Ὡραία εἶναι νὰ παραμένουμε φοβισμένοι καὶ ἡττοπαθεῖς…

Πρέπει νὰ καταλάβετε ἕνα πρᾶγμα: Ἐὰν Ἡ Τουρκία δὲν ἐξασφαλίσῃ τὴν ὑποστήριξη μίας ἐκ τῶν δύο Μεγάλων Δυνάμεων, ὀὐδέποτε θὰ ἀποτολμήση κάτι ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς Κύπρου…
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔπραξε καὶ τὸ 1974…

Πρέπει νὰ καταλάβετε ἀκόμη ἕνα σημεῖον:  Ἡ Τουρκία ἐξασκεῖ μακροχρονίως «Ἐπιθετικοφανὴ Ἄμυνα»!!!

Μὴν ἀκοῦτε λοιπὸν τον κάθε παπάρα δόκτορα, ποὺ μόνον σκοπὸ ἔχει νὰ σᾶς κρατᾷ φοβισμένους, κολλημένους στὸ 1974 καὶ ἡττοπαθεῖς…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply