Περὶ τῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καταγωγῆς.

Σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (1)
Ὁ Πλούταρχος σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀναφέρει τὰ ἐξῆς:Περὶ τῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καταγωγῆς.1

«Ἀλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ μητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ Νεοπτολέμου, τῶν πάνυ πεπιστευμένων ἐστί».
(Παράλληλοι Βίοι, 2).

Ἀπόδοσις:
«Τὸ ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος, ὅσον ἀφορᾶ στὴν καταγωγή του, ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, ἀπὸ τὸν Κάρανο, καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του ἦταν ἀπόγονος τοῦ Αἰακοῦ, ἀπὸ τὸν Νεοπτόλεμο, εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους (ἀπὸ κανέναν δὲν ἔχει ἀμφισβητηθεῖ)».

Ἐπίσης, ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφερόμενος στὴν καταγωγή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γράφει τὰ ἐξῆς:

«Ἀλέξανδρος οὖν γεγονὼς κατὰ πατέρα μὲν ἀφ’ ῾Ηρακλέους, κατὰ δὲ μητέρα τῶν Αἰακιδῶν οἰκείαν ἔσχε τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς τῶν προγόνων εὐδοξίας…»
(Διόδωρος Σικελιώτης 17.1,5).

Ἀπόδοσις:
«Ὁ Ἀλέξανδρος λοιπὸν ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα του ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του ἦταν ἀπόγονος τῶν Αἰακιδῶν, εἶχε χαρακτῆρα καὶ ἀνδρεία ἀνάλογα τῆς δόξης τῶν προγόνων του».

Ὁ Πλούταρχος λοιπὸν καὶ ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφέρουν ὅτι ὅλοι γνωρίζουν καὶ πιστεύουν, πὼς κανεὶς ποτὲ δὲν ἔχει ἀμφισβητήσει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι Ἓλληνας καταγόμενος ἀπὸ Ἓλληνες προγόνους· τὸν Ἡρακλέους καὶ τὸν Αἰακό…

εἰκόνα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ὁ Πλούταρχος στὸ ἔργο του, «Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου Τύχης ἢ Ἀρετῆς, Λόγος Β, παράγραφος 11, ἀναφέρει, γιὰ τὴν σχέση τῶν Μακεδόνων μὲ τοὺς Θηβαίους:

«… ἡ δὲ πάλιν αὐτῷ τὰς Θήβας ἐνέσεισε καὶ πόλεμον Ἑλληνικὸν ἐμποδὼν κατέβαλε, καὶ δεινὴν πρὸς ἄνδρας ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς διὰ φόνου καὶ σιδήρου καὶ πυρὸς ἀνάγκην ἀμύνης, ἀτερπέστατον τέλος ἔχουσαν…»
Πλούταρχος

Ἀπόδοσις:
«Ἡ (Τύχη) ὅμως πάλι ξεσήκωσε ἐναντίον του (άναφέρεται στὸν Ἀλέξανδρο) τὴν Θήβα καὶ ἒφερε στὸν δρόμο του τὸν Ἑλληνικὸ πόλεμο καὶ τὴν φοβερὴ ἀνάγκη νὰ ἀμυνθῇ ἀπέναντι σὲ ἄνδρες ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς του, μὲ μάχες φονικές, μὲ σίδηρο καὶ φωτιά, γεγονὸς ποὺ εἶχε πολὺ θλιβερὴ κατάληξη».

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸν Πλούταρχο, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ οἱ Μακεδόνες εἶναι ὁμόφυλοι καὶ συγγενεῖς μὲ τοὺς Θηβαίους, ὡς Ἕλληνες…

Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης γιὰ τὸ γεγονός τῆς καταλήψεως καὶ καταστροφῆς τῶν Θηβῶν, ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς Θεσπιεῖς, Πλαταιεῖς, Ὁρχομενίους, καὶ ἄλλους ἐχθρούς τῶν Θηβαίων ἀναφέρει:

«Διὸ καὶ πάθη πολλὰ καὶ δεινὰ κατὰ τὴν πόλιν ὁρᾶν ἦν γινόμενα· Ἕλληνες γὰρ ὑφ’ ῾Ελλήνων ἀνηλεῶς ἀνῃροῦντο καὶ συγγενεῖς ὑπὸ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων ἐφονεύοντο, μηδεμίαν ἐντροπὴν τῆς ὁμοφώνου διαλέκτου παρεχομένης».
(Διόδ. Σικ.,17.13,6).

Ἀπόδοσις:
«Γι΄ αὐτό καὶ ἔβλεπε κάποιος νὰ γίνονται στὴν πόλη φοβερά καὶ τρομερὰ πράγματα, καθὼς Ἕλληνες σφάζονταν χωρίς ἕλεος ἀπὸ Ἕλληνες καὶ συγγενεῖς σκοτώνονταν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους, χωρὶς νὰ ντρέπονται ποὺ ὁμιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα»…

Μέγας Ἀλέξανδρος, Ny Carlsberg Glyptotek
εἰκόνα ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 277 times, 1 visits today)
One thought on “Περὶ τῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καταγωγῆς.

Leave a Reply