Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου!


Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου!Μία κεντρική τράπεζα ὃλων τῶν τραπεζῶν.. πού

κατέχει κτίρια τά ὁποῖα ὃμως χαρακτηρίζονται ὡς

ἒδαφος διεθνές… ἐπί τοῦ ὁποίου

δέν δύναται νά ἀσκήσῃ ἒλεγχο καμμία ἀστυνομική ἢ ἂλλη δύναμις.. τῆς ὁποίας ὃμως ἡ ἓδρα….

εὑρίσκεται στήν Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας!

Στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης!


Ὃλες οἱ  ἂλλες τράπεζες λειτουργοῦν ὡς περιφερειακά μαγαζιά καί …

ὁρίζουν ἀνύπαρκτα χρήματα, τά ὁποῖα θά ἒπρεπε νά …

συνδέονται μέ χρυσό πού …ὃμως

δέν ὑπάρχει!

Σέ ὃλες τίς πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης!


Οἱ  λαοί, ἀπό τήν ἂλλην μεριά,

εἶναι δεμένοι μέ τίς τράπεζες, μέσῳ

δανείων ὑψηλῶν καί μακροχρονίων, τά ὁποῖα

δυσκολεύονται νά ἐξοφλήσουν στίς τράπεζες, πού εἶναι

τά περιφερειακά μαγαζιά τῆς κεντρικῆς τραπέζης!

Οὐσιαστικῶς οἱ λαοί συντηροῦν τήν κεντρική τράπεζα τῶν τραπεζῶν μέ τό δικό τους χρῆμα, σέ ὃλη τήν Εὐρώπη (κι ὂχι μόνον).


Οἱ  λαοί, ἐὰν πράξουν κάτι πού ἒχει χαρακτηριστεῖ  ὡς παράνομον, (ἀπό ποιούς ὃμως;;;)

ὁδηγοῦνται στήν φυλακή καί κατάσχεται ἡ περιουσίας τους.

Φοβοῦνται δῆλα δή τήν τιμωρία πού ἐπικρεμᾶται

ἐπί τῆς κεφαλῆς τους! Γιά ἐτοῦτο καί  πράττουν τά νόμιμα!

Ἡ κεντρική ὃμως τράπεζα καί τά

περιφερειακά της καταστήματα,

δέν τιμωρεῖται ποτέ γιά κάτι διότι δέν ἐλέγχεται!

Συνεπῶς δέν ἒχει κανέναν φόβο νά ἐπικρεμᾶται ἐπί καμμίας κεφαλῆς… Ἐπακόλουθον τούτου, νά  πράττῃ ὃπως ἐπιθυμῇ, ἀνεξαρτήτως φυσικῶν ἢ ἀνθρωπίνων νόμων!

Δύο μέτρα καί δύο σταθμά!

Δύο κατηγορίες ὂντων!

Δύο εἲδη νόμων!


Τελικῶς, μέσῳ τῆς κεντρικῆς αὐτῆς τραπέζης, λαμβάνεται ὃλο τό χρῆμα ἀπό τά πορτοφόλια ὃλων τῶν πολιτῶν καί αὐτό πραγματοποιεῖται  μέ κάθε νόμιμον τρόπο! Μέ νόμους ὃμως πού ἐλέγχει τό πολιτικόν σύστημα τό ὁποῖον εἶναι μία ὠραία βιτρίνα γεμάτη ἀπό ὑπαλλήλους τῆς κεντρικῆς τραπέζης!

Καί οἱ  λαοί δέχονται συνεχείς κι αὐξανόμενες πιέσεις καί ὑποχωροῦν ὃλο καί περισσότερο.. ὃλο καί περισσότερο… ὃλο καί περισσότερο…

Δῆλα δή, διαπράττεται μία ἐπαναλαμβανομένη  ὓβρις πού πασχίζει νά καταργήσῃ  κάθε φυσικόν  νόμον, νά ἐπιβάλλῃ  τήν δική της ἀρχή, μέ ἀπώτερον σκοπόν μόνον τό κέρδος τῆς κεντρικῆς τραπέζης!

(Βέβαια, ἲσως κι αὐτή ἡ τράπεζα τῶν τραπεζῶν νά εἶναι μόνον μία βιτρίνα…)

Ὃ,τι κι ἐὰν κρύβεται ὃμως ἀπό πίσω, (ἐὰν κρύβεται κάτι) ὃ,τι κι ἐὰν προσπαθοῦν κάποιοι νά περάσουν,  ὂσο καλά κι ἐὰν ἒχουν δομήσῃ τίς μηχανές ἐλέγχου τους, ἓνα εἶναι βέβαιον.

Κάτι πῆγε “στραβά”!

Διότι,


Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου!2τώρα τελευταῖα,  οἱ  λαοί “ἀντιδροῦν”  καί ἀπαιτοῦν κατάργησι τῆς διαφορετικῆς ἀντιμετωπίσεως, δικαίωμα στήν ἐργασία καί τήν ἐπιβίωσι!

Ἀργά, ἀλλά σταθερά, ἐπιτυγχάνεται μία συνεχής ἀφύπνισις πού ἀνησυχεῖ τούς διαχειριστές τῆς κεντρικῆς τραπέζης ἡ ὁποῖα μέ τήν σειρά της χρησιμοποιεῖ  ὃλο καί πιό “σκληρά”  μέτρα καταστολῆς!

Ὁ  πόλεμος πού ἒχει ξεκινήσει (γιατί πρόκειται περί πολέμου) ἀκόμη δέν εἶναι ὀρατός τοῖς πάσι! Ἀλλά εἶναι σκληρότατος καί ὑπαρκτός!

Βλέπετε, ὃλα αὐτά τά χρόνια, παρά τά ἀδυσώπητα μέτρα καταστολῆς, κάτι τρεμόπαιζε βαθιά μέσα στό μυαλό καί τήν καρδιά τῶν λαῶν!

Ἓνας παράγων, πού οὐδείς τόν ἒλαβε σοβαρά ὑπ’ ὂψιν του!

Τόν ὁποῖον ὃμως καὶ ΟΥΔΕΙΣ δύναται νά  παρακάμψῃ ἢ νά ἀγνοήσῃ! ΟΥΔΕΙΣ!

Εἶναι ἡ διαίσθησις πού συνδέεται ἐκ τῶν πραγμάτων μέ τό ἒνστικτον τῆς ἐπιβιώσεως! Κάτι πού ΟΥΔΕΙΣ ἐπέτυχε νά καταργήσῃ ἢ νά σβήσῃ πλήρως!

Ατόν λοιπόν τόν παράγοντα δέν μπόρεσε ΠΟΤΕ  ΚΑΝΕΝΑΣ νά  παρακάμψ! ΚΑΝΕΝΑΣ!

Δέν μπορον νά καθοδηγήσουν νά λέγξουν τήν διαίσθησι.

Οτε νά τήν ποκοιμίσουν.

Ο ἀντιδράσεις ἒχουν ξεκινήσει κι αὐξάνονται διαρκῶς!

Σήμερα Ερώπη σηκώνεται ργά λλά σταθερά στά πόδια της.

Θά περάσ μέσα πό φωτιά κι τσάλι!

λλά δρόμος  εναι προδιαγεγραμμένος!

Τά ἒως πρό τινος  “ἐλεγχόμενα”  ὂντα σηκώνονται, τεντώνονται καί ξεμουδιάζουν γιά νά κινηθοῦν…Ἐπιστρέφουν… κι ἐπιστρέφουν θυμωμένα κι ἓτοιμα νά διεκδικήσουν καί νά πάρουν ὃσα ὁ πλανήτης ἀπλόχερα μοιράζει στούς κατοίκους του, ἀλλά κάποιοι τά οἰκειοποιοῦνται καταχρηστικῶς! Διότι,

……οἱ  λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ ἓναν πίνακα ἐλέγχου.

Οἱ λαοί εἶναι πρόσωπα, ὂντα σκεπτόμενα, μέ συναισθήματα καί λογική.  Ὃση πίεσι κι ἐὰν τούς ἀσκήσῃς, ὃσον ἒλεγχο κι ἐὰν ἐπιτύχῃς, ὃσα κέρδη κι ἐὰν ἀποκομίσῃς… πάντα πρέπει νά λογίζεται ὁ ἀστάθμητος παράγων. Αὐτός πού βασίζεται στό ἒνστικτον τῆς ἐπιβιώσεως καί μόνον! Αὐτός πού ἐπέτρεψε στόν ἂνθρωπο νά ἐπιβιώσῃ στόν πλανήτη!

Κι ἀναρωτιέμαι….

Δέν βλέπουν τί τούς ἒρχεται; Δέν ἀντιλαμβάνονται τί τούς ξημερώνει;

Δέν πειράζει…

Ἂς τούς πιάσουμε μίαν φορά κι ἐμείς στόν ὗπνο…

Δέν θά πονέσουν πολύ….

Φιλονόη


φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 21 Δεκεμβρίου 2010
(Visited 11 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply