Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2013 εἶχα δημοσιεύση αὐτὸ τὸ κείμενον:

Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ;

Πάντα μὲ εὕρισκαν σύμφωνη αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ὁ Λεβέντης, ἀκόμη κι ἐὰν γνώριζα πὼς δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπῇ ἀπὸ κανέναν νὰ εἰσέλθῃ στὸ κΥνοβούλιον.
Ἀπὸ ὅσα ὅμως ἀντιλαμβάνομαι μόνον ἐγὼ τὸν συμπαθῶ. Βλέπω τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων κι ἀντιλαμβάνομαι…
Κάποιοι, ἴσως οἱ περισσότεροι, νὰ θεωροῦν πὼς ὁ Λεβέντης εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια. Ἴσως νὰ τὸν πιστεύουν γιὰ τὸν τρελλὸ τοῦ χωριοῦ. Διότι ἐὰν τὸν θεωροῦσαν γιὰ σοβαρό, δὲν θὰ τὸν ἄφηναν στὰ μετόπισθεν καὶ στοὺς …ἀγνοουμένους τῆς «πολιτικῆς» τοῦ τόπου.

 Σήμερα λοιπὸν ἡ Λεβέντης θὰ μᾶς μιλήσῃ γιὰ τὸ εἶδος τῶν κρατούντων. Οὐσιαστικῶς θὰ μᾶς πῇ αὐτὸ ποὺ ἤδη ἀρχίσαμε νὰ μαθαίνουμε ἀπὸ μόνοι μας.

Εἴδατε πόσο καλά τά ἔχουν βολέψῃ μεταξύ τους;
Εἴδατε πόσο ξεκάθαρες εἶναι οἱ διασυνδέσεις καί οἱ συναλλαγές;
Ἀλλὰ ἐμεῖς… Μαρμελάδα στὰ αὐτάκια… Τύφλωσις στὰ ματάκια…. 
Καλά τά πάθαμε λοιπόν;
Μήπως νά ἀρχίσω νά πιστεύω πώς ὁ Λεβέντης καί κάποιοι λίγοι, ὅμοιοί του,  ἔπρεπε νά κυβερνᾷ αὐτόν τόν τόπο; Μήπως δέν εἶναι ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ ἀλλά αὐτός πού μᾶς χρειάζεται;

Φιλονόη.

Ἄς ἐπανέλθω λοιπὸν σήμερα γιὰ νὰ διορθώσω τὰ κακῶς γραφόμενά μου τοῦ 2013.

Ὁμολογῶ πὼς παρακολουθοῦσα τὸν Λεβέντη …ἀποσπασματικῶς καὶ τυχαίως.  Κι ὁπωσδήποτε δὲν θὰ τὸν ψήφιζα, ἐὰν ψήφιζα, διότι ἄλλο τὸ νὰ τὰ λέῃ καλῶς κάποιος κι ἄλλο τὸ νὰ τὸν ψηφίσῃς.
Γιὰ νὰ ψηφίσουμε ὀφείλουμε, κατὰ πῶς πιστεύω, νὰ ἐρευνήσουμε σὲ βάθος τὸ ποιὸν τοῦ ἀποδέκτου τῆς ψήφου μας.

Δὲν ἤμουν συστηματικὴ λοιπὸν στὸ νὰ τὸν μελετήσω. Προφανῶς διότι τότε δὲν εἶχε πιθανότητες εἰσόδου στὴν βο(Υ)λή τους.
Σαφῶς καὶ δὲν μοῦ ἄρεσαν οἱ φωτογραφίες τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ποὺ εἶχε ὁπουδήποτε στολισμένεες, ἰδίως ὅσο προχωροῦσα τὴν μελέτη μου στὴν ἱστορία, διότι σιγὰ σιγά, βῆμα τὸ βῆμα, ἀπεκαλύπτετο ὁ πανάθλιος ῥόλος του στὰ ἑλληνικὰ δρώμενα.
Ἐν τούτοις ὁ Λεβέντης τὰ ἔλεγε καλῶς, τὰ ἀπεδείκνυε αὐτὰ ποὺ ἔλεγε καὶ συχνὰ χρησιμοποιοῦσα τὶς καταγγελίες του γιὰ νὰ ὑποστηρίξω κάποιες διαδικτυακὲς ἔρευνές μου.

Ἄς ξεκινήσω λοιπὸν τὶς διορθώσεις.
(Τὰ κοκκινισμένα σημεῖα τοῦ κειμένου.)

  1. «Πάντα μὲ εὕρισκαν σύμφωνη αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ὁ Λεβέντης….
   …Μόνον ἐγὼ τὸν συμπαθῶ».
   Ναί, πράγματι μὲ εὕρισκαν σύμφωνη τὰ λεγόμενά του, ἐφ΄ ὅσον τὰ λεγόμενά του ΔΕΝ ἀφοροῦσαν σὲ πρόγραμμα κυβερνητικὸ ἤ προεκλογικό, ἀλλὰ σὲ καταγγελίες. Σαφῶς καὶ ὅλες οἱ καταγγελίες του ἦσαν ἀληθεῖς καὶ σαφῶς οὐδέποτε κάποια κουδουνίστρα ἀντέκρουσε τὰ λεγόμενά του.
   Σαφῶς καὶ ἔλεγε αὐτὸ ποὺ ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, γνωρίζαμε, ἀλλὰ δὲν θέλαμε νὰ …γνωρίζουμε.
   Σαφῶς καὶ θεωροῦσα (ὅπως σχεδὸν ὅλοι οἱ συμπολῖτες μας) πὼς ὁ παλαιοκομματισμὸς πρέπει νὰ πεθάνῃ.
   Πράγματι, τὸν συμπαθοῦσα καὶ τὸν συμπαθῶ, ὡς φιγούρα. Τὸν συμπαθοῦσα καὶ τὸν συμπαθῶ γιὰ τὶς καταγγελίες ποὺ ἔκανε καὶ κάνει. Τὸν συμπαθοῦσα καὶ τὸν συμπαθῶ ὡς μὴ ἐμπλεκόμενο (ἐπισήμως) μὲ τὰ κυκλώματα διαπλοκῆς.

   Ὅμως… Τὶς καταβολές του, τὰ πρότυπά του, τὶς ὅποιες συμφωνίες ἔχει κάνει πλέον, τὸ μελλοντικό του προσκύνημα, τὴν οἰκογενειοκρατία ποὺ μᾶς φέρνει ἀπὸ τὴν …λεβέντειο ὀπτική, ἀλλὰ καὶ τὴν προθυμία του, δὲν τὰ συμπαθῶ.
   Θὰ ἦταν πολὺ εὐχάριστος σὲ μίαν παρέα, γιὰ νὰ μᾶς μεταφέρῃ τὶς πληροφορίες του, ἀλλὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὡς ἐκπρόσωπός μου στὴν βο(υ)λή τους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ!!!
  2. «δὲν θὰ τὸν ἄφηναν στὰ μετόπισθεν καὶ στοὺς …ἀγνοουμένους τῆς «πολιτικῆς» τοῦ τόπου.»
   Λάθος. Δὲν θὰ τὸν ἄφηναν στὰ μετόπισθεν καὶ δὲν θὰ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἀλλάξῃ θέση, ἐὰν δὲν ἦταν δικός τους. Ὅμως εἶναι δικός τους, τὸ δηλώνει μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἀπὸ ὅλες τὶς θέσεις του. Καλλίτερο τσιράκι τῶν νεοταξιτῶν δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βροῦν.

   Ὁ Λεβέντης ἦταν στὰ μετόπισθεν διότι ἐκεῖ τὸν χρειάζονταν. Τώρα ποὺ ἕνα ἕνα τὰ προβεβλημένα πρόσωπα «καίγονται», κι ἔως νὰ παρουσιάσουν-δομήσουν-ὁλοκληρώσουν τὸ νέον «δίπολον Ζωῆς-Χρυσῆς Αὐγῆς», θὰ τοὺς ἀνεβάσουν ὅλους στὰ ἕδρανα τῆς βο(Υ)λῆς τους. ΟΛΟΥΣ!!! Οὔτε ἕνα πολιτικοκομματικὸ σκουπίδι θὰ μείνη ἐκτός. (Ἀκόμη καὶ τὸ τ(σ)ατσόπουλον ἐπανέρχεται διὰ νὰ μᾶς …«σώσῃ»(!!!!) λέμε!!!)
   Τὴν προβολὴ ποὺ τοῦ ἔχουν κάνει μάλιστα, ἰδίως μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰανουαρίου, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς δὲν τὴν κάνουν εὔκολα. Τὴν προσφέρουν ἁπλόχερα μόνον σὲ «δικά τους παιδιά»!!!
  3. «Μήπως νά ἀρχίσω νά πιστεύω πώς ὁ Λεβέντης καί κάποιοι λίγοι, ὅμοιοί του,  ἔπρεπε νά κυβερνᾷ αὐτόν τόν τόπο; Μήπως δέν εἶναι ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ ἀλλά αὐτός πού μᾶς χρειάζεται;»
   Λάθος ἡ ἀπορία μου.
   Ὅταν κάποιος πράγματι ἐνοχλῇ ἁπλῶς …φιμώνεται, μὲ κάθε τρόπο. Τὸ ἔχουμε δεῖ ἀμέτρητες φορές.
   Ἀπὸ …«αὐτοκτονίες» ἔως δολοφονίες ἔχουμε δεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες γελοιοποιήσεις ἤ περιθωριοποιήσεις.
   Αὐτοὶ ποὺ πράγματι ἐνόχλησαν, ἤ ἐνοχλοῦν, δὲν ἔχουν πολλὰ …«ψωμιά»!!!
   «Ψωμιά» ἔχουν αὐτοὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦν, μὲ τὸν ἕναν ἤ τὸν ἄλλον τρόπο, τὸ ἤδη ὑπάρχον σύστημα.
   Εἶτε διότι ἀναμένουν τὴν κατάλληλον στιγμὴ γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν σκυτάλη, εἶτε ἁπλῶς γιὰ νὰ καταγγέλλουν (καλὴν ὧρα) ἀλλὰ …ἀκροθιγῶς. Τὸ μαχαῖρι στὸ κόκκαλο δὲν φθάνει διότι τότε…

   …ξέρουμε!!!

Ζητῶ λοιπὸν μίαν μεγάλη συγγνώμη ἀπὸ τοὺς φίλους μας, ἐὰν ἔως σήμερα δὲν διόρθωσα ἐκείνην τὴν δημοσίευσιν.
Ἄς «σκαλίσουν» λίγο, γιὰ νὰ διαπιστώσουν μόνοι τους τὸ ποιὸς εἶναι πράγματι ὁ Λεβέντης.

Λεβέντης ἤ ὁ ...τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)2 Λεβέντης ἤ ὁ ...τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)3

Τὰ …ψυχοπαίδια τῶν Παπανδρέου!!!Λεβέντης ἤ ὁ ...τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)1

Λεβέντης καί Cohn-Benditt ἔχουν ἴδιες ἀνησυχίες;

Λεβέντης ἤ ὁ ...τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)4

Εἶναι λοιπόν τόσο ἠλίθιοι;

Ὅσο γιὰ τὴν νέου εἴδους οἰκογενειοκρατία, ποὺ μᾶς φέρνει…
Ἔ, αὐτὸ πιὰ εἶναι ἕνα ἀκόμη …σύμπτωμα!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἀντιλαμβάνομαι τὸ γιατὶ ἔβαλε στὰ ψηφοδέλτιά του ὅλο του τὸ σόι.
Πρὸ μερικῶν ἐτῶν γνωρίστηκα τυχαίως μὲ κάποιον ὑποψήφιό του. Ὅσην ὥρα παρέμεινα ἐκεῖ μόνον …γελοῦσα.
Μοῦ ἦταν ἀδύνατον νὰ πιστέψω πὼς αὐτὸ τὸ πρόσωπο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὑποψήφιος βο(Υ)λευτής.
Τί ἦταν αὐτό πού τόν ἔκανε κάπως …ἀπωθητικό;
Τὰ πάντα.
Νὰ μιλήσῃ δὲν μποροῦσε, νὰ σκεφθῇ ἀδυνατοῦσε, νὰ κάτσῃ σὲ μίαν καρέκλα καὶ νὰ ἀκούσῃ δυσκολευόταν…
Μόνον φώναζε πὼς ὁ Λεβέντης τὸν εἶχε θέση ὑποψήφιο.
Κάτι σὰν τὸν (πραγματικό) τρελλὸ τοῦ χωριοῦ ὁ τύπος, ποὺ γυρνοῦσε δεξιὰ κι ἀριστερά, ἐπιδεικνύοντας τὴν κομματική του ταὐτότητα καὶ μερικὰ ψηφοδέλτια μὲ τὸ τὸ ὄνομά του!!!
Ἀπὸ αὐτὴν τὴν εἰκόνα καὶ μόνον μποροῦσε κάποιος νὰ καταλάβῃ τὸ εἶδος τῶν συνεργατῶν του, ποὺ θὰ καλοῦντο νὰ μᾶς …ἀποσώσουν!!!
Θεωρῶ λοιπὸν λογικὸ τὸ νὰ θέσῃ πρόσωπα τοῦ στενοῦ του οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος στὴν λίστα του, ἐφ΄ ὅσον ἴσως, ἀφ΄ ἑνός, νὰ εἶναι τὰ μόνα ποὺ ἐμπιστεύεται, ἀφ΄ἑτέρου νὰ εἶναι τὰ μόνα κάπως πιὸ …σοβαρά!!!

Ὅταν ψηφίζουμε αὐτοὺς ποὺ χαμογελοῦν καλλίτερα στὶς φωτογραφίες…

 

(Visited 280 times, 1 visits today)
One thought on “Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply