Οἰ ἐμπνεύσεις του …Καβάφη!

Οἰ ἐμπνεύσεις του ...Καβάφη!Ὁ Καβάφης, ὁ μεγαλος μας αὐτὸς ποιητής, ἦταν μιὰ φορὰ στὰ γραφεῖα τῆς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, στὸ Φάληρο, γιὰ δημόσιες σχέσεις καὶ ἔβλεπε τὸν Παπαχελᾶ, τὴν ὥρα ποὺ κτενιζε τὸ Κυριακάτικο, μὲ τὸ ὁποιο ἔλεγε ὅτι ὁ Τσίπρας ὠρίμασε μέσα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ προχωρήσει στὶς τομές, φτιάχνοντας μιὰ ντρῆμ τῆμ ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς Ἀγορᾶς.
Τὸν κοιτοῦσε λοιπὸν ἔτσι, ποὺ ἔγραφε καὶ ἐσβηνε ὥρα πολλὴ καὶ στο τέλος ἐμπνεύστηκε καὶ ἔγραψε αὐτὸ τὸ ὡραῖο ποιῆμα, ποὺ σᾶς προτείνω νὰ διαβάσετε.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Ἐν δήμῳ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Οἱ εἰδήσεις γιὰ τὴν ἔκβασι τῆς ναυμαχίας, στὸ Ἄκτιον,
ἦσαν βεβαίως ἀπροσδόκητες.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ συντάξουμε νέον ἔγγραφον.
Τ’ ὄνομα μόνον ν’ ἀλλαχθεῖ. Ἀντίς, ἐκεῖ
στὲς τελευταῖες γραμμές, «Λυτρώσας τοὺς Ρωμαίους
ἀπ’ τὸν ὀλέθριον Ὀκτάβιον,
τὸν δίκην παρῳδίας Καίσαρα,»
τώρα θὰ βάλουμε «Λυτρώσας τοὺς Ρωμαίους
ἀπ’ τὸν ὀλέθριον Ἀντώνιον».
Ὅλο τὸ κείμενον ταιριάζει ὡραῖα.
«Στὸν νικητήν, τὸν ἐνδοξότατον,
τὸν ἐν παντὶ πολεμικῷ ἔργῳ ἀνυπέρβλητον,
τὸν θαυμαστὸν ἐπὶ μεγαλουργίᾳ πολιτικῇ,
ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ἐνθέρμως εὔχονταν ὁ δῆμος
τὴν ἐπικράτησι τοῦ Ἀντωνίου»
ἐδῶ, ὅπως εἴπαμεν, ἡ ἀλλαγή: «τοῦ Καίσαρος
ὡς δῶρον τοῦ Διὸς κάλλιστον θεωρῶν—
στὸν κραταιὸ προστάτη τῶν Ἑλλήνων,
τὸν ἔθη ἑλληνικὰ εὐμενῶς γεραίροντα,
τὸν προσφιλῆ ἐν πάσῃ χώρᾳ ἑλληνικῇ,
τὸν λίαν ἐνδεδειγμένον γιὰ ἔπαινο περιφανῆ,
καὶ γιὰ ἐξιστόρησι τῶν πράξεών του ἐκτενῆ
ἐν λόγῳ ἑλληνικῷ κ’ ἐμμέτρῳ καὶ πεζῷ·
ἐ ν  λ ό γ ῳ  ἐ λ λ η ν ι κ ῷ  ποὺ εἶν’ ὁ φορεὺς τῆς φήμης,»
καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ λοιπά. Λαμπρὰ ταιριάζουν ὅλα.

Κωνσταντῖνος Καβάφης

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply