Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;

Σιγὰ μὴν ξεμπερδεύσαμε…
Ἐδῶ εἶναι, ἴδιο κι ἀπαράλλακτο μὲ αὐτὸ ποὺ γνωρίζαμε, ἀπὸ αἰῶνες πιά. Ἁπλῶς κατὰ περιόδους ἀλλάζει ἀμφιέσεις, γιὰ νὰ μὴν …συνηθίζουμε.
Ἐδῶ εἶναι λοιπόν, ὅλα τὰ πρόσωπα, πολλὲς φορὲς καὶ μὲ λίγο (ἔως καὶ πολί!!) …παρηλλαγμένα τὰ ὀνόματά τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀναγνωρίζονται καὶ ποὺ ἔως σήμερα, κάτω ἀπὸ ὁποιανδήποτε κομματικὴ ταὐτότητα, οὐδέποτε ὑπηρέτησαν ἐμᾶς, ἀλλὰ παρέμεναν πάντα πιστοὶ στὰ ἀφεντικά τους, τοὺς τοκογλύφους.
Ἐδῶ εἶναι ὅλοι τους γιὰ νὰ μᾶς ξανὰ …χοροπηδήξουν κανονικότατα.
Παλαιά τους τέχνη …κόσκινο!!!

Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;5

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Πρόσφατο παράδειγμα…
Ὅλο τὸ μΠατΣοΚ τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ GAPάτου, κοιμήθηκε τὴν μία νύκτα μΠατΣοΚ καὶ ξύπνησε τὴν ἐπομένη ἡμέρα τΣύριζα.
Ἤ, ἄλλο παράδειγμα, ἐπίσης πρόσφατο.
Κοιμήθηκε τὴν μία νύκτα ἕνα τμῆμα τῆς ΝουΔουλάρας  ὡς ΝουΔουλάρα καὶ μᾶς ξύπνησε …ΑΝΕΛικὸ μόρφωμα.

Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;(Ὁ ἐξάδελφος Καμμένος ΔΕΝ εἶναι φασισταριό…  Ἀντιθέτως μάλιστα…!!!)

Μὰ πάντα, κατὰ βάθος, παραμένει, τοὺς τελευταίούς δύο αἰῶνες, ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα, ποὺ τώρα ἀντικρύζουμε, τὸ πανάθλιο σοσιαλιστικὸ κίνημα τοῦ Ἀνδρέα, ποὺ σταδιακῶς βρῆκε τὸν ἀπόλυτο ὑποστηρικτή του στὸ πρόσωπο τοῦ ἀπογόνου τοῦ ἄλλου σοσιαλιστοῦ κι …«ἐθνάρχου», τοῦ Μητσοτάκη.

Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;2
Ποιός ξεχνᾶ τόν ἀποδιοπομπαῖο τράγο Μένιο, πού πῆρε ἐπάνω του, διὰ τῆς …παραχαράξεως, ὅλην τήν λεηλασία, τήν βρωμιά καί τήν μόλυνσιν τοῦ μΠατΣοΚ, πρό κειμένου νά «ξεπλυθῇ» τό ὄνομα τοῦ κομματομάγαζου καί νά ἐπανέλθῃ μέ …σημιτικό προσωπεῖο;;;
Καί ποιός ξεχνᾶ τόν ἀποδιοπομπαῖο Ἄκη, πού τοῦ φόρτωσαν ὅλες τίς βρωμιές τους, μετακινούμενοι ἀπό κομματομάγαζο σέ κομματομάγαζο καί πουλώντας μας, κατὰ περίπτωσιν, διαφορετική …«ἰδεολογία»;
Καί ποιός ξεχνᾶ τίς ἐπιταγές τοῦ Ἀλαφούζου στό μητσοτακέικο, πρό κειμένου νά «στηρίξῃ» τό κόμμα; Ναί, ναί, αὐτοῦ τοῦ Ἀλαφούζου ποὺ διατηροῦσε, ἄν καὶ ἴσχυε τὸ ἀσυμβίβαστον, τὸν πατέρα Κωνσταντόπουλο καὶ ἱδρυτὴ τοῦ τΣύριζα, στοὺς νομικούς του συμβούλους.

Βρὲ Ζωή… Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;

Ὅλοι ξεχνᾶμε… Δυστυχῶς.
Γιὰ αὐτὸ καὶ διαρκῶς ἀνακαλύπτουν νέους τρόπους, «ἰδεολογίες», φούμαρα γιὰ νὰ πατοῦν έπάνω μας καὶ νὰ βγάζουμε τὸν σκασμό.
Κι αὐτὸ ξεκινᾶ, ἐπισήμως, ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ μορφώματος ἑλλαδοκαφριστάν.
Ἐπισήμως ὅμως…
Διότι στὴν πραγματικότητα κουβαλᾶ πολλὰ βαρίδια πίσω του.

Τόσα ποὺ φαίνεται κάπως …παράλογον τὸ νὰ μὴν ἀναγνωρίζουμε τοὺς ἑκάστοτε ἀντιπροσώπους του καὶ νὰ μὴν διακρίνουμε τὸ αἷμα μας ποὺ στάζει ἀπὸ τὰ χέρια τους.

Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;3

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (β)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (γ)

Λογικό, θὰ μοῦ πεῖτε. Μᾶς ἐκπαιδεύουν ἀπὸ τὴν γέννησίν μας ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τους.
(Ὅπου ἀνάγκες θεωρεῖστε «πρόγραμμα καταστολῆς κι ἐλέγχου πλήθους».).

Θέλουν περιχαρακωμένα σύνορα κι αὐτοκρατορίες καί βασιλεῖς; Μᾶς κάνουν ἐθνικιστές.
Θέλουν ἡνωμένη Εὐρώπη; Μᾶς κάνουν εὐρωπΕους.
Θέλουν ὁμοιογένεια; Μᾶς κάνουν πολιπολιτισμικούς.
Κι ἐμεῖς μάθαμε νὰ ἀγνοοῦμε τὶς πραγματικές τους προθέσεις, ἀντιμετωπίζοντάς τες ὡς …συνωμοσίες, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών μας καὶ νὰ τοὺς στείλουμε ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ἦλθαν κι ἐκεῖ ποὺ ἀνήκουν πραγματικά: στὴν Κόκκινη Μηλιά.

Τὸ παράλογον, τὸ ὁποῖο ἤδη ἀρκετοὶ ξεκίνησαν νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, εἶναι πὼς ἀκόμη ὑπάρχουν συμπολῖτες μας ποὺ πιστεύουν στὴν …νέα πορεία τοῦ τΣύριζα, γιὰ παράδειγμα, ἤ στὸν πατριωτισμὸ τοῦ καμμένου, ἤ στὴν «εὐρωπαϊκότητα» τῆς ΝουΔουλάρας ἤ στὸν σοσιαλισμὸ τοῦ μΠατΣοΚ ἤ στὴν …ἀριστερότητα τοῦ ΚΚΕ ἤ στὸν …φασισμὸ τῆς χρυσῆς αὐγῆς…

Τόσο …«πατριῶτες» δέ, ποὺ ὁ ἕνας ὑπογράφει, στέκοντας στὰ τέσσερα, μία ἀκόμη χιλιετῆ ὑποδούλωσίν μας, ὑποσχόμενος ὅμως πὼς θὰ …τετραπλασιάση τὶς παρελάσεις στὸ μεταξύ, ὡς ἀμτάλλαγμα, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε μπόλικα θεάματα, δίχως ἄρτο φυσικά.
(Καὶ οὐδέποτε κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς ἀνερωτήθη γιὰ τὸ πῶς ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν μόνον …σοσιαλΗστές!!!)

Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;4

Κι ὁ Καμμένος στὸν …κόσμο του!!!

Πουλώντας μας ἐλπίδες, ὄνειρα, ἐθνικὲς κραυγὲς μᾶς διαμορφώνουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουμε ὑποτακτικοὶ στρατοὶ δούλων, ποὺ ἀντιδροῦμε μόνον ἐὰν πονέσουμε πολύ, ἀλλὰ ποὺ ὅμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ πονέσουμε τόσο πολὺ γιὰ νὰ ἀντιδράσουμε. Βλέπετε… Ἐδῶ γύρω σπέρνουν καὶ μπόλικες ἐλπίδες… Πολλές…
Τόσες ποὺ μόνοι μας νὰ θέτουμε τὶς κεφαλές μας στὶς λαιμητόμους τους.

Κάθε τριάντα ἤ σαράντα χρόνια ἐμφανίζουν μία νέα …ἐλπιδοφόρο στόχευσιν…
Κι ἐμεῖς σπεύδουμε…
Ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ἀδιέξοδον, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀναρωτηθήκαμε ἄν καὶ τὰ ἀδιέξοδα, ὅπως καὶ τὶς …ἐξόδους ἀπὸ αὐτά, ἄλλοι τὶς μεθόδευσαν εἰς βάρος μας.
Παραμένουμε πάντα ἀνοικτοὶ στὴν …ἀλλαγή, ποὺ δὲν ἦλθε, ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ ἔλθη, ἐφ΄ ὅσον ὁ «Μανωλιός» παραμένει ἴδιος κι ἁπλῶς ἀλλάζει τὰ ἐνδύματά του.

Τὸ παιχνίδι φθάνει στὸ τέλος του.
Ἡ παράστασις ποὺ ἔστησαν, πρὸ κειμένου νὰ κρατοῦν ἐπὶ τοῦ πλανήτου, τελειώνει ἐπὶ τέλους.
Τὰ ὅσα ἔως τώρα ἔπραξαν, καλῶς ἤ κακῶς, τὰ ἔπραξαν καὶ μὲ τὴν δική μας ἀνοχή, σὲ ἕναν βαθμό.
Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ …τυχοῦσες ἐπαναστάσεις, ποὺ ἴσως καὶ νὰ …ἐπιτύχουν, διότι ἡ ἱστορία ἀπέδειξε πὼς πρῶτα ἐλέγχουν τὶς …ἐπαναστάσεις καὶ μετὰ τὸ πολίτευμα καὶ τοὺς πολῖτες.
Ἀναφέρομαι σὲ ἀνατροπὴ τῶν πάντων, στὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ φυστικὰ στὴν ἀλλαγὴ τῶν ἰσοῤῥοπιῶν.

Φθάνουμε σὲ ἐκεῖνον τὸν πάτο, ποὺ θὰ βροῦμε τόπο γιὰ νὰ πατήσουμε καὶ νὰ σηκωθοῦμε.
Ἕναν πάτο ποὺ οὐδέποτε φαντασθήκαμε καὶ οὐδέποτε μᾶς ἐνημέρωσαν γιὰ τὸν ἐρχομό του, ἀλλὰ ἦταν ἀναμενόμενος, ἀπὸ τὴν κατεύθυνσιν τῆς πορείας.
Φθάνοντας ἐκεῖ, ἐπὶ τέλους, καὶ παρὰ τὸν ὅποιον πόνο, ξεκινᾶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς πορείας μας πρὸς τὴν ἄνοδο.
Κοπιαστική, ἐπίπονη, δύσκολη ἀλλὰ στὸ βάθος ἡ Ἐλευθερία.
Τὰ ψέμματα τελειώνουν καὶ μαζύ τους πέφτουν τὰ προσωπεῖα ἕνα ἕνα…
Οἱ παραχαράκτες τὸ γνωρίζουν καὶ γιὰ αὐτὸ βιάζονται τόσο, μήπως καὶ προλάβουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν πραγματικὴ ἀντίδρασι κι ἀντίστασιν τῶν Ἀνθρώπων. Μὰ τώρα πιὰ τὰ ἀδιέξοδά τους εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὶς …προοπτικὲς τῶν σχεδιασμῶν τους.
Καὶ τότε θὰ μιλήσουμε διαφορετικὰ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες.
Στὴν δική μας γλῶσσα μὲ …θαύματα!!!Ξεμπερδεύουμε μέ τό παλαιό;;6

 

Φιλονόη

Υ.Γ.1.  Τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ πολιτικό. Ὅταν θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, ποὺ θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε συντόμως, πράγματι θὰ συμβοῦν πολλά!!! Τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς ἐπι-Κοινωνίας, τῆς ὁμαδικότητος καὶ τὸ Κομα-μάτιασμά μας… Γιὰ νὰ τὰ λύσουμε ὅμως αὐτὰ θὰ πρέπη, ἐπὶ τέλους, νὰ σεβαστοῦμε τοὺς Φυσικοὺς Νόμους!!!

Υ.Γ.2. Στὴν πραγματικότητα, γιὰ πρώτη φορά, τὸ ἐν λόγῳ κουδουνισμένο, δὲν εἶπε ψέμματα. Πράγματα ξεμπερδεύουμε μὲ τὸ παλαιό. Ἁπλῶς εἶναι καὶ τὸ κουδουνισμένο μέσα στὸ …παλαιό!!!

Υ.Γ.3. Ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ μᾶς χαρισθῇ κάτι, ἀλλὰ χρειάζεται μακρὺς ἀγὼν γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε. Μὰ εἶναι ἀνάγκη καὶ μονόδρομος!!!

φωτογραφία
καὶ φωτογραφία

(Visited 247 times, 1 visits today)
Leave a Reply