοξόος

 

Leave a Reply