Τό Ἀμήν εἶναι Ἑλληνική λέξις (καί ὄχι μόνον)

Τό Ἀμήν εἶναι Ἑλληνική λέξις (καί ὄχι μόνον)Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον ταινιάκι  γιά ὡρισμένες λέξεις τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, οἱ ὁποῖες ἔχει ἐπικρατήσει, γιά κάποιους λόγους πού δέν εἶναι τοῦ παρόντος, νά θεωροῦνται ξένες.

Μινώταυρος 

(Visited 41 times, 1 visits today)
One thought on “Τό Ἀμήν εἶναι Ἑλληνική λέξις (καί ὄχι μόνον)

  1. Μινώταυρε, δὲν ὑπάρχει ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀλλὰ ἁπλῶς ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ὡς πρὸς τὸ “Ἀμὴν” τοῦτο εἶναι ἄποψις τῆς κ. Εὐσταθίου τὴν ὁποίαν δὲν πολυασπάζομαι ἄν καὶ ἔχω τὴν ἄποψιν ὅτι Ἑβραίκὴ γλῶσσα δὲν ὑπῆρχε τότε ἀλλὰ ἐκείνη ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς ἐβραϊκὴ δὲν ἦτο παρὰ ἡ Ἀραμαϊκή, ἔν εἶδος διασυνοριακῆς γλώσσης, κάτι δῆλα δὴ μεταξὺ σιμιτικῶν διαλέκτων καὶ τῆς ἐλληνικῆς. Ἴσως τὸ “Ἀμὴν” νὰ εἶναι προϊὸν τῆς διαλέκτου αὐτῆς, ἴσως ἔχει δίκαιον καὶ ἡ κα Εὐσταθίου.

Leave a Reply