Ὥρα Ἐθνοσυνελεύσεως κι ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος;

Ἡ ἔρευνα, σὲ κάποιο τμῆμα της, ἀπὸ φίλους διαδικτυακοὺς καὶ πραγματικούς, ποὺ ἐπεκτάθη κατὰ τὶ ἀπὸ τὴν σελίδα μας καὶ ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἐπισήμως προωθεῖται, ἰδίως ἐντὸς τῆς σημερινῆς τραπεζικῆς δικτατορίας τῶν μνημονίων.
Κύριος στόχος φυσικὰ ἡ ὁριστικὴ ἀθώωσις τῶν σαπροφύτων, ἡ ἐπὶ πλέον ἀδειοδότησίς τους γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς γενοκτονίας μας καί, τελικῶς, ἡ ἀπόλυτος δουλοποίησίς μας.
Διότι τὸ πρόβλημά μας, ὡς λαοῦ, δὲν εἶναι οἰκονομικό, ἀλλὰ πολιτικό.
Κοινῶς τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι στὸ ἐὰν ὑπάρχουν μνημόνια ἢ ὄχι, ἀλλὰ στὸ τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ τὰ φέρνει, τὰ ἐπιβάλλει ὡς …νομότυπα καί, σταδιακῶς μετατρέπει ἐμᾶς, τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας σὲ δούλους μὲ σφραγίδα.

Πρὶν σᾶς παρουσιάσω τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀποδεικνύουν, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, τὴν κοινή τους γραμμὴ (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τοὺς κοινοὺς χρηματοδότες τους), μία ἀκόμη ἐπανάληψις: δὲν νοεῖται συνταγματικὴ ἀναθεώρησις ἢ ὁ,τιδήποτε ποὺ νὰ ἀφορᾷ στὸ Ἐθνικό μας Δίκαιον, ἐὰν δὲν ἀπελευθερωθοῦμε. Ὁποιαδήποτε ἄλλη προσπάθεια, ἐντὸς τῶν σημερινῶν (κι αὐριανῶν καὶ ἐχθεσινῶν) συνθηκῶν, συνιστᾶ μόνον ἀλλαγὴ ὀνομάτων καὶ οὐδέποτε ἀλλαγὴ καθεστῶτος. Τὸ καθεστὼς εἶναι τὸ ἴδιον, ἐλέγχεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους καὶ ἔχει, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς, στήση ὅλων ἐκείνων τῶν εἰδῶν τὰ πολιτικοκομματικὰ μορφώματα, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ μᾶς διατηρῇ μαντρωμένους.
Τὸ δὲν σχέδιον τῆς ἀμεσοδημοκρατίας, προέρχεται ἀπ΄  εὐθείας ἀπὸ τὸν πSoros καὶ τὰ τσιράκια του καὶ πρὸς τοῦτον ὅλοι οἱ σύγχρονοι «σωτῆρες» μας, ἐπὶ πλέον τῆς οἱασδήποτε «ἰδεολογικῆς» ταμπέλας τους, κολλοῦν κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἕνα «ἄμεσος δημοκρατία».
(Ὄχι, δὲν μᾶς προέκυψαν δημκράτες. Ἡ δημοκρατία εἶναι πρόφασις, γιὰ νὰ μποροῦν, «δημοκρατικά», νὰ μᾶς ἐξουσιάζουν οἱ ἴδιοι καὶ  οἱ ἴδιοι ἀλῆτες, ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς ἐξ αἵματος οἰκογενειακές τους «συναλλαγές», ἀλλάζουν ὀνόματα ἀλλὰ οὐδέποτε εἶδος καὶ μορφὴ ἀσκήσεως ἐξουσίας.)
Κι ἔτσι ἀπὸ ἂκρα ἀριστερὰ ἔως ἄκρα δεξιὰ (λέμε καὶ μερικὰ ἀστεῖα, γιὰ νὰ περνᾷ ἡ ὥρα), ἀλλὰ κι ἀπὸ ἀναρχικὰ καὶ καζακηκὰ ἔως νεοδημοκρατικὰ καὶ μπατσοκικὰ καὶ τσυριζαϊκὰ καὶ ποταμίσια καὶ ἀνελικὰ μορφώματα, ἔχουμε νὰ χορτάσουμε ἀπὸ ἄμεσες καὶ λοιπὲς δημοκρατίες, πάντα ὅμως ἐντὸς τῶν πSorικῶν προδιαγραφῶν.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Σοσια-λΗστές!!!

Ἔχουμε λοιπὸν δύο θέματα κι ὄχι ἕνα, νὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Τὸ ἕνα θέμα ἀφορᾶ στὴν ἀμεσοδημοκρατία τοῦ πSoros καὶ τῶν δικῶν του παιδιῶν καὶ τὸ ἄλλο ἀφορᾶ στὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος. Καὶ τὰ δύο θέματα εἶναι ἐλεγχόμενα ἀπολύτως ἀπὸ τὰ δίκτυα τῶν τοκογλύφων καὶ κινῶνται, πάντα, ἐντὸς τῶν ὁρίων ποὺ αὐτοὶ θέτουν. Τὰ ἐν λόγῳ ὅρια δὲ ἀφοροῦν διαρκῶς, μονίμως κι ἄνευ ἐξαιρέσεως σὲ ἀπόλυτο δουλοποίησίν μας, πάντα καὶ διαρκῶς ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ νόμου καὶ τοῦ (τοκογλυφικῶς προσδιορισθέντος ὑπὸ δημιουργίαν νέου) Συντάγματος.

Πρῶτον θέμα ἀμεσοδημοκρατία. Τὸ ἔχουμε ἀναλύσει διεξοδικῶς καὶ ἔχουμε παραθέσει ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἀποδείξεις, γιὰ νὰ στοιχειοθετηθῇ τὸ συμπέρασμά μας.
Ἐπὶ πλέον ὅμως τῶν ὅσων ἔχουμε δημοσιεύσει, ἂς λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας κι αὐτά:

 1. Συγκαλεῖται, ὑπὸ καθεστὼς ἀπολύτου κατοχῆς καὶ ἀνθελληνικότητος, αὐτοαποκαλουμένη «Ἐθνοσυνέλευσις» στὶς 21 Ἰουνίου, στὴν Πνύκα.
 2. Στὶς 20 Ἰουνίου, στὸ Σύνταγμα, οἱ «Παραιτηθεῖτε» (ΝουΔουλάρα, μΠατΣόκια, λεβεντοσωτῆρες, ποταμίσιοι κλπ κλπ κλπ) διοργανώνουν ἐπίσης συγκέντρωσιν, μὲ κεντρικὸ σύνθημα τὴν παραμονὴ στὸ εὐρῶ ἀλλὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ …κυβερνητικοῦ σχήματος.
  πηγὴ
 3. Ἤδη στὴν χώρα μας λαμβάνουν χώρα διάφορα συνέδρια, ποὺ ἐλέγχονται καὶ καθοδηγοῦνται καὶ κατευθύνονται ἀπὸ ἱδρύματα τῶν κάθε εἴδους πSoros καὶ Rothschild.
  Στὶς 27 Ἰουνίου τοῦ 2015, γιὰ παράδειγμα, ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ συνέδρια ἔλαβε χώρα κι ἐδῶ, μὲ διοργανωτὴ τὸ CAS καὶ τελικῶς τοὺς γνωστοὺς τραπεζίτες-τοκογλύφους:

  πηγὴ

  πηγὴ
  Κεντρική τους ἀφίσσα αὐτήν:

  πηγὴ
  Καὶ κεντρική τους εἰκόνα αὐτήν:

  πηγὴ
  Τῆς ὁποίας εἰκόνος, φανερὰ πλέον, πρωτοστατοῦν τὰ σύμβολα τοῦ πSoros (ἐπάνω δεξιά), ποὺ εἶναι καὶ σύμβολα τοῦ GAP, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν …«ἐπαναστατικῶν» ὀργανώσεων παγκοσμίως.
  Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι …συμπτώσεις!!!

Σὲ αὐτὲς τὶς …συμπτώσεις φυσικὰ ὅλο τὸ γνωστὸν (κι ἄγνωστον) δημοκρατικὸ τόξο, συνεισφέρει στὰ μέγιστα.
Ἁπλῶς ἐμεῖς δὲν ἔχουμε δικαίωμα λόγου στὰ παραπάνω.
Εἴμαμε… Ἄλλοι ἀποφασίζουν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς.

Δεύτερον θέμα ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος.
Ἐννοεῖται πὼς εἶναι ἐντολὴ πSoros.
Ἐννοεῖται πὼς ὅλα τὰ παπαγαλάκια, ἐδῶ καὶ χρόνια, συμπεριφέρονται σὰν νὰ εἶναι τὸ πρόβλημά μας τὸ Σύνταγμα κι ὄχι ἡ μὴ τήρησις τῶν Νόμων καθολικῶς. Ὅλα τὰ παπαγαλάκια μιλοῦν γιὰ ἀναθεωρήσεις τοῦ Συντάγματος, ἐπικεντρώνοντας σὲ διάφορά του ἄρθρα, ἀλλὰ οὐδέποτε στιγματίζουν τὴν ἀσυλία τῶν βολευτῶν, τὰ παραδικαστικὰ κυκλώματα καί, πολὺ περισσότερο τοὺς τραπεζίτες/τοκογλύφους, ποὺ ὁρίζουν τὶς ζωές μας.

Πρώτη καὶ καλλιτέρα φυσικὰ ἡ κυβέρνησίς μας.
Ἀκολουθεῖ πιστὰ καὶ ὑποστηρικτικὰ ἡ ἀντιπολίτευσις, μὲ ὅλες τὶς οὐρές της…
Καὶ ἔρχεται, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἀκόμη καὶ ἡ ἐκκλησία.
Ναί, κι αὐτὸ …σύμπτωσις εἶναι!!!

πηγὴ

Ὅσο γιὰ τὴν «ἐπιτροπὴ τῶν σοφῶν» (κατὰ τὸ «σοφῶν τῆς Σιών»), ἔχει καὶ ἐπὶ κεφαλῆς κάποιον σπουρδαλάκη…
Καλὰ τὰ λέει… ἔ;;

Κοινῶς; Τί ἀκριβῶς θέλουν νά κάνουν;
Μά, φυσικά, νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν ἀναθεώρησίν τους, πάντα εἰς βάρος μας καὶ πάντα πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων.
Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς οὔτε καὶ σὲ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα θὰ περιλαμβάνονται προτάσεις καὶ προθέσεις ποινικοποιήσεως τῆς τοκογλυφίας.
Οὔτε καὶ σὲ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα θὰ περιλαμβάνεται κάποια ὑποχρέωσις τῆς πολιτείας νὰ πατάξῃ τὴν ἀνομία, τὶς βουλευτικὲς ἀσυλίες καὶ τὶς παραγραφὲς ἐγκλημάτων, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν μετατροπὴ τῆς διαπλεκομένης δικαιοσύνης σὲ πραγματικὴ δικαιοσύνη.
Οὔτε καὶ σὲ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα θὰ προασπίζονται τὰ ἐθνικά μας καὶ τὰ ἀτομικά μας δικαιώματα.
Καὶ πρὸς τοῦτον αὐτὸ ὅλο τὸ θέατρον, ποὺ βεβαιωμένα προέρχεται ἐκ τῶν γνωστῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ μόνον στοὺς κατσαπλιάδες.

Φιλονόη.

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply