Λυσσώδεις προπαγάνδες ποὺ ἐμεῖς …ἐνισχύουμε!!!

Εἶναι ἰδιαιτέρως ἐκνευριστικὸ τὸ νὰ δέχεται κάποιος στὶς ἡμέρες τόσο λυσσώδη προπαγάνδα ἀπὸ μίαν μειοψηφία ἐμμίσθων  πρακτόρων, τοὺς ὁποίους ὑποστηρίζουν ἐλάχιστοι -ἄλλοτε ἐμμισθοι κι ἄλλοτε ἀποχαυνωμένοι- ὁπαδοί.
Βλέπεις, γιὰ παράδειγμα, μίαν πορεία τῶν τάχα μου μαθητῶν, ποὺ ὅμως οἱ μετέχοντες εἶναι 35άρηδες καὶ 60άρηδες…

Τὴν ἐπομένη ὅμως στιγμὴ βλέπεις μίαν πορεία τῶν, τάχα μου ἀναρχικῶν, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας τῶν ἰδίων προσώπων, ποὺ διαδηλώνουν, λέει, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα καταστρέφουν καὶ τρομοκρατοῦν ἐμᾶς γιὰ νὰ βγάλουμε τὸν σκασμό.

 

Πῶς ἕνας …«τυχαῖος» φοιτητής Φυσικοῦ γίνεται σήμερα …«τυχαῖος» φοιτητής Νομικῆς;

Τὰ ἴδια πρόσωπα, εἰσαγώμενα ἢ ἐγχώρια, σπεύδουν νὰ κάψουν τὶς πόλεις μας γιὰ τὸν Γρηγορόπουλο ἢ γιὰ τὸν Ζᾶκ ἢ γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο ἢ γιὰ τὴν ἐλευθέρα διακίνησιν τῶν ναρκωτικῶν ἢ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν …ἀφύλων ἢ γιὰ τὴν χορτοφαγία ἢ γιὰ τὸ ὅ,τι τοὺς καπνίσῃ τέλος πάντων.
Κι ἐμεῖς, ἐκ τῶν ὑστέρων συνήθως, ἔκπληκτοι ἀνακαλύπτουμε πὼς ὅταν παρατηροῦμε προσεκτικότερα αὐτὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ θρασύτατα ἐπαναλαμβάνονται (ὅταν τέλοως πάντων ἐμφανίζονται),
διαπιστώνουμε πὼς τελικῶς πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς ἰδίους ποὺ ἁπλῶς ἐκτελοῦν ἐντολές, δίχως ἰδεολογίες καὶ σκοπούς. Μόνον γιὰ τὸ χαρτηλίκι τους ὑπάρχουν…

Στὴν πραγματικότητα ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἁπλῶς μισθοφόροι, ποὺ ἀλλάζουν, μόνον γιὰ τὰ δικά μας μάτια,  πρὸ κειμένου νὰ ἐμφανίζουν …ὄγκο καὶ πολλές, διαφορετικὲς μεταξύ τους, ὑπο-ὁμάδες.
Τὰ ὑποτιθέμενα αἰτήματά τους ὑπηρετοῦν ἕναν καὶ μόνον σκοπό: τὴν μαζανθρωποίησίν μας…

Ἴδια ἀτζέντα ἀπὸ τὸν Soros ἔως τὸ …«Ποτάμι» τοῦ Μπόμπολα!!!

Δὲν ὑπάρχουν ἀναπάντητα ἐρωτήματα πλέον. Οἱ προθέσεις ὅλων αὐτῶν, ποὺ μὲ τὰ διάφορα προσωπεία παραμένουν κοινὲς καὶ ταὐτόσημες. Οἱ δὲ μετέχοντες αὐτῶν τῶν ὁμαδίσκων οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι, ποὺ ἔχουν καταθέση πρὸ πολλοῦ ἀποδείξεις γιὰ τὸ εἶδος τους καὶ γιὰ τοὺς ἐργοδότες τους. Σκοπός τους εἶναι νὰ μᾶς παραπλανήσουν σχετικῶς μὲ τὸ πόσο …«πολλές, διαφορετικές, φωνές» ὑπάρχουν γύρω μας, ποὺ ἀξιώνουν -τελικῶς καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας- ἕνα καὶ μόνον: τὸ νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ γραμμὲς ἀμύνης, ἀξίες καὶ ἀρχές. Κι ὅσο αὐτοί, μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο, μέσῳ καὶ τῆς προπαγάνδας τῶν Μ.Μ.Ε. (ποὺ τοὺς …«πολλαπλασιάζει») ἀποδεχόμεθα τὴν ὕπαρξίν τους, τόσο καταλήγουμε ὑποχείριά τους καὶ τόσο περισσότερο ὑποχωροῦμε.
Εὔκολα ὅμως ἀποδεικνύεται πὼς πρόκειται πάντα γιὰ τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς ἰδίους ἐμμίσθους πρακτορίσκους, ποὺ οὐδέποτε δύνανται ταὐτοχρόνως νὰ ἐμφανισθοῦν σὲ δύο διαφορετικὰ σημεῖα καὶ ποὺ πάντα, φορώντας κουκοῦλες, μᾶς …πείθουν πὼς εἶναι ἀρκετοί. Μὰ ὅλο αὐτὸ εἶναι παραπλανητικὴ προπαγάνδα καὶ μόνον… Ἐπὶ τῆς οὐσίας χρησιμοποιοῦν τὴν δική μας ἀντιληπτικότητα γιὰ νὰ μᾶς πείσουν πὼς …ἐπικρατοῦν εἰς βάρος μας!!!

Τελικῶς αὐτοὶ ὅλοι, οἱ, ἐπὶ τῆς οὐσίας ἐλάχιστοι, εἶναι τόσο λιγοστοί, ποὺ ἐὰν καταφέρουμε νὰ παρατηρήσουμε ψυχραιμότερα αὐτὲς τὶς εἰκόνες, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς στὴν πραγματικότητα εἶναι …τίποτα.
Ἡ μοναδική τους ἰσχὺς εἶναι ἡ δική μας πλάνη!!!

Ἐν ὀλίγοις ἔχουμε ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀντιληφθῆ πὼς ὁ στρατὸς τοῦ πSoros εἶναι συγκεκριμένου, μικροῦ, ἀριθμοῦ, ἐλαχίστη μειοψηφία ἀναλογικῶς μὲ τὸ σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ καί, ἀκόμη κι ὅταν μετακινεῖται ἀπὸ χώρα σὲ χώρα, ἀδυνατεῖ νὰ συγκροτήσῃ μίαν ἀξιόλογο καὶ ὑπολογίσιμο κοινωνικὴ μερίδα τέτοια, ποὺ νὰ δύναται νὰ ἐπιφέρῃ οὐσιαστικὲς ἀνατροπές. Ἁπλῶς ἐνισχυόμενοι ὅλοι αὐτοί, πάντα ἐντέχνως, ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς τῆς παραπληροφορήσεως (τὰ γνωστά μας Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως) πρὸ κειμένου νὰ μὴν μποροῦμε νὰ συνδέσουμε τὴν ταὐτοπροσωπία ὅλων αὐτῶν, ἐπιτυγχάνουν τὸ …παράλογον! Καταλήξαμε νὰ πιστεύουμε πὼς πρόκειται γιὰ κοινωνικὰ φαινόμενα, πολλῶν ἐκδοχῶν καὶ ἀπόψεων.
Κι ὅλα αὐτὰ μόνον μὲ τὴν κατάλληλο προβολὴ ποὺ τοὺς ἀφιερώνουν οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους.

Εἶναι ἁπλό… Ἁπλούστερον ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά. Ἐὰν παύσουμε νὰ βλέπουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς ὑποδεινύουν, δίχως ἀπαραιτήτως νὰ σκαλίσουμε πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες τους, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ προπαγάνδα τους ἀκυρώνεται στὸ μεγαλύτερό της τμῆμα.
Ἐὰν ἐπὶ πλέον κυττάξουμε δίπλα μας, τὸν ὁποιονδήποτε συνάνθρωπό μας, θὰ διαπιστώσουμε ἐπὶ πλέον πὼς δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι ποὺ ἀντιδροῦν σὲ αὐτὴν τὴν αἰσχρὴ προπαγάνδα.
Ἐὰν τέλος ἀποφασίσουμε πὼς ναί, μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ποὺ διενεργεῖται εἰς βάρος μας, θὰ ἀνακαλύψουμε πὼς εἶναι πολλοί, πάρα πάρα πάρα πολλοὶ ἀκόμη γύρω μας ποὺ θέλουν νὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὸν τρόπο.

Εἶναι ἁπλό… Ἁπλούστερον ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά.
Ἡ δύναμις τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας εἴμαστε ἐμεῖς, διότι τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἴμαστε ἀδύναμοι.
Ἐὰν αὐτὸ παύσῃ, τότε ὅλα παύουν αὐτομάτως.

Φιλονόη

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply