Γιὰ δὲς πόσα …«ἀνήλικα» μαζέψαμε…!!!

Λέει τώρα μία (συνωμοσιολογική, βεβαίως βεβαίως) θεωρία, πὼς τὰ πραγματικὰ ἀνήλικα μεταξὺ τῶν λαθρομεταναστῶν εἶναι, ποσοστιαίως, ἐλάχιστα ἀναφορικῶς πάντα μὲ τὸν δεδηλωμένο ἀριθμό.

Διαψεύδοντας (μὲ ἀποδείξεις) τὴν προπαγάνδα περὶ «ἀνηλίκων προσφύγων» καταλήγεις …ἄνεργος!!!

Ὅμως ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ ἀναπαράξω συνωμοσιολογικὲς ἀπόψεις, διότι θὰ χαρακτηρισθῶ, ἀπὸ τὰ ἐπίσημα Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀπὸ τὸν μουσιοῦ ντὲ παππα(τζῆ) καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ὡς διαδίδουσα ψευδεῖς εἰδήσεις καὶ θὰ ἔχω τρεχάματα. Εἶναι ὥρα τώρα γιά τέτοια;

Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς ὑπενθυμήσω πὼς ἔνα μεγάλο μέρος ἀπὸ αὐτὰ τὰ (φερόμενα ὡς) ἀνήλικα, κατόπιν τῆς εἰσόδου τους σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐξαφανίζονται …μυστηριωδῶς. Τόσο …μυστηριωδῶς, ποὺ ἔως κι ἔρευνα διενεργήθη γιὰ νὰ ἐντοπισθοῦν, ἀλλά …τίποτα!!!

Παιδιὰ ὡς …ἀνταλλακτικά!!!

Τὸ πολὺ ἐπικερδὲς ἐμπόριον ἀνθρώπων…

Πόσα πράγματι ἀπό αὐτά ἦσαν παιδιά πού ἔπρεπε νά προστατευθοῦν;
Ἄγνωστον…
Πόσα πράγματι ἐξ αὐτῶν ἐδήλωσαν ἀνήλικα γιά νά τύχουν ἰδιαιτέρας ἀντιμετωπίσεως ἀπό τίς κρατικές μηχανές;
Ἄγνωστον ἐπίσης. Μόνον κατ’ ἐκτίμησιν, βασιζόμενοι στὶς ἤδη δημοσιευμένες ἔρευνες, μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς ἦσαν τὰ περισσότερα.

Στὰ δικά μας ὅμως.
Οἱ «δομὲς φιλοξενίας ἀνηλίκων» (ὅπως εἰρωνικότατα τὶς ἀποκαλοῦν)
, ἐφ΄ ὅσον, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων ἀποδεικτικῶν στοιχείων, δὲν εἶναι δομὲς φιλοξενίας ἀνηλίκων, ἀλλὰ δομὲς …ξεπλύματος καὶ ἀποσιωπήσεως ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, εἶναι ἐδῶ καὶ χρησιμοποιῶνται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους γιὰ νὰ πλουτίζουν κάποιοι.
Γιατί; Μά, διότι…:

  1. Παραπλανοῦν Κρατικοὺς Μηχανισμούς.
  2. Χρησιμοποιῶνται εἰς βάρος τῶν ἰθαγενῶν, γιὰ νὰ λεηλατῶνται τὰ Δημόσια ταμεία.
  3. Ἀλλοιώνουν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα περὶ προσφύγων καί, κατ’ ἐπέκτασιν, στρέφονται κατὰ τῶν πραγματικῶν προσφύγων.
  4. Χορηγοῦν διαρκῆ ἀσυλία, γιὰ κάθε ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, σὲ ἐνήλικες, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ πλαστογραφημένα ἔγγραφα.
  5. Χρησιμοποιῶνται ὡς πρόσχημα γιὰ νὰ «ξεκλειδώνουν» συνειδήσεις καὶ νὰ φιμώνουν ἐπιστημονικὰ ἀποδεικτέο ἀντίλογο, ἐκβιάζοντας ἰθαγενεῖς, ἐνῷ ἐπάνω σὲ αὐτὲς πατᾶ σύσσωμος ἡ προπαγανδιστικὴ μηχανὴ τῶν ἐλεγχομένων ἐκ τῶν τοκογλύφων Μ.Κ.Ο..
  6. Μετατρέπονται σταδιακῶς σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, πρὸ κειμένου νὰ ἐπεκταθῇ ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἐν τάξει… Σαφῶς καὶ ἡ παιδεραστία παίζει κυρίαρχον ῥόλο στὸ πῶς οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης, ἀντιλαμβάνονται τὴν …φιλανθρωπία.

Φρίκη παιδεραστίας πίσω ἀπὸ …«καθῶς πρέπει» βιτρίνες!!!

Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἕνα μικρό, ἐλαχιστώτατον μέρος τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος. Μὲ πρόσχημα τὶς διασώσεις τῶν παιδιῶν καὶ ἀποκρύβοντας τὴν παιδεραστία, ἀκριβῶς ἐπάνω της, σὲ αὐτὸ τὸ μύθευμα (ποὺ σαφῶς πατᾶ ἐπάνω σὲ ἀληθῆ ἐγκλήματα κατὰ παιδιῶν, τὰ ὁποία ὅμως παιδιὰ παραμένουν τὰ σημαντικότερρα καὶ κυριότερα θύματα τῆς νέας -καὶ παλαιᾶς- τάξεως πραγμάτων), δομοῦνται ἀμέτρητα ἄλλα ἐγκλήματα, ἐφ΄ ὅσον, συνδυαστικὰ μὲ τὸ δουλεμπόριον, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν παιδεραστία τους, ἐκβιάζουν ὁλοκλήρους λαούς, γιὰ νὰ ἀποδεκτοῦν ὡς κάτι …φυσιολογικὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα τῆς μιγαδοποιήσεώς τους καί, καταληκτικῶς, τῆς …μεταλλάξεώς τους στὸ νέον, ἀπόλυτα ὑπάκουον, ἀνθρώπινον εἶδος.

Διαλύοντας τὴν λευκὴ φυλή…

Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Ἔτσι, μὲ πρόσχημα τὰ …«ἀνήλικα» ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἐξυπηρετοῦν καὶ καλύπτουν αὐτὰ τὰ ποταπὰ σαπρόφυτα τὶς κάθε λογῆς ὀρέξεις τους, ἐπὶ πλέον, σὲ μεγάλον βαθμό τακτοποιοῦν σημαντικὸ τμῆμα τῶν λαθρο-ἐποίκων ὡς …ἀνηλίκους, ἀλλοιώνοντας πλήρως τὶς ὑπάρχουσες καὶ πανάρχαιες φυλετικὲς ἰσοῤῥοπίες τῆς Εὐρώπης.

 

Γράφει (ὀρθῶς) ἡ Εὐστρατία:

Ἐντάξει…
Ἐξηφανίσθησαν δύο ἀφγανὰ «ἀνήλικα».

Τὸ ἕνα ἦταν γεννημένο 1η 1ου [1/1] (ὡς εἴθισται) καὶ τὸ ἄλλο τὴν 6η 6ου [6/6] (ἔτσι, γιατὶ  πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ …ἐξαιρέσεις!!!)

 

Χαμένα …«ἀνήλικα»;

Καί τί κάνουν αὐτοί οἱ (κατ’ ἐπίφασιν) …«ἀνήλικοι»;
Προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ διαφύγουν πρὸς τὰς Εὐρώπας, ἀλλὰ σύσσωμος ὁ εὐρωστρατός, ἡ ΕΛ.ΑΣ. καὶ τὰ λοιπὰ σώματα ἀσφαλείας μεριμνοῦν εὐσυνειδήτως, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουν ἐδῶ, δέσμιοι ἰσοβίως.
Κι ἔτσι ὅταν κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐξαφανισθοῦν σύσσωμος ὁ προπαγανδιστικὸς  καὶ διευρωπαϊκὸς στρατιωτικὸς μηχανισμὸς σπεύδει νὰ τοὺς συμμαζέψῃ, διότι ἀρκετὰ …«ἀνήλικα» ἢδη διέφυγαν. Ὥρα τους νὰ συγκεντρωθοῦν στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Νοτίου Εὐρώπης, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν, ἔχοντάς τους συγκεντρωμένους, νὰ ἐπιλέγουν ποιοὺς ἀπὸ αὐτοὺς θὰ χρησιμοποιήσουν, πῶς, πότε καὶ ποῦ….

Εἰλικρινῶς… Δὲν ξέρω ποιὸ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα εἶναι χείριστον τῶν ὑπολοίπων… Εἰλικρινῶς, δὲν ξέρω…

Ἔχουμε λοιπὸν νὰ ἀντιμετωπίσουμε πολυεπίπεδα καὶ πολυπρόσωπα ἐγκλήματα, κάθε εἴδους, ποιότητος καὶ φρίκης.
Ὄχι μόνον αὐτὸ τῆς παιδεραστίας.
Ὄχι αὐτὸ μόνον τῆς μιγαδοποιήσεως καὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν πληθυσμῶν.
Ὄχι μόνον αὐτὸ τῆς φιμώσεως τοῦ ἀντιλόγου καὶ τῆς ἐπιθετικὰ προσβλητικῆς παραπλανητικῆς προπαγάνδας καὶ παραπληροφορήσεως.
Ὄχι μόνον αὐτὸ τῆς ὑφαρπαγῆς δημοσίων περιουσιακῶν στοιχείων.
Ὄχι μόνον αὐτὸ τοῦ δουλεμπορίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐπῳφελῶνται πρόσωπα καὶ Μ.Κ.Ο. κάθε τύπου καὶ βιτρίνας.
Ὄχι μόνον αὐτὸ τῆς φρικιαστικῆς ὑφαρπαγῆς ἀνθρωπίνων ὀργάνων…
…ἀλλὰ καὶ κάτι χειρώτερον ὅλων, ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ μαζανθρωποίησίν του, μὲ κάθε λογῆς βίας, ἀλλοιώνοντας τὴν λογική του, τὰ αἰσθητήριά του καί, καταληκτικῶς, τὴν ἰδίαν τὴν ἐπιβίωσίν του στὸν πλανήτη.
Δὲν ἀπειλεῖται δῆλα δὴ μόνον μία μερὶς τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ σύσσωμος ὁ παγκόσμιος πληθυσμός, δίχως ἐξαιρέσεις καὶ δίχως παρεκκλήσεις.

Καί τί ἀπό ὅλα αὐτά ἀντιλαμβανόμεθα ἐμεῖς; Μέρος τους καὶ μόνον, ἐφ΄ ὅσον βλέπουμε ἀποσπασματικὰ τὶς εἰδήσεις καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ συνδυάσουμε τὶς πληροφορίες, γιὰ νὰ κατανοήσουμε πὼς ἡ Ἀνθρωπότης, περισσότερο ἀπὸ ποτέ, κινδυνεύει μὲ ἀφανισμό.

 

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὰ πραγματικὰ ἀνήλικα εἶναι ἐλάχιστα ἀναλογικῶς καὶ χρησιμοποιῶνται ὡς βιτρίνες, γιὰ νὰ καλύψουν τὰ ἐνήλικα ἄτομα, ποὺ εἰσρέουν στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πρὸ κειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ κάποιους, πολὺ συγκεκριμένους, σκοπούς, πάλι εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀντιλαμβάνονται …τίποτα γιὰ τοὺς λόγους ποὺ τοὺς μετέφεραν ἐδῶ καί, συνήθως, ἀρέσκονται νὰ πιστεύουν πὼς τὸ ἰσλὰμ κατακτᾶ τὴν Εὐρώπη. Δυστυχῶς κοιμῶνται ὕπνον βαθὺ κι αὐτὰ τὰ ἄτομα, ὅπως ἄλλως τὲ οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν.

Πρόσφυγες πλέον δὲν ὑπάρχουν, ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ὁ Ἄσσαντ ἐδήλωσε πὼς ἔληξε ὁ πόλεμος καὶ πὼς πρέπει πλέον οἱ Σύριοι νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Πατρίδα τους.

Ὅλοι, ἀκόμη καὶ τὸ γνωστόν μας «χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ*» τώρα πιά, ὅταν σπεύδουν νὰ ἀναπαράξουν τὶς εἰκόνες τῶν …«ἀνηλίκων», γελοιοποιῶνται τόσο πολύ, ποὺ δὲν ξέρουμε ἐὰν πρέπῃ νὰ γελάσουμε ἢ νὰ κλάψουμε, ἐφ΄ ὅσων ἐμφανῶς διακρίνεται τὸ ἐὰν αὐτὰ τὰ ἄτομα εἶναι πράγματι ἀνήλικα.
Παραδείγματα τέτοια…:

πηγή, πηγὴ καὶ πηγή

…καταδεικνύουν γιὰ πόσο …χαζοὺς μᾶς ἔχουν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ πόσο …εὔκολόπιστοι εἶναι κάποιοι μηχανισμοί.

Ἄκου …ἀνήλικα. Ἐκτὸς κι ἐὰν πιστεύουν πὼς ἀπευθύνονται σὲ …ἀνηλίκους!!!

* Λυπᾶμαι πολὺ γιὰ τὸν εὐτελισμὸ τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως, ποὺ γίνεται πλέον κι ἐπισήμως ἀντικείμενον προπαγάνδας τῶν δουλεμπόρων. Λυπᾶμαι πάρα πολύ, διότι ἔχω δῆ μὲ τὰ μάτια μου τὸ ὑπεράνθρωπον ἔργο τους καὶ πίστευα σὲ αὐτούς. Σήμερα διαπιστώνω πὼς ἀκόμη καὶ ἕνα «χαμόγελο» γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ πρέπει νὰ …προσκυνήσῃ, ἀποποιούμενον μέρος τῶν βασικῶν του ἀρχῶν. Ἐὰν κάνω λάθος θὰ ζητήσω δημοσίως συγγνώμη, ἀλλά, δυστυχῶς, πολὺ φοβᾶμαι πὼς …«ἔπεσαν θύματα τὰ ἀδέλφια μας»!!! ;

(Visited 189 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιὰ δὲς πόσα …«ἀνήλικα» μαζέψαμε…!!!

Leave a Reply