«Μήπως εἶσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ;;;;»

«Μήπως εἶσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ;;;;»Συζήτησις μὲ φίλο, πρὸ ἡμερῶν. Καλὸ φίλο.
Ὁ φίλος μου ἔστησε, ἐν μέσῳ καταῤῥεύσεως, μία μικρὴ ἐπιχειρησούλα, ποὺ πάει ἀπὸ καλὰ ἔως καλλίτερα. (Καὶ πράγματι μὲ χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως αὐτό!!!)
Αὐτὴ ἡ ἐπιχειρησούλα ἔχει πλέον κέρδη. Κι ἐφ΄ ὅσον ἔχει, μικρὰ μέν, ἀλλὰ κέρδη, ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἐπιβιώνῃ ἀξιοπρεπῶς, πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ φορολογικὲς ἐνημερότητες. Ὅμως στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, τοῦ Μπόμπολα, τῶν σαμαροβενιζέλων καὶ τῶν Rothschild κάτι τέτοιο, ἰδίως γιὰ τὴν μικρὴ ἐπιχείρησιν τοῦ φίλου, εἶναι τοὐλάχιστον …αὐτοκτονικό.
Ἔτσι ὁ φίλος μου ἀπεφάσισε νὰ πάῃ κάπου, ἐκτὸς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ φτιάξῃ τὰ σχετικὰ χαρτιά του.

Ἔχει καλῶς.
Ὅμως ὁ φίλος μου, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, εἶναι καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς παραμονῆς μας στὸ εὐρῶ, στὴν εὐρωζώνη, στὰ μνημόνια, στὸ ΔΝΤ, στὸ σύστημα δανεισμοῦ καὶ τελικῶς σὲ αὐτὴν τὴν κυβέρνησιν. Ἀφῆστε δὲ ποὺ τυγχάνει καὶ ἰδιαίτερος θαυμαστὴς τοῦ μπιμπικίου. Βάσει αὐτῶν λοιπὸν ποὺ στηρίζει καὶ ὑποστηρίζει, πολιτικῶς καὶ οἰκονομικῶς, οἱ θεωρίες του μὲ τὶς πράξεις του ἀλληλοσυγκρούονται. Δῆλα δὴ ἀπὸ τὴν μία …«μάχεται» συντασσόμενος μαζὺ μὲ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ΔΕΝ θέλουμε αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα κι αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ μοντέλο, μὲ τὸ νὰ δηλώνῃ …ἀδυναμία πληρωμῆς στὰ ὅσα ἡ ληστρικὴ ἐπιδρομὴ τοῦ κράτους, ἀπαιτεῖ!!! (Ναί, ἀλλὰ ἐμεῖς  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ἐδῶ, φορολογούμεθα ἐδῶ καὶ ἀγωνιζόμεθα ἐδῶ, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ πλιατσικολόγημα!!!)
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐμεῖς ὅλοι, ποὺ ΔΕΝ θέλουμε αὐτὸ τὸ σύστημα, πάντα βάσει αὐτῶν ποὺ ὁ φίλος μου ἰσχυρίζεται, εἴμαστε …ἠλίθιοι, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη δὲν ἔχουμε μεταναστεύσει, ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ἔξυπνος καὶ …πατριώτης, ποὺ μεταφέρει τὶς φορολογικές του ὑποχρεώσεις, ἐκτὸς συνόρων!!!

Γελᾶτε;
Γιατί;;;;
Τὸ νὰ ΜΗΝ πιστεύῃς σὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο διακυβερνήσεως, νὰ μὴν τὸ στηρίζῃς καὶ νὰ ἀντιστέκεσαι εἶναι μία θέσις, ποὺ πίσω της ἔχει μίαν ὁλόκληρη σειρὰ ἐπιχειρημάτων. Δὲν ξημερώσαμε μίαν ὡραία ἡμέρα, τόσοι καὶ τόσοι Ἕλληνες,  ἐπαναστᾶτες ἤ ἀναρχικοί. Ἁπλῶς ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ πίεσις ποὺ ἀσκεῖται στὶς κοινωνίες μας δὲν ἔχει σὰν στόχο τὴν …«εἴσπραξιν ὀφειλῶν» ἀλλὰ τὴν ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΙΝ τῆς ἀνθρωπότητος. Κι ὅσοι τὸ ἀντιλαμβάνονται αὐτό, πολεμοῦν, ὁ καθεὶς ἐξ αὐτῶν, μὲ τὰ δικά του, μικρὰ ἤ μεγάλα μέσα κι ὅπλα. Τὰ ὅπλα μας ὅμως ΔΕΝ σκοτώνουν ἀλλὰ ἐκπαιδεύουν!!!
Κι ἕνα ἀπὸ τὰ ὅπλα μας εἶναι ἡ ἄρνησις πληρωμῶν. Εἶτε διότι πράγματι ἀδυνατοῦμε νὰ πληρώσουμε, (κάτι ποὺ τελικῶς θὰ πάθουμε ὅλοι μας, θέλουμε δὲν θέλουμε!!!) εἶτε διότι ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ νὰ μὴν πληρώσουμε, μειώνοντας τὶς εἰσπράξεις τῶν καταπατητῶν.

Ὁ φίλος μου ὅμως, καθὼς καὶ πολλοὶ σὰν κι αὐτόν, ἔχοντας δηλώσει πρὸ πολλοῦ ἀδυναμία πληρωμῆς, ἀλλὰ διατηρῶντας  τὴν δική του ὀπτική, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀντιστέκονται, τοὺς θεωρεῖ τοὐλάχιστον …τΣΥΡΙΖΑίους. Δῆλα δὴ κίνδυνο γιὰ τὴν Πατρίδα… Δὲν βλέπει πὼς σήμερα οἱ ὑψηλὲς ἐντολὲς ὁδηγοῦν βεβαιωμένα στὴν κομμουνιστικοποίησιν τῶν κοινωνιῶν καὶ τελικῶς στὴν δημιουργία (ἐντεταλμένων) «ἀριστερῶν» κυβερνήσεων-μαριονετῶν.
Δὲν βλέπει πὼς ἀκόμη καὶ οἱ …«ἐθνικιστικές» φωνὲς τῆς Εὐρώπης καπελώθηκαν κι ἐλέγχονται κανονικότατα, ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα καὶ τοὺς ἰδίους ἐντολεῖς, ποὺ καθοδηγοῦνται οἱ …«ἀριστερές» φωνές..
Δὲν βλέπει πὼς οἱ ἴδιες οἱ κυβερνήσεις, ἐνδεδυμένες τὶς ὅποιες προβιές, οὐσιαστικῶς ἐξυπηρετοῦν τὸ γενικότερον τραπεζικὸ μοντέλο, ποὺ στοχεύει στὴν δημιουργία κοινωνικῶν συστημάτων τέτοιων, ποὺ θὰ ἔχουν τὴν «σοσιαλιστική» εἰκόνα ἀλλὰ ποὺ στὴν βάσιν τους θὰ ἔχουν μόνον ΔΟΥΛΟΥΣ κι ἐπιστάτες!!!

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Ναί, τὸ σπίτι μας θέλουν!!! (Κι ἐμᾶς ΔΟΥΛΟΥΣ!!!)

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ μέσα καταστολῆς, φυλακίσεως καὶ ἐλέγχου θεωροῦνται ΝΟΜΙΜΑ στὴν Ε.Ε.

Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;

Ἡ ἐγγύησις τῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὸν Σόρος.

Γιατί προωθοῦνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Γιατί βιάζονται νά καταργήσουν τό bonus τῶν πενήντα ἑδρῶν;

Μουσουλμάνοι στήν Γαλλία ὑποστηρίζουν Λεπέν;

Ἡ πραγματικὴ ὑπέρβασις τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ.

Κι ἐφ΄ ὅσον ὁ φίλος μου ΔΕΝ βλέπει κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω, καὶ θεωρῶντας πὼς …«μπόρα εἶναι καὶ θὰ περάση!!!», ἀναζητᾶ ἕναν ἄλλον φορολογικὸ …«παράδεισον», ἐκτὸς συνόρων, πρὸ κειμένου νὰ διατηρῇ νομίμως τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεως. Καὶ καλῶς κάνει. Γιατί νά τροφοδοτῇ μέ τό χρῆμα του τό σημερινό καθεστώς;
Ὅμως… Αἰσθάνεται ΚΑΙ πατριώτης… Στηρίζει δῆλα δὴ τὴν κυβέρνησιν, κι ἄς διαφωνῇ μὲ κάποιες ἀποφάσεις της, στὰ λόγια, ἀλλὰ ΔΕΝ τὴν στηρίζει στὰ ἔργα!!!
Καί δέν εἶναι ΠΡΟΔΟΤΗΣ τῶν δικῶν του ἐπιλογῶν, ἀποφάσεων καί πεποιθήσεων;
Τί δέν κατάλαβα;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὁ φίλος μου  θύμωσε πολὺ ἀπὸ τὶς διαπιστώσεις μου. Ἔξαλλος ἔγινε. Εἶναι τώρα ὥρα, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τόσων ἐτῶν εἰλικρινὴ σχέσιν, νά τόν κατηγορῷ γιά κάτι τόσο σοβαρό;;; Λέτε νά κάνῳ τόσο μεγάλο λάθος;

φωτογραφία

 

 

(Visited 59 times, 1 visits today)
Leave a Reply