Ὥρα μας νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ το ἐὰν χρωστᾶμε ἢ ὄχι!!!

Πόσα καὶ ποῦ.
Διότι, πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὁ μόνος στὸν ὁποῖον πράγματι χρωστᾶμε κάτι, εἶναι ἡ …Μιχαλοῦ!

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ ἔγραφα (μὲ ἀφορμὴ τὰ πσωῤῥο-λαμπρακηκά, καζακηκὰ καὶ τΣΥΡΙΖΑϊκὰ μορφώματα), καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐνασχόλησιν πολλῶν «διαφωτιστῶν» μας μὲ τὸ ζήτημα τῶν (πραγματικῶν πρὸς ἐμᾶς)  γερμανικῶν χρεῶν (λόγῳ κατοχικοῦ δανείου, λόγῳ ἀποζημιώσεων ποὺ δὲν ἐδόθησαν -ἀτομικῶν καὶ ἐθνικῶν), πὼς ἐὰν θέλουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ ὕπαρξιν «χρέους» θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε τὶς συνθῆκες δημιουργίας του, τὸ πόσο νόμιμον εἶναι αὐτὸ (ἀφήνουμε γιὰ τὴν ὥρα τὸ συνταγματικό) καί, κυρίως τὸ ἐὰν πράγματι ὑπῆρξαν οἱ ἀναγκαῖες συνθῆκες δημιουργίας του, λόγῳ δικῆς μας ἀδυναμίας νὰ παράξουμε ἔργον καί, κατ΄ ἐπέκτασιν, πλοῦτο καὶ οἰκονομική/κοινωνική/πολιτειακὴ ἀνεξαρτησία, ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.

Ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει τοκογλυφικὸ μαγείρεμα «χρέους», ἀλλὰ καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ῥόλο παίζουν οἱ ἑκάστοτε «ἐθνοσωτῆρες», «διαφωτιστές» καὶ λοιποὶ παραπλανητὲς τῶν Ἑλλήνων (ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου λαοῦ, παγκοσμίως), ἂς θυμηθοῦμε τὸ πῶς ἀκριβῶς ἐτέθησαν οἱ βάσεις αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ ἐξαπατήσεως, γενεῶν ἐπὶ γενεῶν καί, ἐπὶ πλέον, τοῦ πόσο πλαστὰ εἶναι ὅλα αὐτα τὰ μορφώματα, ποὺ γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς …«ἀληθῆ», πολλὰ κορμιὰ ἔπεσαν, πολλες διώξεις ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας ἔλαβαν ἐκτάσεις γενοκτονίας καί, ἐπὶ πλέον, πολὺ προπαγάνδα ἀπέκρυψε τὶς ἀληθεῖς ἱστορικὲς διαστάσεις τοῦ ἐγκλήματος (ἰδίως μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ -ἂς ποῦμε- πανεπιστήμια)..
Μορφώματα ποὺ οἱ διάφοροι Σάιλοκς (ἐγχώριοι καὶ ἀλλοδαποί) μὲ κάθε εὐκαιρία παπαγαλίζουν, παρουσιάζοντάς τα ὡς ἀληθῆ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα.

«…Συνεπῶς.
Μὲ πλαστὰ χρέη συζητᾶμε γιὰ πλαστὲς συμφωνίες καὶ τελικῶς γιὰ πλαστὲς ἐξαρτήσεις.
Μὲ πλαστὲς συμφωνίες κι ἐξαρτήσεις ἀντιλαμβανόμεθα πὼς στόχος δὲν εἶναι ἡ λεηλασία μας ἀλλὰ ἡ διαχρονική μας δουλεία, ἐφ΄ ὅσον ὅλο καὶ κάποιο πρόθυμο κάθαρμα νὰ βρεθῆ νὰ ἀναγνωρίσῃ κάτι ἀνύπαρκτον μά, κυρίως, νὰ προστατευθῇ καὶ νὰ περιφρουρηθῇ ὅσο ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν παρουσία του ὡς μοναδικὴ λῦσιν ἀνάγκης στὴν ἐξουσία.
Κατ’ αὐτὴν τὴν ὀπτικήν, ὄχι μόνον δὲν χρωστᾶμε, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς ὅταν κάποιος ἀναφέρεται σὲ χρέη καὶ χρεωκοπίες καὶ δανεισμοὺς καὶ σὲ ἀποπληρωμὲς καὶ σὲ διαπραγματεύσεις καὶ σὲ κουρέματα παίζει μόνον τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν. Κι αὐτὸς ὁ ῥόλος προσβλέπει μόνον στὸ νὰ κερδίσουν χρόνο οἱ τοκογλῦφοι, ἀποζημιώνοντας τὰ τσιράκια τους μὲ κάποιες θέσεις ἐξουσίας, μὲ ὑψηλὲς ἀμοιβὲς καὶ μὲ μόνιμο ἀσυλία.
Τί περίεργον;…»

Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός…

Ἔτσι, πρὸ ἐτῶν, ταὐτοχρόνως μὲ τὴν ἐμφάνισιν τῶν πσωῤῥολαμπράκηδων, βγῆκε τὸ στουρναροστουρνάριον γιὰ νὰ μᾶς πῇ πὼς ἔχουμε ἤδη δανεισθεῖ (πῶς; ποῦ; πότε;) 550 δισεκατομμύρια εὐρῶ. Ποσὸν ποὺ τελικῶς ἦταν περίπου στὰ ἴδια ἐπίπεδα (ἑξακόσια – 600-  δισεκατομμύρια δολλάρια) αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ ποὺ οἱ πσωῤῥολαμπράκηδες μᾶς ἔφερναν, μέσῳ τῶν πλαστῶν ὁμολόγων Wozny ἢ μέσῳ τῆς εὐφαντάστου τιμῆς τῆς μετοχῆς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆςμέσῳ τῆς γνωστῆς πλέον διαστημικῆς τεχνολογίας τους

«…Υ.Γ.2. Τί εἴπαμε; Ὁ Καζάκης εἶναι ἄσχετος;  Ναί… Κι ἐγὼ καρδινάλιος…

Υ.Γ.3. Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Σῶῤῤα καί στόν Στουρνάρα; Ἔλα μου ντέ… Ἁπλῶς μιλοῦν γιὰ τὰ ἴδια ποσά. Ὁ ἕνας τὰ ἐγνώριζε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κι ὁ ἄλλος μᾶς τὰ …ἀποκαλύπτει στὸ …τέλος του.  Καί τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ αὐτούς πού ἀπεφάσισαν νά μᾶς φορτώσουν μέ ἀνύπαρκτα χρέη καί νά μᾶς …«σώσουν» ἀπό ἐπίσης ἀνύπαρκτα χρέη; Μήπως ἁπλῶς πώς ἔχουν τόν ἴδιον ἐντολέα;…»

Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Σῶῤῥα καί στόν Στουρνάρα;

«…Τὰ λεγόμενα ψηφίσματα λοιπόν, ποὺ παραδίδουν τὴν ἀτομική, ἀλλὰ κατ’ ἐπέκτασιν καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, σὲ μικροκομπιναδόρους, καταδικασμένους γιὰ ἀρχαιοκαπηλεία καὶ διαφόρων εἰδῶν ἀπάτες, δηλώνει ἐπακριβῶς τὶς αὐτοκτονικὲς τάσεις τῆς κοινωνίας μας, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς  ἐμμέσου ἀποδοχῆς, ὡς ἀληθοῦς, τοῦ παραποιημένου δημοσίου «χρέους».
Ἑνὸς  «χρέους», ποὺ ἀν τὶ νὰ τὸ ἀγνοήσουμε καὶ νὰ ξεκινήσουμε μόνοι μας, ἐκ τῶν (ὅποιων) βάσεων ἀκόμη διαθέτουμε, ἐπικεντρωνόμεθα ἐπάνω του, τὸ ἀναγνωρίζουμε ὡς πραγματικὸ καὶ τελικῶς, δίδουμε ὑπόστασιν σὲ ἔναν χάρτινο δράκο, ἐπιβεβαιώντας τὴν ζοφερή μας πραγματικότητα: εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας….»

Περὶ ὑβριδίων

Συζητᾶμε γιὰ αὐτοὺς τοὺς καραγκιόζηδες, ποὺ θεωροῦν τοὺς μισοὺς ἀπὸ ἐμᾶς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἄλλους μισοὺς μὴ Ἕλληνες καὶ μᾶς ὑποδεικνύουν νὰ μὴν ἀναμειχθοῦμε, ἐὰν γίνουν φασαρίες στὴν Πατρίδα…

Δῆλα δὴ νὰ μᾶς τὴν πέσουν οἱ Τοῦρκοι, γιὰ παράδειγμα, ἢ τὰ ἀλβανά, ἢ τὰ λαθροεισαγώμενα κι ἐμεῖς νὰ κυττᾶμε τὴν …σφαγή μας!!!
Αὐτὸ θὰ πῆ ἀνανδρεία, ἀνθελληνισμὸς καὶ ἠλιθιότης σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις!!!

(Κι ἀπὸ κοντὰ φυσικὰ τὰ ὁπαδὰ νὰ χειροκροτοῦν, κουνώντας μας ἐπὶ πλέον καὶ τὸ δάκτυλο… Χά…!!!)

Συζητᾶμε γιὰ αὐτοὺς ποὺ ψεύδονται ἀκόμη καὶ γιὰ αὐταπόδεικτα, ἀλλοιώνοντας, ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, ἀκόμη καὶ τὸν Ὅμηρο, ἀλλὰ καὶ ὄλην τὴν ἱστορία μας τελικῶς…

«…Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι ποὺ ὁ …πολὺς Λαμπράκιους ἀνεκάλυψε πὼς οἱ Δαναοὶ ἦσαν …Ἑβραῖοι (!!!) καὶ πὼς ὁ Ὅμηρος τοὺς ἀναφέρει ΜΟΝΟΝ μία φορά, ὅταν περιγράφῃ τὸν Δούρειον Ἵππον….

…Κι ἀπὸ κάτω, οἱ λοιποὶ ΑΣΧΕΤΟΙ καὶ «Ἑλληνάρες» χειροκροτοῦσαν ποὺ ἄκουγαν τὶς κοτσάνες….
Ἀν τὶ νὰ ΞΕΡΑΣΟΥΝ καὶ νὰ τὸν ξεμπροστιάσουν, στέκονταν στὸ ἐὰν ὁ Μελχισεδὲκ ἦταν ἤ ὄχι …περιούσιος καὶ ποιὸς τὸ ἀναφέρει!!!
Οἱ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ στοὲς τὸ ἀναφέρουν καλά μου!!! Οἱ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ στοές!!!..»

Νὰ χαρῶ «πατριώταρους»…

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ τῦποι, ποὺ ἐπὶ πλέον πολλῶν ἄλλων προπαγανδίζουν καὶ τὴν πανθρησκεία, μὲ κάτι «ἱερὰ τέρατα» τύπου Μελχισεδέκ…

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Μαζὺ μὲ τὰ ἀνύπαρκτα «καταπιστεύματα»…

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Παρέα μὲ τοὺς «καθαρούς» καὶ μὴ «καθαρούς» Ἕλληνες ὅλοι αὐτοί…
…ποὺ ἐπὶ πλέον κάποιοι ἀπὸ τὴν παρέα τους κατηγορῶνται γιὰ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐμπορίας καὶ διακινήσεως ὑψηλῶν ποσοσοτήτων ναρκωτικῶν χαπιῶν…
…ἐμφανίζονται σὰν οὐρὲς τοῦ πάπα καὶ τοῦ πατριάρχου. Καλοὶ χριστιανοὶ καὶ σαφῶς ἐγκεκριμένοι ἀπὸ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, στὸ συλλείτουργο καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων…

…καί, ἐπανεμφανίζονται σήμερα γιὰ νὰ δόσουν νέες, κατευθυντήριες γραμμές, πάντα ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ «χρέους».
(Δὲν εἶναι λαμπράκιους… εἶναι βαλσαμάκιους… Τὸ ἴδιο ὅμως κάνει…!!!).

Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν πειράζει τόν πσῶῤῥα;

Ὅταν ξεκίνησα τὴν ἐνασχόλησίν μου μὲ τὰ τοῦ διαδικτύου σαφῶς κι ἀγνοοῦσα πολλὲς παραμέτρους, ποὺ ἀφοροῦν στὸ «χρέος», ἐφ’ ὅσον τὰ βιβλία ἱστορίας ποὺ εἶχα μελετήση, δὲν ἐμπεριεῖχαν στοιχεία αὐτοῦ. Τὰ βιβλία τῆς πλεκτάνης δημιουργίας τοῦ «χρέους» ἔπεσαν πολὺ ἀργότερα στὰ χέρια μου (κυρίως σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, ἀλλὰ πάντα μὲ τὸ …σταγονόμετρον, γιὰ νὰ μὴν θιγοῦν οἱ τοκογλῦφοι)… Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὸ ἱστορικό μας ἀρχεῖο τὸ διαχειρίζονται τραπεζίτες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἀμεσότερα τὸ τὶ πρέπει καὶ δὲν πρέπει νὰ μάθουμε γιὰ αὐτούς. Στὴν περίπτωσιν δὲ αὐτῶν ποὺ δὲν πρέπει νὰ μάθουμε, πέφτουν καὶ μερικές, «τυχαῖες» πάντα, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως χρήσιμες καταστροφές. 

Τότε λοιπόν, περὶ τὸ 2009-2010, ἰσχυριζόμουν πὼς πρέπει νὰ γίνῃ λογιστικὸς ἔλεγχος γιὰ νὰ ἀποφασισθῇ τὸ πραγματικὸ ὕψος τοῦ «χρέους».
Κατόπιν ὅμως ἐπὶ πλέον ἐρευνῶν, μελετῶν καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς  ἀποκτήσεως σταδιακῶς μίας διαφορετικῆς ὀπτικῆς, περὶ τῶν ἱστορικῶν συνθηκῶν δημιουργίας τοῦ ἑλλαδοκαφριστάν, ἔχω βαθύτατα συνειδητοποιήσει πὼς δὲν ὑφίσταται χρέος (γιὰ αὐτὸ καὶ θέτω διαρκῶς τὰ εἰσαγωγικά), πὼς ὅλο τὸ μόρφωμα τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν βασίζεται σὲ ἕνα ψέμμα, ποὺ διατηρεῖ τοὺς Ἕλληνες σὲ ἕνα φορολογικὸ Νταχάου (τοῦ ὁποίου, κατὰ καιρούς, αὐξάνονται ἢ μειώνονται οἱ ἁλυσίδες, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀκυρώνονται) καὶ πὼς τελικῶς αὐτοὶ ποὺ λαμβάνουν τὴν ἐξουσία, ἔχουν προηγουμένως λάβει τὶς εὐλογίες τῶν τοκογλύφων καὶ τὶς διαβεβαιώσεις πὼς τὸ «χρέος» δὲν θὰ τεθῆ ὑπὸ ἀμφισβήτησιν.

