Ὁ βελονισμός ἀπό ποῦ κατάγεται;

Ὁ βελονισμός ἀπό ποῦ κατάγεται;Ὁ βελονισμὸς εἶναι μία μέθοδος ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Κινέζοι γιὰ τὶς θεραπεῖες πολλῶν παθήσεων.
Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἀπὸ τὸν ἔμαθαν. Διότι ἡ ἰατρική, ὡς ἐπιστήμη κι ὄχι ὡς κάτι ποὺ λειτουργεῖ ἐμπειρικῶς κι ἀναπαράγεται, δὲν ξεκίνησε ἀπὸ ἐκεῖ. Θαυμαστὰ τὰ ἔργα τῶν Κινέζων ἀλλὰ πάντα σταματοῦν στὸ ἐπιστημονικὸ ὑπόβαθρο.
Ποιοί εἶχαν λοιπόν τό ἐπιστημονικό ὑπόβαθρον γιά κάτι τέτοιο;

Χρειάζονται σοβαρὲς μελέτες κι ἔρευνες. Μποροῦμε νὰ υἱοθετοῦμε ἤ νὰ ἀποῤῥίπτουμε τὰ πάντα, ἀλλὰ μόνον συντονισμένες ἔρευνες, πολλῶν ἐπιστημόνων μαζύ, διαφορετικῶν εἰδικοτήτων, θὰ μποροῦσαν νὰ δόσουν ἀπαντήσεις ποὺ νὰ ἀπεικονίζουν τὴν ἀλήθεια.
Μία ἐκτίμησις ὅμως, πιὸ …ῥιζοσπαστική, ἀπὸ τὸν φίλο μας Παναγιώτη.

Φιλονόη.

Και ο βελονισμός ειναι ελληνική εφεύρεση:
Ας προσέξουμε την αρχαία ελληνική ανάγλυφο, όπου οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί εκτελούν βελονισμό. Αυτό δείχνει και αποδεικνύει ότι ο βελονισμος δημιουργήθηκε από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, χρησιμοποιήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια στην αρχαία Ελλάδα και μεταφέρθηκε στην Κίνα ίσως με τους Μινωΐτες.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 149 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ὁ βελονισμός ἀπό ποῦ κατάγεται;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ βελονισμός ἀπό ποῦ κατάγεται; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ βελονισμός ἀπό ποῦ κατάγεται; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

 3. Πάλι γελοιοποιεῖται ἡ Ἑλληνικότης Φιλονόη. Ἐν πρώτοις τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ βελονισμὸς ἦτο γνωστὸς εἰς ἔμᾶς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα φαίνεται ἀπὸ περιγραφὴν τοῦ Λουκιανοῦ διὰ κάποιον πᾶχύσαρκον ὁ ὁποῖος ἀδυνάτησε διὰ τοῦ βελονισμοῦ. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀδιάψευστον στοιχεῖον. Μέχρις ἐδῶ καλῶς. Ἀλλὰ τὸ νὰ ἀρχίζουμε παραμύθια καὶ ὀνειροπολήσεις περὶ Ἑρμοῦ τοῦ Τρισμεγίστου περὶ ‘κάποιων’ χιλιάδων εἰς τὴν Κίναν ἐτῶν καὶ κάτι ἀσαφῆ περὶ Μινωϊτῶν, ἔ, τότε καθιστάμεθα καταγέλαστοι. Ὑπάρχει καμμία διασταυρωμένη ἀπόδειξις ὅτι ὑπῆρξε Ἑλληνικὴ ἐπίδρασις τὴν ἀπωτάτην ἀρχαιότητα εἰς τὴν Κίναν; Ὄχι! Ἀντιθέτως, περὶ Ἑλληνικῆς ἐπιδράσεως εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἀπὸ τὸ 4500 π.Χ. ὑπάρχουν ἀρκεταὶ καὶ σοβαραὶ πᾶσαἀμφιβολία δύναται νὰ ἐκλείψῃ.
  Ἐπίσης, ποῖα ἀνάγκη πρέπει νὰ μᾶς ὠθεῖ ὤστε νὰ κάμωμεν συγκρίσεις μὲ τὴν Κίναν; Οἱ Κινέζοι προβαίνουν εἰς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰς ἀνοησίας; Ὄχι βεβαίως διότι πρόκειται περὶ ἔθνους συγκεκροτημένου.
  Ἔχομεν λοιπὸν μίαν ἰατρικὴ πρακτικὴν ἡ ὁποία ἀσκεῖται εἰς τὴν Κίναν (ἤ διὰ νὰ εἴμεθα ἀκριβέστεροι εἰς τὴν Κορέαν τὸν πραγματικὸν δημιουργὸν τοῦ Ἀσιατικοῦ πολιτισμοῦ) ἐξ ἀπωτάτης ἀρχαιότητος, καὶ ἐκ παραλλήλου εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀπ’ ὅπου ὅμως νομίζεται ὅτι ἐξέλιπεν ἐνωρίς.
  Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα! Διατὶ ἡ πρακτικὴ αὐτὴ νὰ μὴ ἀνεπτύχθη ἐκ παραλλήλου καὶ ἀπὸ τοὺς δύο λαούς; Τοῦτο ἄν ὄχι συχνόν εἶναι ἐντούτοις σύνηθες.
  Καὶ ἄν κάποιος τὸ ἐδίδαξε εἰς τὸν ἄλλον αὐτὸς διατὶ νὰ μὴ εἶναι ὁ Κορεάτης (ἤ ὁ Κινέζος); Τὰ δικά σου ἐπιχειρήματα Φιλονόη εἶναι ἕωλα διότι ἁπλῶς τὰ φαντάζεσαι καὶ προφανῶς οὐδεμίαν ἔχεις γνῶσιν περὶ τοῦ τὶ ἐστὶ Κινέζος καὶ ἔτι περισσότερον, Κορεάτης. Βεβαίως τὸ λογικὸν εἶναι νὰ δεχθῆ κανεὶς τὴν πρώτην ἄποψιν διὰ τὸν ἁπλούστατον λόγον ὅτι οὐδὲν στοιχεῖον, οὔτε ἡ παραμικρὰ ἔνδειξις ὑπάρχει περὶ ἐπαφῆς Ἑλλήνων καὶ Κορεατῶν ἤ Κινέζων ἔστω, τὴν ἀπωτέτην ἐκείνην ἀρχαιότητα. Οὔτε κἄν ὑπαινιγμός.
  Σταματῶ ἐδῶ διότι ἐβαρέθην εὐχόμενος διὰ μίαν εἰσέτι φοράν νὰ σοβαρευθοῦμε μήπως καὶ ἀρχίσουμε ἐπιτέλους νὰ γνωρίζουμε τὶ ἐστὶ Ἕλλην καὶ ποῖος ὁ προορισμός του

Leave a Reply