Ὁ Ἐλευσίνιος θρῆνος (τοῦ Αἰλίου Ἀριστείδου)

Ὁ Ἐλευσίνιος θρῆνος (τοῦ Αἰλίου Ἀριστείδου)« Ὦ, πάλαι ποτὲ Ἐλευσίς
ποίαις κιθάραις ἤ λύραις τὸ κοινὸν
τῆς γῆς κατακλαύσεται;
Τίς γὰρ Ἑλλήνων ἤ τίς βαρβάρων
οὕτω σκαιῶς ἤ ἀνήκοος, ὅστις οὐ
κοινὸν τι τῆς γῆς τέμενος τὴν Ἐλευσῖνα
ἡγεῖτο, καὶ πάντων ὅσα Θεῖα ἀνθρώποις;»


Ὦ, Ἐλευσῖνα ποὺ χάθηκες
μὲ ποιὲς κιθάρες καὶ ποιὲς λύρες
θὰ σὲ κλάψουν τῆς γῆς οἱ ἄνθρωποι;
Ποιὸς ἐκ τῶν Ἑλλήνων
ἤ ποιὸς ἐκ τῶν βαρβάρων
εἶναι τόσον ἀμαθὴς ἤ τόσον ἀσεβής,
ὥστε νὰ μὴν γνωρίζῃ ὅτι ἡ Ἐλευσὶς
εἶναι ὁ Ναὸς τῆς Οἰκουμένης,
ἡ ἕδρα τοῦ Θείου Λόγου;

(ἀπὸ προχθεσινὴ ὁμιλία τοῦ Ἀν. Στάμου)

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply