Οἱ Τοῦρκοι καὶ τὰ σχολικά τους βιβλία.

Οἱ Τοῦρκοι καὶ τὰ σχολικά τους βιβλία.

πηγή

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟI καὶ τὰ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Παρακολουθετε κόμη τουρκικς σειρς ες τν ντέννα και ες τν ΜΕΓΑ;;;

Ἐν ᾧ τὸ βιβλίον Ἱστορίας ἀπὸ τὸ ὀποῖον διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα εἰς τὴν ΣΤ’ Δημοτικοῦ ἐξυμνεῖ τὰς «προοδευτικὰς» προσπαθείας τῶν Ὀθωμανῶν  ἵνὰ ἐνισχύσωσι τὴν ἐκπαίδευσι τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν -καὶ ξεχνᾶ τὸ κρυφὸν σχολεῖον-

 

τὸ ἀντίστοιχον ἐγχειρίδιον τῆς γείτονος διδάσκει εἰς τοὺς Τούρκους μαθητὰς ὅτι:

    -Σελίς19η: «Αἱ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου εὑρίσκονται σήμερον ὑπὸ ἑλληνικὴν κατοχήν»!

    -Σελίς 21η: «Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει τὴν δύναμι νὰ διατηρήσῃ εἰς τὸ Αἰγαῖον τὴν εἰρήνην»!

     – Σελίς 65η: «Ἡ εἰρήνη εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολὴν καὶ ἡ ἀσφάλεια εἰς τὴν Ἀσίαν εἶναι δυνατὸν νὰ διατηρηθῆ μόνον μέ τὴν ἐπιστροφὴν αὐτῶν τῶν νήσων εἰς τὴν Τουρκία».

    – Σελίς 110η: «Ἡ Τουρκία καθώρισεν τὰ χωρικά της ὕδατα εἰς τὰ 6 μίλια τῷ 1930. Ἔτσι ἡ Χίος, ἡ Μυτιλήνη καὶ ἡ Σάμος εὑρίσκονται μέσα εἰς τὰ χωρικὰ ὕδατα τῆς Τουρκίας. Τὸ δικαίωμα κυριαρχίας μιᾶς χώρας εἰς τὰ ἰδικὰ της
χωρικὰ ὕδατα τὴν ἐπιτρέπει νὰ ἀσκῇ τὰ ἴδια δικαιώματα εἰς τὰς νήσους αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς αὐτά τα ὕδατα».
 Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ ἁλιεύει τις ἐκ πρώτης ἀκόμη ἀναγνώσεως τοῦ βιβλίου Ἱστορίας (ἔκδοσεως 1996) τὸ ὁποῖον διδάσκεται σήμερον συστηματικῶς εἰς τὰς μεγαλυτέρας τάξεις τοῦ τουρκικοῦ σχολείου ὀκταετοῦς ὑποχρεωτικῆς φοιτήσεως.

 

Τὸ συγκεκριμένον σύγγραμμα ὃν τιτλοφορεῖται
«Τα δίκαια τῆς Τουρκίας εἰς τὸ Αἰγαῖον» (Ege Denizinde Turk Haklari) ἐκυκλοφόρησεν διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν γείτονα τῷ 1955 μέ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Τούρκου καθηκητοῦ  Ἱστορίας Μεχμὲτ Σακά.
Βάσει αὐθαιρέτων ἱστορικῶν θεωριῶν τὰς ὁποῖας σήμερον διδάσκονται εἰς τὰς ἱστορικὰς ἀκαδημίας καί εἰς τὰς στρατιωτικὰς σχολὰς τῆς Τουρκίας, ὅλοι οἱ πολιτισμοὶ του Αἰγαίου – μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἑλληνικὸς –

 

ἦσαν τουρκικῆς προελεύσεως!

Φθάνουν εἰς τὸν παραλογισμὸν νὰ θεωροῦν Μινωΐτας, Μυκηναίους, Ἴωνες, Τρῶες καὶ Πελασγοὺς ὡς προτουρκικὰς φυλὰς οἵτινες κατῲκουν εἰς τὸ Αἰγαῖον!

Συμφώνως πρὸς αὐτὰς τὰς ἀπιστεύτους θεωρίας, οἱ Ἕλληνες δὲν ἦσαν παρὰ ἕν μικρὸν παρακλάδιον τοῦ «μεγάλου τουρκικοῦ λαοῦ» τοῦ «μοναδικοῦ ὁ  ὁποῖος εἶχεν τὴν δύναμι νὰ δημιουργῆ μεγάλα κράτη καὶ πολιτισμοὺς»! Πῶς ὅμως, ἀφ᾿οὗ οἱ πραγματικοὶ Μογγόλοι – τύπου Ἐτζεβὶτ δηλ. ­­­­‑ τόσον εὔμορφοι εἶναι- καὶ σήμερον ἀκόμη εἶναι μόλις 7 ἑκατομμύρια;)

Ἀκόμη πλέον προκεχωρημένη εἶναι ἡ ἐργασία του Σελαχατὶν Σαλιζὶκ (Turk Yunaniliskilerive filiki eteria) ὅπου περιλαμβάνονται ἀλλόκοτοι ἰσχυρισμοὶ ὡς ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἦλθε ἐκ τῆς Ἀσίας καὶ οὐδὲν πρωτότυπον στοιχεῖον εἶχεν,

ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἦλθον εἰς τὸ Αἰγαῖο τῷ…2480 π.Χ. καί ὅτι

ὁ Δημόκριτος, Ἡρόδοτος, Ἱπποκράτης, Πυθαγόρας καὶ Ὅμηρος (ὁ Ὅμηρος δηλ. ἐλέγετο Ὀμὲρ καὶ ἐμεῖς τὸ ἑλληνοποιήσαμε!)  ἦσαν ὅλοι των τουρκικῆς καταγωγῆς, βεβαίως, βεβαίως! Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ ὑψηλὴ μαγειρική των 14 αἰώνας μετὰ Χριστόν ἦτο νὰ τοποθετοῦν τεμάχια κρέατος ὑποκάτω τῆς σέλλας τοῦ ἀλόγου των τὸ ὁποῖον ἐκάλπαζον ὥστε νὰ μαλακώσῃ καὶ νὰ τὸ φάγουν. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ὁμήρου!

Ἡ ἐργασία του ἐνεκρίθη ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου παιδείας καὶ διδάσκεται εἰς τὰ τουρκικὰ σχολεῖα. .. ἐν ᾧ οἱ  Ἕλληνες καθεύδουντὸν  ὕπνον τοῦ δικαίου… ἢ μήπωςεἶναι  ὅλα προδιαγεγραμμένα  καὶ συνεννοημένα;

 

Ἆρά γε ποῖοι διεκδικοῦν πλείονα, οἱ Σλαυο-Βαρδαρσκανοὶ ἢ οἱ Σελτζουκομογγόλοι; Οἱ Βούλγαρομογγόλοι ἢ μήπως οἱ Ἀλβανομογγόλοι;

 

Πάντως, τὸ βέβαιον εἶναι  ὅτι οἱ ψοφοδεεῖς Ἕλληνες πολιτικοὶ δηλώνουν πεισματικῶς «ΔΕΝ διεκδικοῦμε τίποτε»! Οἱ ἀγράμματοι γλωσσοκτόνοι, δὲν γνωρίζουν ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι δύο ἀρνήσεις κάμνουν μία κατάφασι.

Θεόφιλος Κυριακίδης

(Visited 46 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ Τοῦρκοι καὶ τὰ σχολικά τους βιβλία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Τοῦρκοι καὶ τὰ σχολικά τους βιβλία. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply