Τὸ μεγαλύτερο δῶρο μας εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν …ἑαυτόν μας!!!

Τὸ μεγαλύτερο δῶρο μας εἶναι ἡ ἐπικοινωνία...Τὸ μεγαλύτερο δῶρο εἶναι ἡ ἐπικοινωνία που ἔχουμε μὲ τὸν ἑαυτό μας.
Καὶ τὸ μεγαλύτερο λάθος μας εἶναι ἡ κατασπατάληση αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας.

Ἂν αὐτὸς μπορῇ νὰ εἶναι τόσο χαρούμενος καὶ ἐμεὶς δὲν μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ζωή, ἐπειδὴ πάντα κάτι μᾶς λείπει γιὰ νὰ νοιώσουμε πληρότητα,  αὐτὸ ὀφείλετε στὸν διαστρεβλωμένο τρόπο ποὺ βλέπουμε τὰ πράγματα.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply