Ἔφθασε ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ μάθουμε νὰ κρατοῦμε ὁ ἕνας τὸ χέρι τοῦ ἄλλου…

Ἔφθασε ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ μάθουμε νὰ κρατοῦμε ὁ ἕνας τὸ χέρι τοῦ ἄλλου...Ζοῦμε σὲ μιὰ παράξενη ἐποχή, ποὺ κάποιοι πηγαίνουν στοὺς ψυχολόγους καὶ αὐτό ποὺ στὴν οὐσία θέλουν νὰ πάρουν εἶναι φιλία μὲ τὴν ὥρα καὶ πληρώνουν γι΄ αὐτό.

Ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νά μάθουμε πῶς νὰ κρατᾶμε ὁ ἔνας τὸ χέρι τοῦ ἄλλου καί πῶς νὰ φροντίζουμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο μὲ τρόπους ἀποτελεσματικούς.
Ἡ μοναξιὰ εἶναι ἡ δίψα τῆς ψυχῆς νὰ συνδεθῇ, ἡ λαχτάρα της νὰ γίνῃ κατανοητή.

Ὑπάρχουν πάντα ἐκεῖνοι ποὺ σὲ ἀγαποῦν ὅταν εἶσαι ἐπιτυχημένος καὶ ὅταν πηγαίνουν ὅλα καλὰ στὴν ζωή σου, ἀλλὰ ἐλαχίστους ὅμως θὰ βρῆς νὰ σὲ ἀκούσουν ὅταν εἶσαι ἀπελπισμένος……
Ὅλοι μας χρειαζόμαστε τοὺς φίλους στὶς λιγότερο καλὲς στιγμὲς μας, τὸ ἴδιο καλοὺς φίλους στὴν θλίψη καὶ στὴν χαρά.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply