Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν. Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους. (Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
(Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)

Ἄν καὶ πολλὲς φορὲς ἔχω ἀσχοληθῇ μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν πλανήτη μας, στὸ θέμα τῶν Ῥώσσων  θὰ πρέπῃ, κατὰ κάποιον τρόπον, νὰ ἐπιμείνουμε.
Διότι οἱ Ῥῶσσοι εἰδικῶς, ἐὰν κρίνω κι ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες ποὺ διαῤῥέουν κατὰ καιροὺς στὸν τύπο, ἀπὸ τὸν πολὺ Πούτιν, στοχεύουν στὸ νὰ παίξουν σημαντικότατον ῥόλο στὸ πῶς θὰ διανεμηθοῦν οἱ ἐξουσίες στὸν πλανήτη, μὲ ποιὰν βαρύτητα καὶ μὲ ποιὲς νέες ἰσοῤῥοπίες.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Πούτιν ἔχει λόγο στὰ πάντα… Μὰ στὰ πάντα…
Καὶ φυσικὰ ἠ ‘Ρωσσία πλεόν διακοσμεῖται διαρκῶς μὲ εἰκόνες τέτοιες, ποὺ ἀφ΄ ἑνὸς νὰ ἀποδίδουν τὴν θέσιν, στὴν ὁποίαν στοχεύουν, κι ἀφ΄ ἑτέρου νὰ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸν …δρόμο.

Εἰκόνες σὰν κι αὐτές:Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.4

Ὁ Ἴκαρος; Ἔ;

Μὰ κυρίως ἡ Ἀθηνᾷ…Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.3

Ναί, φίλοι μου…
Ἡ Ἀθηνᾶ…Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.2

 

Διαρκῶς ἐμφανίζονται κι ἐξαπλώνονται στὴν ‘Ρωσσία.
(Κι ὄχι μόνον!!!)
Ἀκόμη καὶ στὴν Ἰαπωνία, μέσα στὸ Τόκυο, ὁ Προμηθεὺς λαμβάνει τὴν θέσιν ποὺ τοῦ ἀρμόζει!
(Καὶ δὲν ἔχει διόλου ἰαπωνικὰ χαρακτηριστικά!!!)Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.6

 

Στὴν Ῥωσσία λοιπὸν ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν ξεκινήσῃ προσπάθειες συνδέσεως τῆς ἱστορίας τους μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία.
Μελετοῦν τὰ κείμενα τῶν παππούδων μας…
Ἀνακαλύπτουν διαρκῶς ὅλο καὶ περισσότερα εὑρήματα Ἑλληνικά, μέσα στὴν ἐπικράτειά τους…
Χρησιμοποιοῦν τὰ συμπεράσματα Ἑλλήνων ἀπὸ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες…
Βάζουν τὸν Πούτιν νὰ κουβαλᾷ ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ὠς ἄλλος …Διόνυσος…
…Καὶ γενικῶς φαίνονται νὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν ταχύτερα στὸν στόχο τους, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ συνδέσουν τὸν Πούτιν (γιὰ τὴν ὥρα) μὲ τὸν φυσικὸ κληρονόμο τῶν Ἑλλήνων στὸν πλανήτη. (Γιατί ἄρα γέ;)

Ταὐτοχρόνως φυσικὰ οἱ Ἀμερικανοὶ θεωροῦν ἑαυτοὺς φυσικοὺς κληρονόμους τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν δομήσῃ τὶς πολιτεῖες τους βάσει τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν. (Ἔτσι λέν…!!!)
…Οἱ Γερμανοὶ θεωροῦν ἐπίσης ἐαυτοὺς φυσικοὺς ἀπογόνους τῶν ΔΙΚΩΝ μας παππούδων, ἔχοντας κατοχυρώσῃ τὰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ συγγραμμάτων (Ναί, εἶναι ἀπατεῶνες καὶ σφετεριστές!!! Ἡ γνώσις αὐτή, κληροδότημα σὲ ΟΛΗΝ τὴν ἀνθρωπότητα, δὲν γίνεται νὰ διέπεται ἀπὸ πνευματικὰ δικαιώματα… Ἄν τὲ γιὰ νὰ μὴν πάθω τώρα …ταπηροκρανίωσιν!!!)
Οἱ Ἰταλοὶ τὰ κρατοῦν αὐτὰ τὰ συγγράμματα κλειδωμένα στὰ ὑπόγεια τοῦ Βατικανοῦ, θεωρῶντας ἐπίσης ἑαυτούς, τοὺς μοναδικοὺς κληρονόμους, ποὺ ἔχουν δικαίωμα στὴν μελέτη τους, στὴν χρήσιν τους καὶ φυσικὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ δοθοῦν ἤ θὰ παραμείνουν κλειδωμένα…
Οἱ Ἄγγλοι θεωροῦν ἐπίσης ἑαυτοὺς φυσικοὺς κληρονόμους τῶν παππούδων μας, ἐφ΄  ὅσον εἶναι καὶ οἱ ἱδρυτὲς τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων…
Οἱ Ἀλβανοί, οἰ Σλαῦοι τῶν Σκοπίων, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Σερβίας ἐπίσης κληρονομοῦν κατὰ τὴν κρίσιν τους (ποιός ἦλθε;) ὅ,τι τοὺς καπνίσει… ἀπὸ Θρᾶκες ἔως Ἰλλυριοὺς καὶ Μακεδόνες…
Οἱ Τοῦρκοι (ὄχι, δὲν γελῶ…!!!) τὰ ἔχουν ὅλα καταγεγραμμένα στὸ …γονίδιό τους!!!
Καὶ τελικῶς οἱ μόνοι …παρείσακτοι εἴμαστε ἐμεῖς!!! (Νὰ τὸ θυμᾶστε αὐτό!)

Γιατί τόσοι ἐπίδοξοι …κληρονόμοι;
Γιὰ τὴν ἐξουσία φίλοι μου!!! Γιὰ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ἐξουσίας… Ξέρουν αὐτοὶ τὸ τὶ κάνουν καὶ τὸ γιατὶ στρέφονται στὰ Ἑλληνικὰ σύμβολα καὶ στὶς Ἑλληνικὲς μορφές…
Δυστυχῶς ὅμως γιὰ τὴν ὧρα, μόνον στὰ σύμβολα στρέφονται.. Μόνον στὶς μορφές…
Ὅταν λοιπὸν θὰ καταφέρουν, διότι θὰ τὸ καταφέρουν, νὰ στραφοῦν καὶ στὶς ἀξίες, τότε θὰ ἀντικρύσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.6

 

Καὶ αὐτὴ ἡ εἰκόνα καταγράφει πὼς τὴν ἀρχὴ δικαιοῦται μόνον ἡ ΣΟΦΙΑ.
Ναί, ἡ σοφία… Δῆλα δὴ ἡ Ἀθηνᾶ…
Δῆλα δὴ αὐτὴν ποὺ στολίζουν στὴν Ῥωσσία τώρα τελευταῖα…
Δῆλα δὴ …φλερτάρουν μὲ τὴν γενικὴ καὶ κεντρικὴ ἐξουσία ἐκεῖ ἐπάνω…
Δῆλα δή…
Ἀφῆστε τὰ ὅμως καλλίτερα…
Στὴν ὥρα τους ὅλα!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀπαντήσεις πολλές, γιὰ τὸ …τἐλος, μᾶς δίδει αὐτὴ ἡ εἰκόνα παραπάνω… Τὸ τέλος θὰ εἶναι ΤΕΛΕΙΟΝ!!!

ΠΟΛΥ σχετικὰ τὰ παρακάτω:

Ὁ Πούτιν καὶ ὁ ἀρχαιοελληνικὸς πολιτισμός.

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.

Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχουν ὅμως οἱ Ῥῶσσοι…

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 242 times, 1 visits today)
Leave a Reply