Ὁ «φυγάς».

Ὁ «Φυγάς» (γεν. τοῦ φυγάδος! ever…).Ὁ «φυγάς».

Εἰς τὸν θρυλικὸν τηλεοπτικὸν «Φυγάδα» (David Janssen) τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿70, ὑπῆρχεν ἕνα «ἀτμοσφαιρικὸν» στοιχεῖον τὸ ὁποῖον τότε περνοῦσε ἀπαρατήρητον.
Ὁ «Φυγάς», εἰς ἁπάσας του τὰς ἐκδοχάς, κατ᾿ οὐσίαν καὶ κατὰ τὰ λοιπά, εἶναι ἕνα προπαγανδιστικὸν ἔργον.
Προπαγανδίζει –πρωτίστως- τὴν κατάργησιν τῆς θανατικῆς ποινῆς, τόσον εἰς τὰς Η.Π.Α. ὅσον καὶ εἰς διαφόρους χώρας τοῦ ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τοῦ κεντρικοῦ θέματος, μιᾶς δικαστικῆς πλάνης.
Ὁ προώρως χαμένος Janssen, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν σύγχρονον κινηματογραφικὴν –καταιγιστικῆς δράσεως- ἐκδοχὴν τοῦ θέματος (Harisson Ford), περιπλανᾶται μαρτυρικῶς μέσῳ 120 ἐπεισοδίων, εἰς τὰς διαφόρους –κυρίως κεντροδυτικὰς- πολιτείας, προσπαθῶν ἀφ᾿ ἑνὸς νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἐπανασύλληψιν, ἀφ᾿ ἑτέρου νὰ παγιδεύσῃ τὸν μυστηριώδη «μονόχειρα», τοῦ ὁποίου τὸ ἔγκλημα «ἐχρεώθη».
Ποῖον εἶναι τὸ προαναφερθὲν στοιχεῖον καὶ διατὶ τὸ παρατηροῦμε ΤΩΡΑ;
Ἡ σειρὰ προεβλήθη εἰς τὴν τηλοψίαν τῶν Η.Π.Α. κατὰ τὰ ἔτη 1963-1967.
Ἐν Ἑλλάδι τρία ἔτη ἀργότερον, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Στρατιωτικοῦ Καθεστῶτος.
Αὐτὸ τὸ ὁποῖον παρατηροῦμε στὸν «Φυγάδα» εἶναι ἡ χαρακτηριστικὴ εὐκολία διὰ τῆς ὁποίας ὁ καταδιωκόμενος καὶ πλαστοπρόσωπος θανατοποινίτης ἱατρός, εὑρίσκει πάντοτε διαφόρους ἐργασίας, ὄχι πάντοτε χειρωνακτικάς!
Βεβαίως καὶ ἐξυπηρετεῖται τὸ σενάριον ἔτσι, ἀλλὰ κανένα ἀμερικανικὸν σενάριον δὲν περιγράφει κοινωνικὸν περίγυρον μὴ ἀνταποκρινόμενον εἰς τὴν πραγματικότητα.
Ἡ πραγματικότης αὐτή, μᾶς «δείχνει» μιὰν Ἀμερικὴν γεμάτην δουλειές, ὅπου μόνον ἕνας τεμπέλης, ἕνας ἄεργος δὲν θὰ ἔβρισκε κάτι νὰ κάνῃ.
Εἰς τὴν –τότε- Ἑλλάδα τὸ στοιχεῖον αὐτό ἐπέρασεν ἀπαρατήρητον, διότι ΤΟΤΕ ἡ Ἑλλὰς ἐνεφάνιζεν ἐπίσης μηδενικοὺς δείκτας ἀνεργίας.
Ἤμουν πολὺ μικρὸς, διὰ νὰ παρατηρήσω αὐτὴν τὴν λεπτομέρειαν, τὴν ὁποίαν τώρα –λόγῳ τῆς κρίσεως- παρετήρησα μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια.
Εὐχαριστῶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ «ἐφόρτωσαν» στὸ Youtube πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑπέροχα 120 ἐπεισόδια τοῦ τηλεοπτικοῦ «Φυγάδος».
Εἰς τὸ ἀκόλουθον βίντεο, οἱ τίτλοι τοῦ σήριαλ, μὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀλησμονήτου «narrator» William Conrad.

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply