Τὸ δύσκολο μὲ τὴν ἀλήθεια εἶναι νὰ τὴν …ἀκούσῃς!!!

Ναί, ἔτσι εἶναι… Τὸ δύσκολο μὲ τὴν ἀλήθεια εἶναι νὰ τὴν ...ἀκούσῃς!!!
Τὸ δύσκολο μὲ τὴν Ἀλήθεια δὲν εἶναι νὰ Τὴν πῇς… εἶναι νὰ Τὴν ἀκούσῃς…
Καί, κυρίως, νὰ Τὴν ἀποδεχθῇς…
Κι αὐτὸ πρωϋποθέτσι Ὡριμότητα….

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Μὰ τὸ δυσκολότερο ποὺ ἔχουμε τελικῶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε εἶναι ἡ θέα τῆς Ἀληθείας.
Εἶναι ἡ γυμνή, μοναδικὴ κι ἀπόλυτη Ἀλήθεια.
Εἶναι ἡ ἱκανότης μας νὰ σταθοῦμε ἐμπρός της καὶ νὰ τὴν ἀποδεχθοῦμε…

Δὲν χάνουμε ὅταν λέμε τὴν ἀλήθεια πολλά… Κι ἄς πιστεύουν ἔτσι οἱ περισσότεροι…
Χάνουμε ὅταν ἀρνούμαστε νὰ τὴν κυττάξουμε κατάματα…
Πὲς τὴν ἀλήθεια λοιπὸν ὁπουδήποτε… Μὰ πρῶτα πρῶτα στὸν ἑαυτόν σου…
Ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, μᾶθε νὰ τὴν ἀκοῦς… Σκέτο! Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply