Ἐπιστολαὶ Ἀλεξάνδρου Ἀριστοτέλους

 

Ἐπιστολαὶ Ἀλεξάνδρου ἈριστοτέλουςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Alejandri Magni Epistolae (1)

«Αλέξανδρος ᾿Αριστοτέλει εὖ πράττειν.
Οὐκ ὀρθῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς ἀκροαματικοὺς τῶν λόγων. τίνι γὰρ ἔτι διοίσομεν ἡμεῖς τῶν ἄλλων, εἰ, καθ’ οὓς ἐπαιδεύθημεν λόγους, οὗτοι πάντων ἔσονται κοινοί; ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν ταῖς περὶ τὰ ἄριστα ἐμπειρίαις ἢ ταῖς δυνάμεσι διαφέρειν.
῎Ερρωσο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ευκλείδη Λιθοξόου

«Ο Αλέξανδρος εύχεται στον Αριστοτέλη να είναι καλά.
Δεν έπραξες καλά να εκδόσεις τους λόγους που δίδαξες προφορικά. Πως θα μπορέσουμε να διοικήσουμε εμείς τους άλλους, εάν αυτά που μάθαμε τα ξέρουν όλοι; Διότι εγώ νομίζω ότι η διαφορά δεν βρίσκεται στην δύναμη, αλλά στην γνώση της άριστης εμπειρίας.
Υγείαινε.»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ

Aristoteles et corpus Aristotelicum Epistolae (6)

«Αριστοτέλης βασιλεῖ ᾿Αλεξάνδρῳ εὖ πράττειν.
῎Εγραψάς μοι περὶ τῶν ἀκροαματικῶν λόγων οἰόμενος δεῖν αὐτοὺς φυλάττειν ἐν ἀπορρήτοις. ἴσθι οὖν αὐτοὺς καὶ ἐκδεδομένους καὶ μὴ ἐκδεδομένους• ξυνετοὶ γάρ εἰσι μόνοις τοῖς ἡμῶν ἀκούσασιν.»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ευκλείδη Λιθοξόου

Ο Αριστοτέλης εύχεται στον βασιλέα Αλέξανδρο να είναι καλά.
Μου έγραψες ότι αυτά που ακούστηκαν στην διδασκαλία μου και εξεδόθησαν έπρεπε να παραμείνουν απόρρητα. Να μην τα ξεχνάς είτε έχουν εκδοθεί είτε όχι. Σημασία έχει μόνο πόσοι από σας τα έμαθαν.

 

(Visited 479 times, 1 visits today)
Leave a Reply