Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν…!!!

Βέλγιο, Brugge…
Τροχήλατος ἀργαλειὸς μὲ τὸν ὑφαντὴ νὰ κατασκευάζῃ τὰ χειροποίητα βαμβακερὰ κασκῶλ, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας…

Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν...!!!1 Συνέχεια

Τί γνωρίζουμε γιά τό ἐλαιόλαδον;

Ἐλαιόλαδον… τὸ ἱερόν…
Τὸ θαῦμα… Τὸ δῶρο τῆς βροχῆς, τοῦ χώματος καὶ τοῦ ἀέρος…
Ἐλαιόλαδον τὸ θαυματουργόν… Τὸ ἰδανικόν…
Τί γνωρίζουμε ὅμως γιά αὐτό; Μήπως πρέπει νά ἀρχίσουμε σιγά σιγά νά ἐρευνοῦμε σέ βάθος τό τί πρέπει νά γνωρίζουμε πρό κειμένου πράγματι νά μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά πού ἔχει νά μᾶς προσφέρῃ; Συνέχεια