Βιβλιο-προειδοποιήσεις ἐκ τοῦ …Προμηθέως!!! (ἤ, ζητοῦν -πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι- τὴν βοήθεια τοῦ …κοινοῦ!!!)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Πρὶν τὴν προσπάθειά μου νὰ καταθέσω κάποιες -λίγες- σκέψεις-συμπεράσματά μου, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν (πολυετὴ καὶ  συστηματικὴ) μελέτη ἑνὸς σημαντικοτάτου ἀναγνώσματος, θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω δύο πρόσφατες εἰδήσεις-προσκλήσεις-προκλήσεις γιὰ νὰ …ἀποκρυπτογραφηθοῦν ἀρχαία κείμενα, πού, μόλις προσφάτως, ἐπέτυχαν (μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ῥομποτικῆς τεχνολογίας καὶ νοημοσύνης) νὰ ἀναγνωσθοῦν. Πληρώνουν μάλιστα κι ὅσο-ὅσο (ἀπὸ 250.000 δολλάρια παρακαλῶ!!!) γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντλήσουν τὶς πληροφορίες πού, πιθανόν, νὰ εὑρίσκονται ἐντὸς αὐτῶν τῶν παπύρων.

πηγὴ Συνέχεια

Σκοτώθηκε ἤ δολοφονήθηκε ὁ Αἰσχύλος;

Τὸ ἄρθρο ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω δὲν τὸ ἀποσαφηνίζει. Ἄλλως τέ, πῶς εἶναι δυνατόν μετά ἀπό τόσους αἰῶνες νά ἔχουμε ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού θά ἀπεδείκνυαν φόνο; Εἰκασίες κάνουμε. Καταγράφει ὅμως πολὺ λεπτομερῶς μερικοὺς ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσαν κάποιοι νὰ τὸ ἔχουν δολοφονήσει. 
Βέβαια, ὁ Αἰσχύλος δὲν ἦταν κάποιος τυχαῖος ποὺ περνοῦσε ἀδιάφορα δίπλα ἀπὸ τὰ γεγονότα, δίχως νὰ τὰ καταγράφῃ καὶ δίχως νὰ τὰ ἐρμηνεύῃ, μὲ τὸν δικό του τρόπο… Ἀφῆστε δὲ τὶς γνώσεις του ἐπὶ τῆς ἱστορίας καθῶς ἐπίσης καὶ τὶς Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες ἔμαθαν… Κάνουν πὼς δὲν ἔμαθαν…

Τὸ παρακάτω ὑπογράφει ὁ Μιχάλης Καλόπουλος. 
Σήμερα ὄμως, παρ’ ὅ,τι σὲ γενικὲς γραμμὲς συμφωνῶ μὲ τὰ γραφόμενά του, θὰ διαφωνήσω ἀρκετὰ ὅμως στὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ δὲν πρέπῃ, νὰ συνδράμουν Ἕλληνες γιὰ νὰ ἀποκρυπτογραφηθοῦν τὰ ἐν λόγῳ χειρόγραφα… Διότι, ὡς γνωστόν, κάθε μορφὴ ἀποκρυπτογραφήσεως ἀπέδειξε, ἔως σήμερα, πὼς ἦταν χρησιμοτάτη εὐκαιρία γιὰ νὰ διατηρεῖται ἡ Ἀνθρωπότης ἐν ὑπνώσει, ἐν δουλείᾳ κι ἐν καταστολῇ…
Ὁπότε γιατί τώρα νά βοηθήσουμε; Γιά νά τούς δώσουμε ὅπλα πού χρειάζονται πρό κειμένου νά ἐξακολουθήσἡ ἡ τυραννία ἤ νά τό βουλώσουν οἱ Ἕλληνες; Ἔ;.

Συνέχεια

Ὅταν ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας ἔχασαν κάθε αἴσθησιν τῶν ὁρίων.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἀπεφάσισα νὰ ξαναπιάσω τὸν «Προμηθέα Δεσμώτη» τοῦ Αἰσχύλου καὶ νὰ τὸν «ξεφυλλίσω».
Ἀπὸ τὶς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου ἐδιάβασα, μίαν ἀκόμη φορὰ, γιὰ τὰ φοβερὰ δεσμὰ τοῦ Προμηθέως.

Στὴν πρώτη σκηνὴ τοῦ ἔργου μαθαίνουμε γιὰ τὸν ἀδίστακτον Κράτο ποὺ μὲ περίσσιο θρᾶσος ὠθεῖ-πιέζει τὸν Ἥφαιστον νὰ σφίξῃ καλλίτερα τὰ δεσμά, ἔτσι ὣς τέ νὰ μὴ μπορῇ ὁ Προμηθεὺς νὰ κουνηθῇ διόλου.
Ὁ Ἥφαιστος πονᾶ-συμπονᾶ γιὰ τὴν φυλάκισιν τοῦ Προμηθέως, λέγοντας καὶ ξαναλέγοντας πὼς δὲν βαστᾶ ἡ καρδιά του νὰ συμπράττῃ αὐτός, θεὸς γὰρ, στὴν φυλάκισιν ἄλλου θεοῦ. Καὶ μάλιστα ἑνὸς καλοῦ θεοῦ, ποὺ κακὸ δὲν ἔχει κάνει!!!!
Ἀντιθέτως, ὁ Κράτος εἶναι ἀνάλγητος. Χαίρεται μὲ τὰ πάθη τοῦ Προμηθέως καὶ σὲ ἕναν βαθμὸ θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς τὸ ἀπολαμβάνει.
Τελικῶς, ὣς γνωστόν, ὀ Προμηθεὺς ἁλυσοδένεται στὸν Καύκασο καὶ παραμένει ἐκεῖ γιὰ 10.000 χρόνια, κατὰ τὸν Αἰσχύλον πάντα, περιμένοντας τὸν Ἡρακλῆ νὰ τὸν λύσῃ.
Συνέχεια

Εἰς τὸν κάμπο τοῦ Μαραθῶνος

Ἀλληγορικὴ παράστασις: «Νὰ θυμᾶστε τὸν Μαραθῶνα».
Ὁ Μιλτιάδης ἐμφανίζεται σὲ Τοῦρκο στρατιώτη, προαναγγέλλοντας τὴν νίκη τῶν Ἑλλήνων. 
Πηγή : JOLY, Alexis Victor. Vues de la Grèce moderne, Lithographiées par A.J., accompagnées d’un texte descriptif, par E.L., Παρίσι, Imprimerie de Dondey-Dupré, MDCCCXXIV [=1824].

Ἀπὸ τὸν ἀγαπητό μας Φειδία μία ἐξαιρετικὴ ἐργασία-ἔρευνα γιὰ τὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ σχετικὰ ἀφιερώματα ποὺ τὴν συνοδεύουν. Σημαντικὸ στοιχεῖον τὸ ὁδοιπορικό, μέσα ἀπὸ τὶς (προφορικὲς ἔως τότε) παραδόσεις μας πού, ὡς (προφορικὸς) μῦθος, παρέμειναν στοὺς τόπους μας, γιὰ νὰ διηγοῦνται οἱ παλαιότεροι στοὺς νεωτέρους τὰ ἔνδοξα ἐκείνα γεγονότα.

Σημαντικὴ (προσωπικὴ) σημείωσις, ἀπὸ βίωμά μου σὲ χωριὸ τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς τῶν Θηβῶν. Συνέχεια

Ὁ ἀγώνας τοῦ Κυναιγείρου ἐπὶ τέλους δικαιώνεται!


Το Κέντρον Ελευσινιακών Μελετών ΔΑΕΙΡΑ ανέλαβε, ως γνωστόν από πέρυσι, την ανέγερση Μνημείου για τον ήρωα Κυναίγειρο, αδελφό του Αισχύλου, ως ελάχιστο φόρο τιμής των Ελευσινίων απογόνων για τα 2500 χρόνια από την Μάχη του Μαραθώνος.

Επιτέλους, μετά από την έκδοση τεσσάρων αδειών (Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνος 26-7-10,  Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων και Ναυτιλίας 12-11-10, Γ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων 18-1-11,  Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων3-3-11), και σήμερα με την κατάθεση καταστάσεως εργαζομένων (!), με διαβεβαίωσαν από την Λιμενική Αστυνομία ότι τα “χαρτιά” μας είναι πλήρη και θα βγάλουν την τελική Άδεια ανεγέρσεως του Μνημείου του Κυναίγειρου, που περιμένουμε μήνες τώρα από το  Λιμεναρχείο, μέσα στον Απρίλιο. Απομένει η αναγγελία ενάρξεως εργασιών στο ΙΚΑ Ελευσίνος, αφού καταθέσουμε προϋπολογισμό του έργου, για να πληρωθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές(!!!).
Συνέχεια