Βιβλιο-προειδοποιήσεις ἐκ τοῦ …Προμηθέως!!! (ἤ, ζητοῦν -πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι- τὴν βοήθεια τοῦ …κοινοῦ!!!)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Πρὶν τὴν προσπάθειά μου νὰ καταθέσω κάποιες -λίγες- σκέψεις-συμπεράσματά μου, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν (πολυετὴ καὶ  συστηματικὴ) μελέτη ἑνὸς σημαντικοτάτου ἀναγνώσματος, θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω δύο πρόσφατες εἰδήσεις-προσκλήσεις-προκλήσεις γιὰ νὰ …ἀποκρυπτογραφηθοῦν ἀρχαία κείμενα, πού, μόλις προσφάτως, ἐπέτυχαν (μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ῥομποτικῆς τεχνολογίας καὶ νοημοσύνης) νὰ ἀναγνωσθοῦν. Πληρώνουν μάλιστα κι ὅσο-ὅσο (ἀπὸ 250.000 δολλάρια παρακαλῶ!!!) γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντλήσουν τὶς πληροφορίες πού, πιθανόν, νὰ εὑρίσκονται ἐντὸς αὐτῶν τῶν παπύρων.

πηγὴ

πηγὴ

Τί ἀγωνία κι αὐτή; Γιατί τόσο πολύ χρῆμα νά ῥέῃ πρός τό …κοινόν; Τί ἀνάγκη καί κόψιμο τούς ἔπιασε τώρα τελευταία γιά νά λάβουν τίς (πιθανὲς) πληροφορίες πού ἐνυπάρχουν στά ἐν λόγῳ κείμενα; Ἤ μήπως τελικῶς, ὅπως ἀκριβῶς καὶ μὲ τὸ παλίμψηστον τοῦ Ἀρχιμήδους, κάποιος «βασιλάκης» θά ἁρπάξῃ τίς πληροφορίες γιά νά ἐξυπηρετήσῃ τούς σχεδιασμούς καί τίς βλέψεις του; Τί λέτε;

Ὁ θαυμασμὸς μας βέβαια, ἐμᾶς τῶν χαχόλων, κορυφώνεται, ἰδίως τώρα πού, θεωρητικῶς, εὑρισκόμεθα ἐμπρὸς σὲ μίαν μεγάλη πηγὴ ἀντλήσεως καὶ -πιθανῆς- δημοσιοποιήσεως πολλῶν κλασσικῶν ἔργων τῆς ἀρχαιότητος. Ἐμᾶς ὅμως.
Διότι αὐτοὶ ποὺ κόπτονται (σὰν τὸν προαναφερθέντα «βασιλάκη») νὰ ἀποκτήσουν τὶς πληροφορίες, δὲν νομίζω πὼς συμμερίζονται τὴν δική μας χαρὰ καὶ τὸν δικό μας θαυμασμό. Κάτι ἄλλο τοὺς καίει καὶ τοὺς κόπτει καὶ τοὺς ἀνησυχεῖ.
Κι ἐπεὶ δή, ὡς γνωστόν, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν γνῶσιν ὡς γνῶσιν, παρὰ μόνον γιὰ τοὺς τρόπους ἐλέγχου τῆς γνώσεως καὶ ὑπαγωγῆς της στὴν ὑπηρεσία τῶν σαπροφύτων, ποὺ πατῶντας σὲ τέτοιες ἐπιστημονικὲς ὁμάδες (ἢ καὶ μεμονωμένα ἄτομα) ἐπέτυχαν σήμερα νὰ ὁδηγοῦν τὴν ἀνθρωπότητα στὸν …ἀφανισμό της…
…εἶναι καιρὸς νὰ προβληματισθοῦμε ὅλοι μας γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ -ἢ δὲν πρέπῃ-  νὰ τοὺς δοθοῦν κι αὐτὲς οἱ πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρώσουν τοὺς ἐγκληματικούς των σχεδιασμούς.
Ἐσεῖς τί λέτε; Νά σπεύσουν οἱ γνῶστες ἤ νά τό …βουλώσουν διά παντός; Ἔ;
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πρὸ ἐτῶν τὰ ἴδια ἀκριβῶς ζητοῦσαν γιὰ τοὺς ὀξυρῤῤυγχίους παπύρους…
…μήπως νά τό ξανά σκεπτοῦν κάποιοι;

Χί χί χί… Τί στὰ κομμάτια παπυρολόγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν τὴν βοήθεια τοῦ κοινοῦ; Θὰ μᾶς τρελλάνουν;

Ἐγὼ ἤξερα πὼς ἐὰν εὑρεθῇ κάποιος πάπυρος, γιὰ νὰ διαβασθῇ τρέχουμε στοὺς παπυρολόγους. Τώρα γιατὶ ἀνεστράφῃ αὐτό; Συνέβη κάτι καὶ ἀδυνατοῦν; Μήπως ζορίζονται; Μὰ γιὰ ἐτοῦτο δὲν πληρώνονται; Τί στὰ κομμάτια; Γιατί ζητοῦν τὸν ἐρασιτέχνη νὰ συνδράμῃ;

Ξέρετε κάτι; Μᾶς ἔχουν ἁρπάξει τὰ πάντα! Δὲν ἔχουν ἀφήσει τίποτα γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ φροντίζουν ὡς τε ὅσα ἔκλεψαν νὰ γεμίζουν μόνον τὶς τσέπες τους.

Ἔφτιαξαν πολιτισμό (λέμε τώρα) βασιζόμενοι σὲ ἀρχές, ἔννοιες καὶ ἰδέες ποὺ οἰ δικοί μας πρόγονοι ἐδημιούργησαν.

Ἔφτιαξαν γλῶσσες, βασιζόμενοι μόνον στὴν δική μας, ἀμήτωρ γλῶσσα.

Ἔφτιαξαν συστήματα μετατροπῆς μας σὲ ὑπηκόους, ἀπομακρύνοντάς μας ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν γνώσι.

Δῆλα δή, ὅσα μᾶς ἔκλεψαν τὰ ἐχρησιμοποίησαν μόνον γιὰ νὰ καταδυναστεύουν ἐμᾶς καὶ κάθε ἄλλον λαό. Τώρα ζητοῦν βοήθεια; Γιατί; Γιὰ νὰ λάβουν κι ἄλλην γνώσι; Ποιός χρηματοδοτεῖ αὐτὲς τὶς γνώσεις; Ποιός θὰ τὶς παραλάβῃ; Ποιὸς ἀνισόῤῥοπος νοῦς θὰ τὶς χρησιμοποιήσῃ πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι γιὰ νὰ σκλαβώνῃ κι ὄχι γιὰ νὰ ἐλευθερώνῃ καί νά ὀμορφαίνῃ;

Οὐδεὶς Ἕλλην νὰ τοὺς ἀνοίξῃ τὰ μάτια!

Οἱ πάπυροι τῆς Ὀξυῤῥύγχου, ἤ ἄλλως, οἱ πάπυροι τῆς Ὀξφόρδης, εἶναι γνωστοὶ ὥς θέμα στοὺς Ἕλληνες.
Κι ὄχι μόνον εἶναι γνωστοί, ἀλλὰ ἐπίσης ἔμαθαν οἰ Ἕλληνες πὼς τώρα τελευταῖα, κάποια «ὕποπτα» ἔντυπα, ζητοῦν συνδρομὴ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀρχαία Ἑλληνική, πρὸ κειμένου νὰ διαβασθοῦν οἱ πάπυροι!

Οἱ Ἕλληνες ἔμαθαν… Κάνουν πὼς δὲν ἔμαθαν…

Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν προδοσίαν πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀλλὰ τὸν προδότη οὐδείς!!!

Τελικῶς ζητοῦν (πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι) τὴν βοήθεια τοῦ …κοινοῦ!!!
Μά γιατί; Τί τούς λείπει; Τί δέν ἔχουν; Ποιά πληροφορία -ἢ ποιὲς πληροφορίες- χρειάζονται; Τί φοβοῦνται; Τί τούς ἀπειλεῖ;
Διότι κάτι τοὺς ἀπειλεῖ… ἀλλά τί;
Κι ἐμεῖς θά σπεύσουμε γιά νά πάρουμε τό …καροτάκι τους ἤ θά τό βουλώσουμε διά παντός;
Ἐδῶ μᾶς θέλω Ἕλληνες… Ἐδῶ…

**~~~***~***~~~***~~~***~~~**

Σήμερα λοιπὸν μία …διαφορετικὴ -ἂς ποῦμε- βιβλιοπαρουσίασις, διὰ λόγους ὑπενθυμήσεως καὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν ἀναγκαίων ποὺ ὀφείλουμε καὶ νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ πράξουμε, ἀνατρέχοντες στὰ ὅσα μᾶς ἄφησε ὁ παπποῦς Αἰσχύλος, ὡς παρακαταθήκη. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὅσα …«ἐπετράπησαν» ἀπὸ τοὺς διῶκτες του νὰ φθάσουν ἔως ἐμᾶς.

Πρὶν ὅμως καταπιασθῶ μὲ τὸν Προμηθέα καὶ τὸν παπποῦ Αἰσχύλο, ἂς ἀναφέρω, ἐν συντομίᾳ, τὸ τί ἀκριβῶς ἐπιχειρεῖται σήμερα ἀπὸ τοὺς παγκοσμίους κρατοῦντες (πού, ἐπεσχύντως πλέον, συμπεριφέρονται ὡς …θεοί!!!):

  • 1 ον ἀκραῖος ἀποπληθυσμὸς (ἀφανισμὸς δῆλα δὴ τοῦ ὑπάρχοντος ἀνθρωπίνου εἴδους)
  • 2ον ματάλλαξις τοῦ ἐναπομείναντος ὑπάρχοντος ἀνθρωπίνου εἴδους μὲ διάφορα …βιοτεχνολογικὰ προϊόντα καί,
  • 3ον τελικῶς ἀντικατάστις-μετουσίωσις-μετάλλαξις τοῦ ὑπάρχοντος ἀνθρωπίνου εἴδους σὲ κάτι πιὸ …διαχειρήσιμον.

Σωστά τά γράφω; Διότι, τελικῶς, ἐὰν καλό-ἐξετάσουμε ὅλο τὸ φάσμα τῶν παγκοσμίων ἀποφάσεων καὶ ἐφαρμογῶν καὶ ἀπαγορεύσεων, καὶ ἐξαγγελιῶν καὶ παρανοϊκοτήτων (ἔμφυλες ταὐτότητες, ὁμοφυλοφιλία, ἀντικατάστασις πληθυσμῶν, μαζικὴ μετανάστευσις, ῥατσισμὸς κατὰ ἰθαγενῶν, πόλεμοι τοπικοὶ καὶ παγκόσμιος, μαζικοὶ ἐμβολιασμοί, πολιτικὴ ὀρθότης, φίμωσις πληθυσμῶν, ἔλεγχος πληροφορίας, ὑπογεννητικότης, «τσιπάρισμα», «μετανθρωπισμός», ψηφιοποίησις κοινωνιῶν καὶ κράτους καὶ ὑπηρεσιῶν, συστήματα παρακολουθήσεως καὶ ἀναγνωρίσεως καὶ καταγραφῆς καὶ …ῥουφιανιᾶς κλπ… κλπ… κλπ…)…
…σὲ ἕνα συμπέρασματα καταλήγουμε: δὲν τοὺς ἀρέσει τὸ ὑπάρχον ἀνθρώπινον εἶδος ὡς ἔχει σήμερα ὁπότε καὶ θὰ πράξουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ τὸ ἀλλάξουν καὶ νὰ τὸ φέρουν στὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ ποὺ ἔχουν πρό-ἀποφασίσει. Συνεπῶς. ἐμεῖς ὅλοι, οἱ χαχόλοι, τὸ πρὸς ἀντικατάστασιν ἀνθρώπινον εἶδος, εἴμεθα εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν, εἴτε μὲ τὸ …καλὸ (αὐτοβούλως αὐτοκτονοῦντες) εἶτε μὲ τὸ κακὸ (γενοκτονίες καὶ λοιπὲς ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις), θέλουμε δὲν θέλουμε. Κι ἔτσι, ἀπὸ Ἀνατολὴ (βλέπε Κίνα) ἔως Δύσιν (βλέπε ΗΠΑ καὶ Ε.Ε.) κι ἀπὸ Βοῤῥᾶ (βλέπε Ῥωσσία) ἔως Νότον (βλέπε Ἀφρικὴ καὶ Ν. Ἀμερικὴ καὶ Αὐστραλία καὶ Ν. Ἀσία κλπ… κλπ… κλπ…), ὅλοι οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες ἐπιδίδονται σὲ ἕναν ἀγῶνα δρόμου, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ προλάβη πρῶτος νὰ καταγράψῃ καὶ νὰ φακελλώσῃ καὶ νὰ ἐλέγξῃ τοὺς μετηλλαγμένους-μετουσιωμένους-μετανθρωποιημένους πληθυσμοὺς (πρὸς ἴδιόν του ὄφελος), ἐφ΄ὅσον βεβαίως νωρίτερα θὰ ἔχουν ἀκυρωθῆ ὅλες οἱ παραδόσεις, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, οἱ Ἀρχές, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ Ἐλευθερίες, μὰ κυρίως ὅλες οἱ κοινωνικὲς δομές. Καί, πάντα ἐν παραλλήλῳ, ὅλα θὰ τίθενται ὑπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τῆς …μηχανῆς…
…ἀπὸ τροφὴ καὶ τρόπους διαβιώσεως, ἔως βεβαιωμένες θεραπευτικὲς μεθόδους (μὲ τὶς ὁποῖες ἐπεβίωσαν γιὰ αἰῶνες οἱ πληθυσμοί)…
Ἁπλᾶ πράγματα…

Τὸ ἐὰν τελικῶς εἰσήλθαμε (ἢ θὰ εἰσέλθουμε) σὲ ἕναν (Γ’) Παγκόσμιον Πόλεμον, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει, διότι τὸ …τρόπαιον δὲν θὰ εἶναι τὸ ἐὰν θὰ (ἢ δὲν θὰ) διατηρηθοῦν οἱ ἀνθρώπινες ἐλευθερίες, ἀλλὰ τὸ ποιὸς θὰ διαχειρισθῇ τὶς δουλοποιημένες νεο-κοινωνίες. Τόσο ἁπλᾶ.
Ὁπότε κατ’ οὐσίαν, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων σχεδιασμῶν καὶ ὁμολογιῶν, καὶ μᾶς ἀντικαθιστοῦν μὲ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἄλλο, τὸ ἀνθρωποειδές, θὰ εἶναι πλήρως ἐλεγχόμενον καὶ συμβατὸν μὲ τὶς …ἀνάγκες τῶν κρατούντων.
Τά λέω σωστά;
Ἀλήθεια… Τί διαφορετικό περιγράφει ὁ παπποῦς Αἰσχύλος γιά τά «ἔργα καί τάς ἡμέρας» τοῦ Διός; Ἔ;

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς θρόνον

καθέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα

ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχίζετο

ἀρχήν· βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος

τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.

Ποὺ σημαίνει:

Εὐθὺς μόλις ἐκάθισε στὸν πατρικὸ τὸν θρόνο

ἀμέσως στοὺς θεοὺς μοιράζει δῶρα,

ἄλλα στὸν ἕν΄ ἄλλα στὸν ἄλλο, καὶ τὴν ἐξουσία

διαχειριζόταν. Μὰ γιὰ τοὺς δύσμοιρους ἀνθρώπους σκέψη

δὲν ἔκανε καμμιά, ἀλλ‘ ἤθελε ἀφοῦ τοὺς

ἀφανίσει ὅλους, καινούργιο νὰ δημιουργήσῃ γένος.

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε…. (ἀναδημοσίευσις)

 Σέ τί διέφεραν οἱ τακτικές τοῦ Διός ἀπό τίς τακτικές τοῦ Γιαχβέ (τῆς παλαιᾶς διαθήκης ντέ…);

Αὐτὸ ποὺ πιστεύω πὼς πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε δὲν εἶναι μόνον ἡ σχέσις Ἰάκχου-Γιαχβέ-Διονύσου. Εἶναι καὶ ἡ σχέσις Διός-Διονύσου.
Ὁ Δίας, βάσει τῆς μυθολογίας μας, ἦταν πατὴρ Διονύσου. Ἀλλὰ τὸ πρῶτο συνθετικὸ τῆς λέξεως Διόνυσος προέρχεται ἀπὸ τὸν Δία. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ μὲ προβληματίζει κατὰ καιροὺς εἶναι τὸ ἐὰν τελικῶς συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο. (Ἐὰν φυσικὰ ἀναφερόμαστε σὲ πραγματικὰ πρόσωπα κι ὄχι φανταστικά!)
Ἄρα, ἐὰν εἶναι τὸ αὐτὸν πρόσωπο, τότε τί σχέσιν ἔχουν Δίας-Ἴακχος-Γιαχβέ; 

Γιαχβέ ἤ Διόνυσος;

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἰσχυρίζεται ὁ …«περιούσιος» λαὸς τοῦ πλανήτου μας (ἢ ἄλλως, ὁ ἐπίσημος δεσμοφύλαξ τοῦ πλανήτου μας…!!!): 

Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς.
Ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο.
καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη.
οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ μετ᾿ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.

Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας,
καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Θεὸς ὅτι ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη.
καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.

 Ποὺ σημαίνει::

Ὅταν ἄρχισαν νὰ αὐξάνονται οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς, ηὐξάνοντο ἀναλόγως καὶ οἱ γυναῖκες τῶν κακῶν ἀνθρώπων, τῶν (κατὰ τὰς γραφὰς) ἀπογόνων τοῦ Κάιν. (Στὶς ἀποδόσεις γράφεται «ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων». Ὅπου ἁμαρτία ἐννοοῦμε λάθος στὴν πραγματικότητα κι ὄχι κακία.).

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ θεοῦ βλέποντας πὼς οἱ γυναῖκες τοῦ διεφθαρμένου κόσμου ἦσαν ὡραῖες καὶ σκεπτόμενοι (μὲ τὸ …κάτω κεφάλι), παρεσύρθησαν ἀπὸ τὴν ὡραία ἐμφάνισίν τους, τὶς ἐπέλεξαν ὡς (συντρόφους τους καὶ) συζύγους τους 

(Τότε) εἶπεν (ἀπεφάσισεν δῆλα δή) ὁ κύριος ὁ θεὸς πὼς δὲν θὰ καταμείνη τὸ πνεῦμα του στοὺς ἀνθρώπους (κοινῶς, ἀπεφάσισε νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν …σπόρο του!!! καὶ νὰ μὴν ἀφήσῃ κάπου ἴχνος αὐτοῦ), ἐφ’ ὅσον ὅλοι αὐτοὶ πλέον ἐνδιαφέροντο μόνον γιὰ τὴν σάρκα τους (τὸ εἶναι τους)‘ ὑπολοίποντο δὲ μόνον ἑκατὸν εἴκοσι (120) χρόνια (ἔως τοῦ πέρας τοῦ ἀνθρωπίνου βίου).

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ὑπῆρχαν (ἀκόμη-;;;-!!!) οἱ γίγαντες στὴν γῆ. Ὅταν λοιπὸν τὰ παιδιὰ τοῦ θεοῦ ἐνυμφεύοντο θυγατέρες ἀνθρώπων τοῦ κακοῦ (τότε) ἀνθρωπίνου εἴδους, τὰ παιδιά τους ἦσαν γίγαντες. Ἐπρόκειτο δῆλα δὴ γιὰ τοὺς διαβοήτους ἀνθρώπους ἐπὶ τῆς γῆς.

Βλέποντας λοιπὸν ὁ θεὸς πὼς ἐπληθύνοντο διαρκῶς οἱ κακίες τῶν ἀνθρώπων στὴν γῆ καὶ πὼς ὁ ὁποιοσδήποτε σκέπτεται μόνον πονηρῶς, διαρκῶς, ἐνεθυμήθη ὅτι αὐτὸς ἐδημιούργησε τὸν ἄνρθωπο ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀπεφάσισε (διενοήθη) καὶ εἶπε πὼς θὰ τὸν ἀπαλείψη τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ προσώπου γῆς, ἀπὸ ἄνθρωπον ἔως καὶ ζῶον καὶ ἑρπετὸ καὶ πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ,  ὅπως ἀκριβῶς τὰ ἐδημιούργησε…

(Συγκλονίσθηκα… Ἐνεθυμήθη… ἄκου ἐνεθυμήθη… ἄκου ἐνεθυμήθη… Μὰ κι αὐτὸ τὸ «ἀπὸ ἀνθρώπου ἔως κτήνους κλπ κλπ κλπ…» ἀπαντᾶ σὲ πολλά…!!!)

Δὲν γίνεται νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἐὰν δὲν ἀναγνωρίσουμε τοὺς δυνάστες μας…

Καί σέ τί διαφέρουν οἱ προθέσεις τοῦ Διός καί τοῦ Γιαχβέ ἀπό τίς προθέσεις τῶν συγχρόνων ἱερατικῶν συμμοριῶν; Ἔ;
Ἐὰν κάποιος ἐντοπίσῃ διαφορὲς …λουκουμάκι γιὰ δωράκι!

**~~~***~~~***~~~***~~~**

Πᾶμε ὅμως λίγο παρακάτω. Αὐτά, λίγο ἔως πολὺ τὰ ξέρουμε. Αὐτὸ ποὺ δὲν ξέρουμε ὅμως εἶναι ἄλλο καὶ σχετίζεται μὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Αἰσχύλου γιὰ πανομοιότυπες τακτικὲς ἀπὸ τὸν …Δία (μὲ αὐτὸ ἢ μὲ ἄλλα ὀνόματα, ἢ ἀκόμη κι ἄλλους θεούς), κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα… Καί, ὑπ΄ ὄψιν, ἐφ΄ ὅσον μιλᾶμε γιὰ θεούς, θὰ πρέπη νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ δικός μας βίος, σὲ διάρκεια, εἶναι κάτι …ἀνύπαρκτον καὶ ἀστεῖον ἐμπρὸς στὴν διάρκεια τοῦ …θεϊκοῦ βίου.
Διότι αὐτὸ μᾶς λέει ὁ Προμηθεύς. Ὁ Προμηθεὺς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἐδῶ, διότι ὁ Προμηθεὺς δὲν πεθαίνει, παρὰ τὰ δεινά του, βάσει τῶν ἑλληνικῶν μύθων. Ὅπως κι ὁ Δίας δὲν πεθαίνει, ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη ἐδῶ, ἀνεξαρτήτως τῶν …ὀνομάτων ποὺ λαμβάνει (βλέπε καὶ παραπάνω ἀπόσπασμα ἀπὸ Αἰσχύλο), ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν δύσμοιρον ἀνθρωπότητα τῶν βρωτῶν.  (Ναί, βρωτοὶ ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε…!!!)

Προμηθεὺς Δεσμώτης λοιπόν…
(Τὸ δικό μου βιβλίον εἶναι ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Νέα Θέσις, σὲ σχόλια καὶ μετάφρασιν Δημητρίου Λαζογιώργου Ἑλληνικοῦ.
Ξέρω… ξέρω… τὸ ἔχω σχεδὸν …κομματιάση λόγῳ ὑπέρ-χρήσεώς του!!!)


Καιρὸς εἶναι νομίζω πιὰ νὰ μιλήσουμε ἀνοικτά. Ἔφθασε πιὰ ἡ ὤρα νὰ ἀντικρύσουμε τὸν Προμηθέα ὡς ἦταν καὶ νὰ συζητήσουμε ἀνοικτὰ γιὰ τὸν «Προμηθέα Δεσμώτη» τοῦ Αἰσχύλου, ἀλλὰ μὲ κάπως πιὸ …ἐλεύθερο πνεῦμα.
Ὡς γνωστὸν λοιπὸν ὁ Αἰσχύλος ἔγραψε στὸ ἔργον του ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗ΅Σ (τμῆμα τριλογίας, πού, σὲ ἐμᾶς ἔφθασαν μόνον …σπαράγματα τῆς συνολικῆς τριλογίας…), τόσα πολλά, ποὺ αὐτομάτως τὸ ἱερατεῖον τῆς ἐποχῆς ἐστράφη ἐναντίον του, διότι κοινοποιοῦσε στὸ πλατὺ κοινὸ πληροφορίες ποὺ ἔπρεπε νὰ παραμείνουν στὴν «σφαίρα τῆς μυστικότητος» καὶ τῶν «μυστηρίων». Ὁ ἴδιος δέ, ὅπως μᾶς ἀναφέρουν σχολιαστές, ἐπέτυχε νὰ ἀθῳωθῇ ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους, μόνον ὅταν ἀπέδειξε πὼς δὲν εἶχε μυηθεῖ στὰ Ἐλευσίνια μυστήρια. Ἒν τούτοις ὅμως ὑπεχρεώθη σὲ …αὐτό-ἐξορία, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγῃ τὴν μήνιν τοῦ ἱερατείου (καὶ τὴν ἐπαπειλουμένη δολοφονία του), καταφεύγοντας στὴν Σικελία (Γέλα) ὅπου κι ἕνας ἀετὸς (σύμβολον Διός!!!) τὸν …ἐφόνευσε …«κατὰ λάθος».

Τί μᾶς λέει λοιπόν ὁ παπποῦς Αἰσχύλος γιά τόν προπάτορα τῶν Ἑλλήνων Προμηθέα; Μᾶς λέει πολλὰ μά, τὰ σημαντικότερα ποὺ ἀναφέρονται εἶναι τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Δία καὶ τὸ …ἑλληνικὸ δωδεκάθεον καὶ τὸν πραγματικό του ῥόλο/σκοπό/στόχο.

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς θρόνον

καθέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα

ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχίζετο

ἀρχήν· βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος

τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.

Ποὺ σημαίνει:

Εὐθὺς μόλις ἐκάθισε στὸν πατρικὸ τὸν θρόνο

ἀμέσως στοὺς θεοὺς μοιράζει δῶρα,

ἄλλα στὸν ἕν΄ ἄλλα στὸν ἄλλο, καὶ τὴν ἐξουσία

διαχειριζόταν. Μὰ γιὰ τοὺς δύσμοιρους ἀνθρώπους σκέψη

δὲν ἔκανε καμμιά, ἀλλ‘ ἤθελε ἀφοῦ τοὺς

ἀφανίσει ὅλους, καινούργιο νὰ δημιουργήσῃ γένος.

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε…. (ἀναδημοσίευσις)

Πολλὰ καὶ σπουδαία μᾶς λέει, ἀλλὰ ἐμεῖς σταθήκαμε σὲ κάποιες οὐσιαστικὲς πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε πὼς …οὐδὲν τυχαῖον στὸν κόσμο μας σήμερα καί, ἀκόμη χειρότερα, πὼς ὅλα ὅσα βιώνουμε σήμερα εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ τῶν πράξεων/δράσεων/ἀποφάσεων τῶν τότε ἱερατείων μά, κυρίως, τοῦ γεγονότος πὼς ὅλοι αὐτοί, γιὰ τοὺς δικούς των λόγους, αἰσθάνονται πλέον, ὅπως ἤδη δηλώνουν (βλέπε καὶ χαράρι) ὡς …θεοί, ἀναπαράγοντας τελικῶς ὅλα ὅσα πρῶτος μᾶς ἐμαρτύρησε ὁ Αἰσχύλος.
Ἤ ὄχι;

**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**

Ὅμως καλὸ  θὰ ἦταν νὰ δοῦμε καὶ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ Προμηθεύς.

Ὅμως…
Κακὰ τὰ ψέμματα… Ἡ μοναξιὰ εἶναι ἀφόρητος καί, ἰδίως στὴν περίοδο ἐκείνην, ὄπου μοναχούλια τους ὁ Δευκαλίων μὲ τὴν Πύῤῤα, ἀνεκάλυπταν πὼς ἦσαν οἱ μόνοι ἐπιβιώσαντες μίας καταστροφῆς.
Τότε λοιπὸν ἦταν προτιμητέα ἡ -ἀκόμη καὶ ἄνευ λόγου καὶ οὐσίας- συνύπαρξίς τους μὲ …λίθους!!!

Ἰαπετοῦ δὲ καὶ Ἀσίας Ἄτλας, ὃς ἔχει τοῖς ὤμοις τὸν οὐρανόν, καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ Μενοίτιος, ὃν κεραυνώσας ἐν τῇ τιτανομαχίᾳ Ζεὺς κατεταρτάρωσεν.

Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι· τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν.
ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο· καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός.
καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡς ἐν τοῖς καθ᾽ Ἡρακλέα δηλώσομεν.

Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο.
οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύῤῥαν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα.
ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύῤῥας εἰσέβη.
Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη.
τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα.
Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος <ἐφ᾽> ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας <τὰς> ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ.
Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται·
ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι.
καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύῤῥα, γυναῖκες.
ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος.
γίνονται δὲ ἐκ Πύῤῥας Δευκαλίωνι παῖδες Ἕλλην μὲν πρῶτος, ὃν ἐκ Διὸς γεγεννῆσθαι <ἔνιοι> λέγουσι, <δεύτερος δὲ> Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος.

βιβλιοθήκη Ἀπολλοδώρου, Α 2,3 καὶ Α 7,1 – 7,2 – 7,3

Κι ἔτσι, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέει ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία-Μυθολογία, καταλήξαμε νὰ θεωροῦμε ὡς …γενάρχη μας τὸν …γενοκτόνο μας καὶ τοὺς πετρανθρώπους …ἀνθρώπους!!!
Ψιλὰ γράμματα…

Ἐγὼ πάντως παραμένω Τιτανογενίς!!!

**~***~***~***~***~***~**

Νομίζω πὼς δὲν χρειάζεται, γιὰ τὴν ὥρα νὰ παθραθέσω κάτι περισσότερο.
Σκεφθεῖτε τα καὶ τὰ συζητᾶμε πάλι.
Διότι, εἴπαμε… Τώρα σιωποῦμε ἅπαντες…

Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν προδοσίαν πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀλλὰ τὸν προδότη οὐδείς!!!

Οἱ στιγμὲς εἶναι περισσότερο κρίσιμες ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε γιὰ αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται νὰ σιωπήσουν ἅπαντες. Ξέρουν αὐτοί.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τί σημαίνει ἡ λέξις Τιτάν;
Προέρχεται ἐκ τοῦ ῥήματος τιταίνω: ἀναδιπλασιασμὸς ἀντί τείνω, τανύω, τεντώνω, τεντώνομαι, ἐκτείνω, ἁπλώνω, ἐλαύνω, βιαίως ἕλκω, τιμωρῶ, ἐκδικοῦμαι, ἐντείνω τὰς δυνάμεις μου, σπεύδω πάσῃ δυνάμει, γίνομαι αἰσθητός, ἐπιτείνομαι, δυναμώνω.
Λεξικὸν Δημητράκου, έκδόσεις Χρ. Γιοβάνη, Ἀθῆναι 1969
Δηλαδή… Τινάν, τιτάνιον, τιτανογενὲς εἶναι ὅ,τι ἀναπτύσσεται, «τεντώνεται», ἐξελλίσσεται ἀλλὰ καὶ …ἐκδικεῖται, ἐὰν ἀπαιτηθῇ.
Νά τό ποῦμε πιό στήν …καθομιλουμένη μας; Ἔ, Τιτανογενεῖς εἶναι αὐτοὶ ποὺ (ἀκόμη καὶ σήμερα, ναί!!!) ἐξελίσσουν, ἀναπτύσσουν, ἐπεκτείνουν (γνώσεις, ἀντιλήψεις, Ἐλευθερία, ἐπιστήμη κλπ κλπ κ,λπ…) ἀλλὰ καί, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, πάσῃ δυνάμει, γίνονται αἰσθητοί, ἐπιτείνονται, δυναμώνουν καὶ …ἀντεπιτίθενται.
Ἔ… καί ποιοί εἶναι αὐτοί ὀέο; Ποιοί; Ποῦ; Ἀπό πότε; Καί ποιός τούς …«κατέχει» σήμερα; (Ἤ, ἄλλως, ποιός τούς ἐλέγχει; Ἤ, ὀρθότερα, ποιός ἐπιχειρεῖ νά τούς ἐλέγξῃ;Ἔ;)

Αὐτὸς λοιπὸν ποὺ (νομίζει πὼς) τοὺς ἐλέγχει εἶναι κι αὐτὸς ποὺ ἀντλεῖ ἐξ αὐτῶν (καὶ τῶν γνώσεών των καὶ τῆς ἐπιστημοσύνης των) τὶς ἀναγκαῖες πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ κρατῇ-ἐπικρατῇ-διαχειρίζεται τὴν ἀνθρωπότητα σήμερα.

Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν προδοσίαν πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀλλὰ τὸν προδότη οὐδείς!!!

Τί λέγαμε; Μέσῳ τῆς τεχνολογίας δέν μᾶς ἐπιβάλλεται ἡ …«αὐτόβουλος ὑποταγή» μας; Καί ποιός προάγει τήν τεχνολογία;Ἔ; Καί σέ ποιές γνώσεις πατᾶ κι ἑδράζεται ἡ σύγχρονος τεχνολογία; Μήπως σέ πληροφορίες πανάρχαιες πού ἀντλῶνται -ὅπως ὅπως- καί ἀπό ἀρχαία συγγράματα, σάν τά πρό-ἀναφερθέντα;
Πᾶμε λοιπὸν ἀκόμη μίαν φορά…
Τί μᾶς ζητοῦν;
Τί δέν πρέπει νά λάβουν;

**~***~***~***~***~***~**

Μία, ἐκ τοῦ προχείρου, ματιὰ στὰ στοιχεία τῆς ἐπισήμου ἱστορίας στοιχεία «ἐγκεκριμένα» καὶ «συμβατὰ» μὲ τὸ ἐπίσημον ἀφήγημα, μᾶς ἀφήνει μίαν πίκρα βαθειὰ γιὰ τὴν πορεία καί, καταληκτικῶς, σήμερα, γιὰ τὴν κατάντια τῆς ἀνθρωπότητος. Πόλεμοι, βία, ἀπανθρωπιὰ ὅπου κι ἐὰν στραφοῦμε. Ἀμέτρητοι (καὶ μὴ καταγεγραμμένοι) θάνατοι, δολοφονίες συστηματικῶς τῶν …διαφωνούντων, γενοκτονίες ἀθῴων ἐπαναλαμβανόμενες καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν, ἀφανισμὸς ὁλοκλήρων φυλῶν, ἐκτοπισμοὶ κι, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, διαρκὴς ἀτιμωρησία
Καί, φυσικά, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, δουλεία, δουλεμπορία, ἀνηθικότης, φυλετισμός, ῥατσισμός, νομοθετικὰ συστήματα ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὸ …τοκογλυφικὸ ἀφήγημα, «δικαιοσύνη» δύο (ἢ καὶ τριῶν ἐνίοτε) ταχυτήτων, κοινωνικὲς ἀδικίες, πείνα, πτώχεια καί, παραλλήλως μὲ ὅλα αὐτά, περιβαλλοντικὲς καταστροφές, διαρκὴς ὑφαρπαγή-καταστροφή-μόλυνσις- τεραστίων -ἀναγκαίων γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς ἀνθρωπότητος- ἐκτάσεων, μὲ σκοπὸ ὄχι μόνον τὸ κέρδος, ἀλλὰ κυρίως τὴν διατήρησιν τῶν χαχόλων σὲ καθεστὼς ὁμηρείας, φόβου, ἐξαρτήσεως καί, κατὰ περίπτωσιν, ἐξολοθρεύσεως.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ καὶ τὰ νέα δεδομένα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς μας, ὅπου τὰ πάντα φακελλώνονται,  καταγράφονται, ἐλέγχονται, ἐπιτρέπονται (μά, κυρίως …ἀπαγορεύονται), παρακολουθῶνται καὶ ἀρχειοθετῶνται (σὲ τεράστια καὶ ὑπέρ-ἐνεργοβόρα συστήματα ψηφιακῆς ἀποθηκεύσεως) μὲ πρόσχημα τὴν …«ἀσφάλεια τῆς δημοκρατίας (τῶν τοκογλύφων)»…
Ἐὰν ἐπίσης συνυπολογίσουμε τὴν πρό-ἀναγγελομένη  (ἔως καὶ …ὑποχρεωτικὴ) ἀντικατάστασιν τοῦ ἀνθρωπίνου εἰδους ἀπὸ τὰ ῥομποτοειδῆ  πού, ἐπὶ πλέον τοὺς ἀναγνωρίζονται καὶ …«ἐργασιακὰ δικαιώματα» πρὸ κειμένου νὰ …συνταξιοδοτῶνται
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τέλος καὶ τὶς νέες …«μεταλλάξεις» ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει (ἢ ποὺ θὰ μᾶς ἐπιβάλουν) ὡς …«ἀναγκαῖες» καὶ «μὴ διαπραγματεύσιμες» (μὰ καὶ ὑποχρεωτικές), πρὸ κειμένου ἢ νὰ «γίνουμε συμβατοὶ» μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀποκληθῆ «νέον ἀνθρώπινον εἶδος» ἢ σκέτο νὰ μειωθοῦμε δραστικῶς ἀριθμητικῶς (κοινῶς νὰ …ψοφήσουμε ἅπαντες) καὶ νὰ τοὺς ἀδειάσουμε τὴν γωνιὰ καὶ τὸν πλανήτη…
…τότε, εὐλόγως θὰ πρέπη νὰ ἀναρωτηθῆ σύσσωμος ἡ Ἀνθρωπότης (προσοχή, μὲ κεφαλαῖον «Ἄλφα» κι ὄχι μὲ μικρό, γιὰ ὅσους …ἐννοοῦν!), τὸ ποιός, γιατί, πῶς ἔστερξε καὶ ἐφθάσαμε ἔως ἐδῶ.

Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν προδοσίαν πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀλλὰ τὸν προδότη οὐδείς!!!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα, ἔως σήμερα, εἶναι αὐτὰ ποὺ «ἀδειοδότησαν» τοὺς «ἔχοντες καὶ κατέχοντες» νὰ ἐξαγοράζουν, μὲ κάθε πρόσχημα, συνειδήσεις καὶ νὰ θέτουν τὴν (ἀληθῆ) ἐπιστήμη στὴν ὑπηρεσία τῶν «ἀφεντικῶν», ποὺ πληρώνουν ὅσο – ὅσο, γιὰ νὰ κρατοῦν τοὺς λαοὺς ἐν ὑπνώσει κι ἐν δουλείᾳ. Κι ἔτσι καταλήξαμε σήμερα νὰ νοεῖται ὡς ὑπέρ-δύναμις αὐτὴ ποὺ δύναται νὰ διαχειρίζεται τὴν τεχνολογία μὲ τέτοιον τρόπο, ὥςτὲ νὰ ἀπειλῇ ἢ καὶ νὰ ἀκινητοποιῇ κάθε πιθανὸν ἀντίπαλό της.

Μά, τελικῶς, ἡ (κάθε μορφῆς) τεχνολογία προέρχεται ἀπὸ ἐπιμόνους …«παλαβοὺς ἐπιστήμονες» ποὺ μοναδικό τους μέλημα κι  ἐνδιαφέρον, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη μας, ἦταν ἡ ἐπιστήμη των καὶ μόνον αὐτή. Ἐν τούτοις, μὲ διάφορα προσχήματα καὶ μὲ διάφορες ἐξαπατήσεις, αὐτοί, οἱ ἀληθεῖς ἐπιστήμονες, κατήντησαν πολλάκις ὑποχείρια πρὸ κειμένου εἴτε νὰ συντηρῶνται αὐτοκρατορίες εἴτε νὰ ἀφανίζονται λαοὶ εἴτε ἀκόμη καὶ νὰ ἀλλοιώνεται κάθε μορφῆς γνῶσις, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὸ ἀφήγημα τῶν ἐξουσιαστῶν.
Κι ἔτσι κατήντησε ἡ ἀνθρωπότης νὰ λατρεύῃ τὸν …γενοκτόνο της ὡς θεό της.
Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης δέν τό ἀποκαλοῦν; Ἔ;

 

 

 

 

Leave a Reply