Οἱ Εὐρωπαϊκές καί κάποιες Ἀσιατικές γλῶσσες προέρχονται ἀπό τήν Ἑλληνική;

Οἱ Εὐρωπαϊκές καί κάποιες Ἀσιατικές γλῶσσες προέρχονται ἀπό τήν Ἑλληνική;Οἱ Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες καὶ πολλὲς ἀσιατικὲς εἶναι Ἑλληνικές.

Τὸ 1796, ὁ Willian Kones, ἔνας Ἀγγλος δικαστὴς στὴ Βεγγάλη, ἔκανε μιᾶ ὁμιλία καὶ διατύπωσε τὴν θεωρία, πὼς οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς μεσο-δυτικῆς Ἀσιὰς ἔχουν κοινὴ καταγωγὴ καὶ προγονικὴ γλῶσσα τὴν Σάν(σ)κριτική.

Ἡ ἴδια ἡ λέξη Σανσκριτική, ὡς γλωσσικὸς ὅρος σήμερα ἑρμηνεύεται ὡς Σὰν – Κρητική, ἐπειδὴ εἶναι ἴδια μὲ τὴν ἑλληνικὴ – κρητικὴ – γλῶσσα καὶ γραφὴ τῶν ἀρχαίων χρόνων, ποὺ διέδωσαν χιλιάδες χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ μας οἱ Ἕλληνες κατά τις πολιτιστικές τους ἐκστρατεῖες (Τριπτόλεμος – Ἡρακλῆς – Διόνυσος – Μ. Ἀλέξανδρος κ.ἅ.).

Οἱ ἴδιοι οἱ Ἰνδοὶ ἀναφέρουν στὶς Βέδδες πὼς ἡ καταγωγή τους ἱστορικὰ προέρχεται ἀπὸ τοὺς Δραβίδες.
Οἱ Δραβίδες ἦσαν ἀρχαῖος μελαχρινὸς λαὸς (αἰγαιοπελαγίτες -νησιῶτες- κυρίως Κρητικοί) μὲ παμπάλαιο ἀνεπτυγμένο πολιτισμό.

Ἐπάνω ὁ Μέγας  Ἀλέξανδρος εἰσερχόμενος στὴν Βαβυλὼνα.

Δαρίβας Παναγιώτης

σχετικά:

Εἶναι ἡ σανσκριτική ἀπόγονος τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης;

Ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα κι ἄλλα ἀνέκδοτα!!! (Ἤ, ἀνακαλύψαμε ἐπὶ τέλους τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ἰνδοευρωπαίοι!!!)

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply