Ἡ πανστρατιὰ τῶν βρυκολάκων!

Δέν ὑπάρχει κανεῖς νά τούς ἀνακοινώσῃ πώς ἔχουν ψοφήσει ὅλοι τους καί ὡς βρυκόλακες περιφέρονται πλέον ἀνάμεσά μας; Δέν ὑπάρχει οὐδεῖς  λογικός ἐν Ἑλλάδι νά τούς δηλώσῃ πώς οἱ βρυκόλαδες εἶναι πρό πολλοῦ νεκροί;
Δέν ὑπάρχει καμμία φωνή πού νά μπορῇ νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τόν κόσμο τῶν βρυκολάκων, μήπως κι ἐμεῖς ἡσυχάσουμε διά παντός ἀπό τά μοῦτρα τους;

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply