Πιστωτική ἀσφυξία;

Πιστωτική ἀσφυξία;Αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἔξω φρενῶν ἔναν φιλελεύθερο, ὑποστηρικτὴ τῆς ἀγορᾶς, εἶναι ὁ ὅρος «πιστωτικὴ ἀσφυξία».
Τί σημαίνει πρακτικά αὐτό;
Πὼς ὁ πλοῦτος ποὺ παράγεται «μπλοκάρεται» ἀπὸ μιὰ νομισματικὴ ἀρχή.
Ἀσχέτως τῶν προθέσεων τῆς νομισματικῆς αὐτῆς ἀρχῆς, καὶ μόνον ἡ ἀπειλὴ ἐξοντώσεως μιᾶς οἰκονομίας μέσῳ «στερήσεως» (sic) συναλλακτικοῦ μέσου (χρήματος) ἀποτελεῖ πρόκληση στὰ ὅρια τοῦ φασισμοῦ!

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply