Χειραγώγησις …«ἐπιστημονική» ἐθνικῶν θεμάτων!

Ἡ ἐπιστήμη εἶναι παγκόσμια καὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἐμποδίζουν τὰ …σύνορα!!!

Ἂς ἀφήσουμε τὸ γελοῖο τοῦ «ἐπιχειρήματος» ποὺ προβάλλουν αὐτοὶ οἱ κρετίνοι, λὲς καὶ θὰ …ἔπλητε τὴν … ἐπιστήμη (τήν ποιά; χαχαχαααά) ἐὰν οἱ τάδε ἐπιστήμονες προσέφεραν τὶς γνώσεις τους στὶς χῶρες τους ἀντὶ σὲ ξένες ἢ ὅτι ἐὰν ἐπιθυμοῦσαν νὰ μετοικήσουν, θὰ εἶχαν κάποιο, ὁποιοδήποτε πρόβλημα, (βλέπε καὶ παράδειγμα ΗΠΑ, ποὺ ὑπὸ προϋποθέσεις δέχεται τέτοιες μετοικήσεις).

Τὸ ὅτι παρεμβαίνουν στὴν πολιτικὴ βούληση ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους, τόσο ἀπροκάλυπτα καὶ χωρὶς νὰ σέβονται τὸ ὁ,τιδήποτε, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς λέῃ πολλὰ γιὰ τὸ ποιὸν τέτοιων ἐπικινδύνων προσώπων.

Χειραγώγησις ...«ἐπιστημονική» ἐθνικῶν θεμάτων!

Συνέχεια

Παγκόσμια κυβέρνησις μὲ κοινοπραξία «ἐθνικῶν κυβερνήσεων»

Μην με πιέζετε, αρνούμαι να σχολιάσω έτι περαιτέρω….
Μπονζούρια, από το μαρτυρικό Στρασβούργο

Σήμερα στην έδρα του ΟΗΕ ο λαοπρόβλητος αριστερός ηγέτης «τάχθηκε υπέρ ενός παγκοσμίου και ευρωπαϊκού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη και υπογράμμισε την ανάγκη η ελληνική κρίση να λειτουργήσει διδακτικά στο μέλλον.»

Παγκόσμια κυβέρνησις μὲ κοινοπραξία «ἐθνικῶν κυβερνήσεων»1 Συνέχεια

Τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο καὶ ὁ προστατευτισμὸς

Τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο καὶ ὁ προστατευτισμὸς

τοῦ Alain de Benoist

Ὁ βραβευμένος μὲ Νόμπελ Maurice Allais τὸ ὑπενθύμισε αὐτὸ πρὶν ἀπὸ πολὺ καιρό, δηλώνοντας τὸ 1988: «μία ἀπελευθέρωσις ὅλων τῶν συναλλαγῶν καὶ κινήσεων τῶν κεφαλαίων εἶναι ἐφικτὴ καὶ ἐπιθυμητὴ μόνον ἐντὸς τοῦ πεδίου δράσεως τοπικῶν ὁμάδων ποὺ ἑνώνουν χῶρες οἱ ὁποίες συνδέονται οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, καὶ μὲ ἀνάλογη οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη». Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο εἶναι δυνατὸν μόνον μεταξὺ τῶν κοινωνικο-παραγωγικῶν συστημάτων ποὺ ἔχουν παρόμοιες δομές. Γι ‘ αὐτὸ καὶ «ἡ συνολικὴ ἐλευθέρωσις τοῦ ἐμπορίου σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὁ δηλωμένος στόχος τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, πρέπει ἀμέσως νὰ θεωρηθῇ μὴ-πραγματοποιήσιμη, ἐπιβλαβῆς καὶ ἀνεπιθύμητη».

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Alain de Benoist «Στὸ Χεῖλος τῆς Ἀβύσσου» (ἐκδόσεις Arktos, 2015). Πρόκειται γιὰ μία συλλογὴ πραγματειῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως τοῦ 2008 καὶ τῶν ἐπακολούθων συνεπειῶν της. Ἡ μετάφρασις ἔγινε ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη δημοσίευση τοῦ κειμένου στὴν ἱστοσελίδα RightOn.

Ἐδῶ ὁ de Benoist χρησιμοποιεῖ τοὺς ὅρους free trade, liberal, καὶ protectionism (ποὺ μετέφρασα ὡς έλεύθερο ἐμπόριο, φιλελεύθερος/-ισμός, προστατευτισμός) μὲ τὸ στερεότυπο περιεχόμενο ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει κυρίως στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο κατὰ τὸν 20ο αἰῶνα. Αὐτὸ τὸ περιεχόμενο δὲν ἀντιστοιχεῖ στὴν πραγματικὴ σημασία τῶν λέξεων αὐτῶν, ἀντιθέτως ἀποτελεῖ τὴν αὐθαίρετη ἀναστροφὴ τῶν σημασιῶν τους μὲ σκοπὸ νὰ προβάλῃ ὡς εὐκταῖο τὸ ἀποτρόπαιο, καὶ ἀποτρόπαιο τὸ εὐκταῖο.
Δεῖτε σχετικὴ σημείωσή μου στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου. Συνέχεια

Τὰ «ἑπτὰ κομμάτια τοῦ πᾶζλ»

Ἕνα ἰδιαιτέρως προφητικὸ κείμενον.
Τὰ «ἑπτὰ κομμάτια τοῦ πᾶζλ», 1997

Τὰ «ἑπτὰ κομμάτια τοῦ πᾶζλ»

«Ὁ νεοφιλελευθερισμὸς εἶναι ὁ καινούργιος πόλεμος γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ὑφηλίου. Τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου δὲν σημαίνει ὅτι τελείωσε ἡ κατάστασις διπολισμοῦ καὶ ἡ σταθερότης ἀπεκατεστάθη, ὑπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ νικητοῦ. Ἐπίσης, ἐνῶ εἶναι γνωστὴ ἡ ταυτότης τοῦ ἡττημένου, εἶναι ἄγνωστο ποιὸς εἶναι ὁ νικητής, οἱ ΗΠΑ, ἡ ΕΟΚ, ἡ Ἰαπωνία, ἢ καί οἱ τρεῖς μαζύ;
Ἡ ἧττα τῆς «αὐτοκρατορίας τοῦ κακοῦ» ἄνοιξε νέες ἀγορὲς καὶ ὁ ἀγὼν γιὰ τὴν ἐπικράτηση σὲ αὐτὲς ὁδηγεῖ στὸν τέταρτο παγκόσμιο πίλεμο. Ὅπως σὲ ὄλες τις μεγάλες συγκρούσεις, αὐτὸς ὁ πόλεμος ὑποχρεώνει τὰ κράτη να ἐπαναπροσδιορίσουν τὴν ταὐτότητά τους, ἐνῶ ἡ παγκόσμια τάξις δείχνει νὰ ἐπιστρέφῃ σὲ ἐποχὲς καὶ πρακτικὲς ποὺ  θυμίζουν τὴν κατάκτηση τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Αὐστραλίας. Συνέχεια

Ἀποχαιρέτα την τὴν Κούβα ποὺ χάνεις…

Πρὸ πάντων νὰ μὴ γελασθῇς…
Μὴ πῇς πὼς ἦταν ὄνειρο…
Πὼς ἀπατήθηκεν ἡ ἀκοή σου·

Μάταιες ἐλπίδες τέτοιες μὴ καταδεχθῇς. Συνέχεια

Ἡ «παγκόσμια κυβέρνησις» θὰ γίνη, οὔτως ἤ ἄλλως!!!

Τρεις φορές το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ μας επαναλαμβάνει την προειδοποίηση του Cameron στον Πούτιν, επιλέγοντας μία χαρακτηριστική φωτογραφία του αποφασισμένου Βρετανού μπούφου, που κουνάει το δάχτυλο στην Ρωσσία.

Ἡ «παγκόσμια κυβέρνησις» θὰ γίνη, οὔτως ἤ ἄλλως!!!1 Συνέχεια