Πρὸς τοῦτον καὶ κάθε πολιτικοκομματικὴ κουδουνίστρα (ἐντὸς κι ἐκτὸς βο(υ)λῆς) διαρκῶς παπαγαλίζει μέρος τῶν «ἰδεολογικῶν» μεθόδων διαχωρισμοῦ μας καὶ διασπάσεώς μας, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀμφισβητεῖ τὸ «χρέος». Πρὸς τοῦτον καὶ τὸ «χρέος» παραμένει διαρκῶς ζωντανό, ἐφ΄ ὅσον μὲ κάθε νέα ἐκδοχὴ κυβερνήσεως (τῶν διορισμένων ἐκ τῶν τοκογλύφων Ἀποικιαρχῶν) νέα δάνεια ἔρχονται νὰ προστεθοῦν στὰ παλαιά, νέοι τόκοι νὰ καλύψουν καὶ νὰ ἐπισκιάσουν τοὺς παλαιοτέρους καί, κατὰ καιροὺς κάποιες χρεωκοπίες, μνημόνια, διεθνεῖς ἐποπτεῖες καὶ μηχανισμοὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ (στὶς ἴδιες βάσεις, ἀλλὰ κατὰ περίπτωσιν μὲ νέα ὀνόματα καὶ νέα προσχήματα) τῶν βαθμῶν δουλείας μας ὡς λαοῦ.
Καί, φυσικά, ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ (ἂς ποῦμε πώς) …«ἀμφισβητοῦν» κάτι γύρω ἀπὸ τὸ «χρέος», ἐπίσης τὸ ἀναγνωρίζουν στὸ ἀκέραιον. Ἂν τέ, σὲ κάποιες τῶν περιπτώσεων, νὰ ζητήσουν (γιὰ νὰ τοὺς εὐγνωμονοῦμε διπλὰ καὶ τριπλά) κάποιες …ἐκπτώσεις σὲ αὐτό, ἧτοι μία (ἂς ποῦμε, χάριν τοῦ διαλόγου) μικρὰ «διαγραφή», κι ἀπὸ «Γιάννη» τὸ «χρέος» νὰ τὸ ποῦν …«Γιαννάκη». «Χρέος» ὅμως θὰ εἶναι διαρκῶς.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Γιὰ τὴν ὥρα ὅμως, ἐπαναλαμβάνοντας διαρκῶς αὐτὰ ποὺ ὅσα συχνὰ πυκνὰ δημοσιεύω, αἰσθάνομαι πὼς κουράζω καὶ θὰ ἀρκεσθῶ σήμερα μόνον σὲ μερικὲς νέες …ἐλπιδοφορίες, πάντα …«ἐθνοσωτήρων», πού, πάλι «συμπτωματικῶς» ἀναγνωρίζουν τὸ «χρέος» κι ἐπὶ αὐτῆς ἀναγνωρίσεως μᾶς καλοῦν νὰ …ἀντιδράσουμε.
Παράλογον;;
Κι ὅμως πραγματικό…

Θὰ σταθῶ λοιπὸν σὲ ἕνα σημεῖον, πολὺ σημαντικό, πολὺ οὐσιῶδες καὶ καθοριστικὸ γιὰ τὰ ἐπόμενά μας βήματα.
Θὰ ἐπαναλάβω λοιπόν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ὁποιαδήποτε πράξις ποὺ ἀναγνωρίζει τὸ «χρέος» ὡς ἀληθές, μετατρέπει κάτι πλαστὸ κι ἀνύπαρκτον σὲ ὑπαρκτόν. Κοινῶς καλούμεθα, μέσα ἀπὸ διαφόρων εἰδῶν προσπάθειες, τάχα μου τάχα μου, ποὺ κατὰ καιροὺς λαμβάνουν χώρα στὸν τόπο μας, νὰ ἀναγνωρίσουμε κι ἐμεῖς (ἐπὶ πλέον τῶν κουδουνισμένων) κάτι ἀνύπαρκτον, νὰ μποῦμε στὴν διαδικασία πολέμου μὲ τὰ δικά τους (σημαδεμένα) ὅπλα, ποὺ ἐπισήμως εἶναι κι αὐτὰ στὰ ὁποία δικαιούμεθα νὰ ἔχουμε προσβάσεις (νόμοι, συντάγματα, δικαστές) καὶ νὰ ἐξαντληθοῦμε ἀπολύτως ἠθικῶς καὶ οἰκονομικῶς, ἐνᾦ ἤδη πάσχουμε βαρύτατα ὡς κοινωνίες κι ὡς ἄτομα.
Ὅπως μὲ τὶς προσπάθειες τῶν πσωῤῥολαμπράκηδων, γιὰ παράδειγμα, ποὺ διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως χρέους «ξεχρεώναμε»…

…ἐφ΄ ὅσον ὅσοι ὑπέγραψαν τὶς δηλώσεις καὶ τὰ ψηφίσματά τους, αὐτομάτως ἔδιδαν τὸ ἐλεύθερο στοὺς πσωῥῥολαμπράκηδες καὶ στὴν συμμορία τους, νὰ μετατραποῦν σὲ νέους πληρεξουσίους τους. Πληρεξούσιοι ὅμως ποὺ ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων μπαρουφολογιῶν, στὴν πραγματικότητα μετατρέπουν τὸ ἀνύπαρκτον «χρέος» σὲ ὑπαρκτόν.

Κι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο προσπαθοῦν νὰ κάνουν κάποιοι ἄλλοι (βλέπε τΣΥΡΙΖΑ, ἀριστεροκουλτουριάρηδες, «σωτῆρες» κάθε ἐπιπέδου) μὲ τὶς νόμιμες, ἠθικὲς καὶ πραγματικὲς ἀξιώσεις μας ἀπὸ τὴν Γερμανία, ποὺ ἀφ΄ ἑνὸς ζητοῦν νὰ ἀνταλλαγῇ τὸ πλαστὸ «χρέος» τῆς χώρας μας, μὲ τὰ πραγματικὰ χρέη τῶν Γερμανῶν πρὸς ἐμᾶς, ἀφ΄ ἑτέρου δὲ μᾶς παραπλανοῦν, συγκρίνοντας ἀνόμοια μεταξύ τους χρέη καὶ «χρέη», γιὰ νὰ μὴν καταπιασθοῦμε μὲ τὴν ἀμφισβήτησιν τῆς εἰς βάρος μας σκευωρίας.

Καὶ φθάνουμε στὸ σήμερα.
Πολλοὶ εἶναι αὐτοί, ποὺ εἴτε ἔχουν ἀπελπισθεῖ, εἴτε ἁπλῶς κουρασθεῖ, εἴτε ἀκόμη καὶ πεισθεῖ, γιὰ τὴν παγίδευσίν μας σὲ ἕνα ἀέναο, δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος, σύστημα ἀπολύτου δουλοποιήσεώς μας. Καὶ θὰ ἦταν πράγματι ἔτσι, ἐὰν ὅλο αὐτὸ τὸ μόρφωμα, ποὺ ἐγιγαντώθη, δὲν εἶχε πήλινα πόδια καὶ ἀνύπαρκτα θεμέλια. Κι ὅ,τι ἔχει πήλινα πόδια κι ἀνύπαρκτα θεμέλια σὲ ἕναν σεισμὸ ἢ σὲ μίαν θεομηνία ἢ ἁπλῶς σὲ μίαν ἀπρόβλεπτο ἀναταραχή, καταῤῥέει ὡς χάρτινος πύργος.
Κι αὐτὸ ἔρχεται… Ὅλοι μας τὸ γνωρίζουμε καὶ τὸ ἀναμένουμε.
Μαζύ του ὅμως ἔρχονται καὶ οἱ καταῤῥεύσεις τῶν σκηνικῶν περὶ «χρεῶν», πολιτικῶν συστημάτων, συνταγματικῶν καὶ νομίμων «ὅπλων»…
Ἀξίζει τόν κόπο νά κουβαλᾶμε ἐμεῖς βαρίδια ἀπό τά ψέμματα τοῦ παρελθόντος τούς, πού μᾶς ἐπέβαλαν τίς ἀπόλυτες ἀλλοιώσεις στήν ἀντιληπτικότητά μας;
Μᾶς ἀξίζει νά ξεκινήσουμε ἀπό τήν ἀρχή τά πάντα καί ἀν τί νά κτίζουμε, ἐμεῖς νά εἴμαστε φορτωμένοι σάν γαϊδούρια καί νά μήν μποροῦμε νά συρθοῦμε κἄν;

Σκεφθεῖτε λοιπὸν ἐσεῖς ποὺ ἀναζητᾶτε τρόπους νὰ ἀπευθυνθοῦμε, λέει, κάπου, σὲ κάποιες νομικὲς ἀρχές, διεθνεῖς ἢ ἐγχώριες, γιὰ νὰ μᾶς ἀπομειώσουν, καλῇ τῇ θελήσει ἢ λόγῳ …φιλεσπλαχνίας καὶ …ἐλεημοσύνης, ἢ γιὰ νὰ μᾶς ἐλαφρύνουν τὸ «χρέος», ἀν τὶ νὰ τὸ ἀρνηθοῦμε, ἅπαντες καὶ νὰ ἀγνοήσουμε διὰ παντὸς τὸ κάθε τὶ ποὺ τὸ ὑπερασπίζεται, τὸ προπαγανδίζει ὡς ἀληθὲς καὶ τὸ ὑποστηρίζει.
Ναί, δὲν εἶναι εὔκολο, ἀλλὰ παραλλήλως εἶναι καὶ μονόδρομος.
Ὅσο σκύβουμε ἢ συμβιβαζόμεθα, τόσο περισσότερο μᾶς πατοῦν κάτω καὶ μᾶς ἐξοντώνουν καὶ τόσο συχνότερα ἐλλαδέμποροι θὰ μᾶς παραπλανοῦν μὲ τὶς παπαρολογίες τους, τοὺς μισανθρωπισμούς τους καὶ τὶς ἀνθελληνικότητές τους.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Περὶ τοῦ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι,ἀληθὲς τὸ «χρέος», πηγαίνετε νὰ διαβάσετε τὶς ἀποφάσεις τῶν πρώτων (ἂς ποῦμε) Ἐθνοσυνελεύσεων, τὸν τρόπο ποὺ ἐπελέγησαν οἱ ἀντιπρόσωποι καὶ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῶν στὸ μόρφωμα ἑλλαδοκαφριστάν.

Πηγαίνετε νὰ δεῖτε τὸ ποιὸς καὶ γιατὶ ἔθεσε τὶς βάσεις τοῦ νομικοῦ ὑβριδίου, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Συντάγματος, βάσει τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ διαπλεκόμενοι ἀπολαμβάνουν κάθε ἐπιπέδου ἀσυλία γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους.

Πηγαίνετε νὰ δεῖτε ποιὸς Rothschild συνόδευε τὸν Ὄθωνα καὶ ποιὸς ἦταν ὀ ῥόλος του.

Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

«Ἱστορία τῶν Ἐθνικῶν Δανείων»,

Byron ΚΑΤΑ Rothschild!!!

Πηγαίνετε νὰ μελετήσετε (ὅσα τέλος πάντων δὲν ἔχουν ἀποκρυβεῖ) τὸ γιατὶ εἴχαμε τοὺς πολέμους ποὺ εἴχαμε, τὶς νίκες καὶ τὶς ἧττες καὶ ποιοί, πραγματικοὶ σύγχρονοι Ἐφιάλτες, ἔπαιξαν εἰς βάρος μας, μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ βρώμικα παιχνίδια καὶ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο, καὶ στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ στὴν Κύπρο…

Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Σῶῤῥα καί στόν Στουρνάρα;

8 Φεβρουαρίου 1833. Ἡ Δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος.

Ἐκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, τετράκις ἐκατομμύρια…

Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός…

Πηγαίνετε νὰ δεῖτε πόσο συγγενεῖς εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς …«σώζουν» κατὰ περίπτωσιν, πόσο συχνὰ οἱ ἴδιες οἰκογένειες ἐμπλέκονται στὶς ἴδιες ἐθνοπροδοσίες, μὰ καὶ πόσο εὔκολα ἀλλάζουν τὰ ὀνόματά τους, ἐὰν «παραφορτωθοῦν» τὰ ὀνόματά τους  μὲ ἐθνοπροδοσίες.

Πηγαίνετε νὰ δεῖτε πόσο πολὺ ὁμοιάζουν οἱ δημοκρατίες τοῦ Περικλέους μὲ τὶς δημοκρατίες τῶν παπανδρεοκαραμανληδομητσοτάκηδων, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν συγγενῶν καὶ παρατρεχαμένων τους.

Πηγαίνετε νὰ δειτε πόσο εὔκολα ἐνδύονται ὅλα τὰ εἰς βάρος μας ἐγκλήματα μὲ νομότυπα καὶ συνταγματικὰ μαγειρέματα, πόσο καλὰ μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει γιὰ νὰ τὰ θεωροῦμε …αὐτονόητα καὶ πόσο ὑπάκουοι καταντήσαμε, ἄοπλοι καὶ ἡττοπαθεῖς.

Διότι τὸ πραγματικό μας πρόβλημα οὐδέποτε εἶχε νὰ κάνῃ μὲ τὸ «χρέος» ἀλλὰ μὲ τὸ πολιτικὸ πρόγραμμα ποὺ στηρίζει καὶ ἐνισχύει ὅλες αὐτὲς τὶς παραπληροφορίες, γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ δοῦμε πίσω ἀπὸ τὶς προπαγάνδες τους τὴν πολὺ ἁπλῆ πραγματικότητα τῆς δουλείας μας καί, τελικῶς, νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς παραμένουμε ἐθελοντὲς δοῦλοι σὲ σκουπίδια καὶ ὑπανθρώπους.

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply