Βραχὺν χρόνον ἐναπορήσας ἔφη ποιήσειν πᾶν τὸ παρακαλούμενον ὑπὸ Ῥωμαίων.

Βραχὺν χρόνον ἐναπορήσας ἔφη ποιήσειν πᾶν τὸ παρακαλούμενον ὑπὸ Ῥωμαίων.Εἶναι ὑποχρέωσις παντὸς σοβαροῦ ἔθνους διὰ τοῦ κράτους του, νὰ ὑπερασπίζεται παντὶ τρόπῳ τοὺς ἐκτὸς τῶν ὁρίων του ὁμογενεῖς, ὅταν αὐτοὶ στοχοποιοῦνται, ἢ κακοποιοῦνται, εἴτε ὑπὸ τῶν νομίμων ἐκεῖ κυβερνήσεων, εἴτε ὑπὸ πραξικοπηματικῶν.
Εἰς τὰ Σοβαρὰ κράτη, ἡ φράσις «παντὶ τρόπῳ» περιλαμβάνει ΚΑΙ τὴν πυρίτιδα.
Βεβαίως, τὰ σοβαρὰ κράτη ξεκινοῦν πάντοτε μὲ τὴν κληματόβεργαν ἐκείνην στὰ χέρια ἑνὸς ἀξιωματούχου των.
Μ᾿ αὐτὴν τὴν κληματόβεργαν ὁ σοβαρὸς Ῥωμαῖος ὕπατος Ποπίλιος Λένας, προτοῦ ἀρχίσει νὰ κουνᾶ τὰ σπαθιὰ καὶ τὰ σκουτάρια του στὸν βασιλέα Ἀντίοχον τῆς Συρίας, ἔγραψε στὸ χῶμα ἕνα κύκλον γύρω ἀπὸ τὸν ἔκπληκτον βασιλέα, ἀπαιτώντας ἀπάντησιν εἰς τὸ μήνυμα τῆς Συγκλήτου, ὅταν ὀ πονηρὸς ἀνατολίτης ἐδήλωσεν ὅτι θέλει πρῶτον νὰ τὸ «κουβεντιάσῃ μὲ τοὺς συμβούλους του»…

…Ἐπεὶ δ᾽ ὁ βασιλεὺς ἀναγνοὺς ἔφη βούλεσθαι μεταδοῦναι τοῖς φίλοις ὑπὲρ τῶν προσπεπτωκότων, ἀκούσας ὁ Ποπίλιος ἐποίησε πρᾶγμα βαρὺ μὲν δοκοῦν εἶναι καὶ τελέως ὑπερήφανον· ἔχων γὰρ πρόχειρον ἀμπελίνην βακτηρίαν περιέγραφε τῷ κλήματι τὸν Ἀντίοχον ἐν τούτῳ τε τῷ γύρῳ τὴν ἀπόφασιν ἐκέλευσε δοῦναι περὶ τῶν γεγραμμένων· ὁ δὲ βασιλεὺς ξενισθεὶς τὸ γινόμενον καὶ τὴν ὑπεροχήν, βραχὺν χρόνον ἐναπορήσας ἔφη ποιήσειν πᾶν τὸ παρακαλούμενον ὑπὸ Ῥωμαίων…
Πολυβίου.
«Ἱστοριῶν τὰ Σωζόμενα». Βιβλίον ΧΧΙΧ, 11.

Η ΕΙΚΩΝ: Louis Jean François, l’Aîné de Lagrenée.
«Ὁ ὕπατος Ποπίλιος Λένας, περιγράφει τὸν βασιλέα Ἀντίοχον μὲ ἕνα κύκλον».

Φρεάντλης

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply