Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;

Ἔχουμε νὰ μετρήσουμε ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, μόνον ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ  τὴν Κατοχή, ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα!!! Ἕλληνες!!! Μόνον Ἕλληνες!!!
Μόνον!
Ἀκούσατε κάποιον δάσκαλο νά τούς μνημονεύῃ;
Ἀκούσατε κάποιον καθηγητή λυκείου ἤ πανεπιστημίου νά ὀργανώνῃ μίαν ἡμερίδα γιά νά ἐνημερώσῃ τούς δασκάλους καί νά τούς παροτρύνῃ νά διδάξουν στά παιδιά αὐτήν τήν γενοκτονία;
Μήπως διαβάσατε κάπου κάποιαν ἐντολή κάποιου ὑπουργοῦ νά διδαχθοῦν οἱ μάχες, οἱ ἡρωϊκές σελίδες τοῦ Μετώπου ἤ ἀκόμη καί ἡ καθημερινή ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων ἐπί Κατοχῆς;
Φυσικὰ ὄχι…
Ὅμως σεμινάρια καὶ ἡμερίδες «ὁλοκαυτωμάτων», μὲ χιτλερικὲς μεθόδους, γιὰ ἐκπαιδευτικούς, ποὺ στὴν συνέχεια θὰ διδάξουν τὰ παιδιά μας, καὶ γίνονται καὶ θὰ γίνονται, ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς οἱ …«ὀπτικές» εἶναι συμβατὲς μὲ τὴν νέα τάξιν πραγμάτων…Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;01

 

Καὶ φυσικὰ οὐδὲ μία διαμαρτυρία ἀπὸ …ἐκπαιδευτικούς.
Μάλιστα, κατὰ πῶς γράφουν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἑβραϊκοῦ μουσείου, ὁ ἀριθμὸς τῶν θέσεων εἶναι περιορισμένος…
Κατ’ ἐπέκτασιν πρέπει νὰ σπεύσουν νὰ κρατήσουν θέσεις, μὴν καὶ μείνουν ἐκτός…
Λογικόν;;

Δὲν εἴδατε, δὲν ἀκούσατε, δὲν διαβάσατε κάποιαν προτροπή, εἰδοποίησιν, ἀνακοίνωσιν τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας καὶ τῶν ὅσων σχετίζονται μὲ αὐτό, νὰ μνημονευθῇ κάποιος Ἕλλην, κι ὄχι …«περιούσιος» ἐν Ἑλλάδι!!!
Ἐδῶ ἀκόμη γιὰ τὸ θέμα τῆς …«προσφορᾶς» τῆς Κύπρου στοὺς Τούρκους μόνον σιωπὴ καὶ ὑπεκφυγὲς ἀντιμετωπίζουμε, ὄχι νὰ ἀσχοληθοῦν καὶ μὲ τὰ ὅσα συνέβησαν πρὸ ἑβδομήντα καὶ βᾶλε ἐτῶν.
Βαρὺ τὸ θέμα…
Καὶ πολλοὶ οἱ …πρόθυμοι!!!
Μαθαίνουν ὅμως τὰ παιδιά μας τὰ ὅσα οἱ …«καλοί μας σύμμαχοι» (φτοῦ φτοῦ φτοῦ) ἔπραξαν (;;;) γιὰ νὰ μᾶς …ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὰ βαρύτατα δεσμὰ τῆς …κατοχῆς, μὰ …ξεχνοῦν νὰ ἀναφερθοῦν στὰ ὅσα πράγματι ἔπραξαν, δολοφονώντας μας!!!

Οὔτε θὰ ἀκούσετε ἀπὸ κάποιον ἐκπαιδευτικὸ ἤ παράγοντα τοῦ ὑπουργείου, νὰ ἀναφέρεται στὸ πῶς καὶ στὸ γιατὶ οἱ …«σύμμαχοί» μας βούλιαζαν τὰ πλοῖα ποὺ μετέφεραν σιτάρι, γιὰ νὰ μὴν φθάσουν στὸν Πειραιᾶ καὶ νὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ πείνα.
Οὔτε φυσικὰ θὰ ἀκούσετε κάποιον νὰ ἀναφέρεται στὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς ἐπίσης κι ὅλων τῶν πληθυσμῶν ποὺ ἐκκαθαρίσθησαν μὲ ἐντολὴ …«περιουσίων» καὶ φυτεμένων ἡγετῶν…

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Τὸ καλὰ κρυμένο μυστικὸ τῆς καταγωγῆς τοῦ Κεμᾶλ!

Ὁ …«περιούσιος» Κεμάλ

Τὸ μεγάλο μυστικὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Κεμᾶλ.

Γιατί μᾶς ἀπέκρυψαν τήν ἑβραϊκή καταγωγή τῶν νεοτούρκων;

Οὔτε κἄν θὰ ἀγγίξουν τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ καταστροφὴ μὲ τὴν ματιὰ τοῦ συμπαθοῦντος, ἀλλὰ μὲ τὴν ματιὰ τοῦ εἴρωνος καὶ τοῦ ἐπικριτοῦ. (Ἰδίως μὲ αὐτούς, τοὺς σημερινούς, τύπου «φίλη»,  ποὺ διαθέτουμε, ὡς ὑπουργούς, λέει, μαζὺ μὲ τὶς κουστωδίες τους!!!)
Ἐὰν μάλιστα, μὲ ὁποιανδήποτε ἀφορμή, ζητήσετε τὸν λόγο ἀπὸ κάποιον δάσκαλο ἤ καθηγητὴ ἤ ἐπιθεωρητή, θὰ σᾶς ἀπαντήσουν, μὲ ὕφος ἑκατὸν δέκα καρδιναλίων, πὼς αὐτὰ τὰ ζητήματα εἶναι διχαστικὰ καὶ πὼς πρέπει νὰ ἐνασχολούμεθα μόνον μὲ τὴν εἰρήνη τῶν λαῶν.

Πάει καλῶς. Ἄς δεχθοῦμε πὼς ἔχουν δίκαιον καὶ πώς, παιδαγωγικῶς καὶ μόνον, πρέπει νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ μας ἔργα εἰρήνης κι ὄχι θανάτου ἤ πολέμου. Καὶ ἀκόμη, ἄς δεκτοῦμε, πὼς εἶναι σημαντικότερον στὶς τρυφερές τους ἡλικίες νὰ μὴν τοὺς θέτουμε ζητήματα «ταὐτίσεως» μὲ τὴν μία ἤ τὴν ἄλλην πλευρά, ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς οἱ μεθοδεύσεις τὰ διχάζουν καὶ τὰ πληγώνουν.
Ἄς τὸ δεκτοῦμε.
Ὅμως γιατί τά παιδιά μας πρέπει νά διδαχθοῦν τά περί «ὁλοκαυτώματος»; Γιατί ἀπό τήν πρώτη τους ἡμέρα στά σχολεῖα τῆς ἀ-παιδείας τους πρέπει νά αἰσθάνονται μῖσος γιά τούς …«κακούς» Γερμανούς, πού …«ὅλως τυχαίως» λεηλατῶνται συστηματικῶς ἐδῶ καί αἰῶνες, ἀπό τά φερόμενα ὡς …θύματά τους;
Γιατί οὔτε ἕνας ἀπό αὐτούς τολμᾷ νά ὑπογραμμίσῃ πώς τά θύματα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ποὺ ἦσαν ἀπό ὅλα τά ἔθνη, ξεπέρασαν τά 80 ἐκατομμύρια καί οἱ ἑβραῖοι, ὡς θύματα, συγκριτικῶς, ἦσαν ἐλάχιστοι;
Γιατί πρέπει νά παπαγαλίζουν τό …ὑποτιθέμενον μῖσος τῶν Γερμανῶν κατά τῶν ἑβραίων, ὅταν μάλιστα οἱ ἴδιοι οἱ νικητές τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ποὺ γράφουν ἀνενόχλητοι δικές τους ἐκδοχὲς περὶ ἱστορίας, δέν γνωρίζουν κἄν τό πόσοι εἶναι πράγματι οἱ …νεκροί τοῦ …ὁλοκαυτώματος;Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;06

 

Μετρώντας …σωστά!!! (α)

Μετρώντας …σωστά!!! (β)

Σεμινάρια σὲ ἐκπαιδευτικούς, γιὰ τὸ «ὁλοκαύτωμα», πολὺ πληρώνουμε ἐμεῖς, οἱ πολῖτες, μέσῳ τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθῇ ἡ προπαγάνδα ποὺ μετατρέπει τοὺς πολῖτες σὲ γκοΐμ… ἔ, συγγνώμη, σὲ δούλους τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν ἑβραίων…

Προσέξτε…
Γενικὸς γραμματεὺς νέας γενεᾶς ὑπουργείου ἀ-παιδείας, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, τοῦ ὁποίου τὸν μισθὸ πληρώνουμε φυσικὰ ἐμεῖς, γιὰ νὰ μᾶς …ὑποδείξῃ τὸ εἶδος τῆς παιδείας ποὺ πρέπει νὰ λάβουμε…
Τῆς …«ἐθνικῆς», λέει, παιδείας, ὁ γραμματεύς…Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;010

 

Τρία πουλάκια…
Τὰ φερόμενα ὡς …«αἴτια» διδαχῆς τοῦ «ὁλοκαυτώματος» γιὰ τὸν κύριο Κανελλόπουλο εἶναι ἄλλα ἀντὶ ἄλλων.
Μετρᾶμε, ὡς λαός, τοὐλάχιστον-ἐπισήμως πάντα- 800.000 θύματα, κατὰ τὴν περίοδον τῆς κατοχῆς, κι ὁ κύριος Παναγιώτης Κανελλόπουλος θεωρεῖ πολὺ σημαντικότερον τὰ …(ἴσως) 50.000 θύματα, ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ ἦσαν καὶ 40.000 ἤ 30.000 ἤ …τέλος πάντων ὅσα ἦσαν αὐτὰ τὰ θύματα, ἐὰν ἦσαν (ποὺ ὅμως δὲν κατέληξαν ὡς …ἔποικοι στὴν Παλαιστίνη γιὰ νὰ δομήσουν τὸ νέο Ἰσραήλ).

 

 

(Οἱ ἑβραῖοι μιλοῦν γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη διαμένοντες πλέον στὸ …Ἰσραήλ!!! Αὐτοί συνυπολογίζονται, ἤ ὄχι, στά φερόμενα ὡς θύματά τους, πού διέμεναν στήν Θεσσαλονίκη;)

Σημασία ὅμως δὲν ἔχει ὁ ἀριθμὸς ἀλλὰ τὸ μέγεθος τῆς …τιμῆς ποὺ ἀπεφάσισε νὰ ἀπονείμῃ ὁ γενικὸς γραμματεύς…
Τὰ τοὐλάχιστον 800.000 θύματα, ποὺ ἦσαν ἐπὶ πλέον κι Ἕλληνες, τὸν ἀφήνουν ἀδιάφορο…
Τὰ ὅποια θύματα τῶν ἑβραίων τὸν συγκινοῦν καὶ τὸν ἀναστατώνουν καὶ ζητᾶ τὴν συμβολὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ μουσείου, στέλνοντάς μας φυσικὰ τὸν λογαριασμό…
«Ἐθνικῆς», λέει; Ποιᾶς ἐθνικῆς; Τοῦ Ἰσραήλ;Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;09
Ἀλλὰ κι αὐτὸς ὁ γενικὸς γραμματεύς, τῶν θρησκευμάτων, τῆς αὐτῆς …λογικῆς!!!
Τῆς …«ἐθνικῆς», λέει, παιδείας…
Ποιᾶς …«ἐθνικῆς»; 

Πάντως ὄχι τῆς ἑλληνικῆς!!! Μᾶλλον στὴν ἐθνικὴ θρησκεία τοῦ Ἰσραὴλ μᾶς παραπέμπει…!!!

Ὁ κύριος Καλαντζῆς, γενικὸς γραμματεὺς θρησκευμάτων, λέει, ἀλλὰ δὲν διευκρινίζει πολλὰ γιὰ τὰ τοῦ θρησκεύματος, πλὴν τοῦ ὅτι ἡ χρηματοδότησις ἔγινε ἀπὸ τὴν φερομένη ὡς «ἐλληνικὴ πολιτεία». Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ μᾶς ἀναφέρει…
Καὶ πιὸ κάτω, ἐφ΄ ὅσον μᾶς μεταφέρει καὶ τὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ τὰ διάφορα ἀναγνώσματα γιὰ τὸν κακὸ Χίτλερ, ἔρχεται νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσῃ τὸν βασικό μας φόβο: ἡ χρῆσις χιτλερικῶν μεθόδων στὸ σύστημα ἐκπαιδεύσεως εἶναι γεγονός!!!
Τὸ παραδέχεται, τὸ τονίζει, τὸ ἐπαναλαμβάνει, συμφωνώντας μὲ τὸν Χίτλερ!!!
(Ἵσως νὰ εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸν σημεῖον ποὺ ὅλος ὁ πλανήτης συμφωνεῖ μὲ τὸν Χίτλερ! Ὁ Χίτλερ ἦταν κακός, ἀλλὰ οἱ μέθοδοί του ἄριστες πρὸς χρῆσιν!!!)

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;011

Δῆλα δή…
Ὁ Χίτλερ κακός, οἱ ἀπόψεις του ἄριστες!!!
Εὐτυχῶς ποὺ τὸ ὁμολογοῦν!!!

Τό πρόγραμμα; Ὁ στόχος;
Ἁπλᾶ πράγματα… Τὰ συνήθη…

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;04 Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;03

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;02Στὶς 13 Νοεμβρίου 2012 έπραγματοποιήθη τὸ ὄγδοον, κατὰ σειρά, σεμινάριον ἐκπαιδευτικῶν καὶ τὸ ἐβραϊκὸν μουσεῖον, βάσει τῶν ὅσων διαβάσαμε, προετοιμάζετο γιὰ τὸ ἕνατον, ποὺ φυσικά, ὡς εἴθισται, θὰ τὸ πληρώναμε καὶ πάλι ἐμεῖς.
Οἱ γνωστὲς μέθοδοι λεηλασίας, προπαγάνδας καὶ δουλοποιήσεως τῶν πληθυσμῶν σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖον, μὲ χιτλερικὲς μεθόδους, μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας, ποὺ αὐτοαποκαλεῖται «ὑπουργεῖον ἐθνικῆς παιδείας (τοῦ Ἰσραήλ) καὶ θρησκευμάτων (τοῦ Ἰσραήλ)».
Νὰ τὰ γνωρίζουμε αὐτὰ ὅταν στέλνουμε τὰ παιδιά μας στὰ ἀνθελλήνιστα καὶ ἀνθελληνικὰ σχολεῖα τῆς νέας τάξεως.
Δούλους κτίζουν ἐκεῖ μέσα. Δούλους τῶν ἑβραίων καὶ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.

Ἀλλά μήπως ὅλη αὐτή ἡ ἀποφυγή διδαχῆς τῆς δικῆς μας ἱστορίας στά παιδιά μας δικαιολογεῖται ἐπί τέλους, μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού μάθαμε ἀπό γραμματεῖς καί φαρισαίους;
Μήπως τό νά γνωρίζουν τήν ἱστορία τους θά τά μετατρέψῃ σέ πατριῶτες καί …ἐθνικιστές;
Μήπως θά μισήσουμε περισσότερο τούς Τούρκους ἤ τούς Βουλγάρους ἤ τούς Ἀλβανούς ἤ τούς Ἰταλούς;
Ναί, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος… Ὅλοι οἱ λαοὶ εἶναι ἀδέλφια μεταξύ τους καὶ μόνον οἱ Γερμανοὶ εἶναι κακοί.

Μόνον τοὺς Γερμανοὺς πρέπει νὰ μισοῦν τὰ παιδιά μας, ἐφ΄ ὅσον αὐτοὺς μισοῦν καὶ ἀπομυζοῦν οἱ ἑβραῖοι.
Ὅλοι ἐμεῖς, καὶ μαζύ μας ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες, ὀφείλουμε νὰ μισοῦμε ΜΟΝΟΝ τοὺς Γερμανούς, γιὰ νὰ δικαιολογεῖται ἡ λεηλασία τους ἀπὸ τοὺς ἑβραίους καὶ νὰ κρύβονται, πίσω ἀπὸ τὶς …ψευδαισθήσεις μας, οἱ γενοκτονίες ποὺ διαπράττουν οἱ ἑβραίοι κατὰ τῶν Ἀράβων!!!
Οἱ δὲ εβραῖοι δικαιοῦνται νὰ ἐλέγχουν ἀπολύτως αὐτοὺς τοὺς ἀδελφοὺς λαούς, μέσῳ τῆς προπαγάνδας τους γιὰ τὰ ὁλοκαυτώματα, μέσῳ τῶν ὑπουργείων ἀπαιδείας, μέσῳ τῶν κυβερνήσεων ποὺ μόνον ἐκπρόσωποι αὐτῶν τῶν λαῶν δὲν εἶναι…
Ἐμεῖς νὰ μὴν ἔχουμε σύνορα, ἀλλὰ μὴν τολμήσῃ κάποιος νὰ παραβιάσῃ τὰ σύνορα τοῦ Ἰσραήλ, διότι …πέθανε!!!

Στόχος πραγματικός; Εἴπαμε… Νὰ μισήσουμε, ἀπὸ παιδιά, τοὺς Γερμανούς, νὰ συμπαθοῦμε ἀπὸ παιδιὰ τοὺς γενοκτόνους σὰν τὸν Σαρὸν καὶ τελικῶς νὰ …ἀθῳώνουμε τοὺς ἐβραίους, γιὰ κάθε τους ἔγκλημα καὶ γιὰ ὅλην τὴν γενοκτονία ποὺ διαπράττουν κατὰ τῶν Ἀράβων καὶ τῶν Παλαιστινίων, πρὸ κειμένου νὰ μὴν αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ΔΙΚΗ μας ἱστορία, τοὺς προγόνους μας, τὶς θυσίες τοῦ λαοῦ μας, τοὺς ἥρωές μας καὶ τελικῶς τοῦ ἔθνους μας.
Παραλλήλως νὰ θεωροῦμε φυσικὸ δικαίωμα τῶν ἑβραίων νὰ μᾶς μεταχειρίζονται σὰν ζῶα…
Καὶ κυρίως…
Ὅταν οἱ …«ἀριστερίζοντες» δάσκαλοι, ποὺ παρακολουθοῦν, μὲ τὴν στήριξιν τοῦ «ἑβραϊκοῦ μουσείου ἑλλάδος» ἡμερίδες γιὰ τὸ ὁλοκαύτωμα, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἀρνοῦνται νὰ διδάξουν στὰ παιδιά μας κάτι ἀπὸ τὴν πραγματική τους ἱστορία, ὑπεραμυνόμενοι τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ τῆς «φιλίας τῶν λαῶν», ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα διεκδικώντας τὸ ἀλάθητον γιὰ τὸ Ἰσραήλ, τὸ ἀδειοδοτοῦν γιὰ τὰ ἐγκλήματά του κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ μᾶς τὸ παρουσιάζουν, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὡς …θῦμα!!!

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;1
Αὐτοὺς τοὺς δασκάλους ἔχουμε, ποὺ οὐδέποτε ἔκαναν κάποιαν ἀπεργία ἤ πορεία διαμαρτυρίας ἤ σκέτη διαμαρτυρία γιὰ τὸ σύστημα ἀπαιδείας, παρὰ μόνον γιὰ τὸ ἐὰν πληρώνονται καλῶς ἤ κακῶς ἤ γιὰ τὸ ἐὰν εἴμαστε ὁλίγον ἤ πολὺ ἤ διόλου ῥατσιστές….
Αὐτοὶ ποὺ οὐδέποτε διεμερτυρήθησαν γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀντιληπτικοῦ ἐπιπέδου τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα ἦσαν πάντα συνεργοὶ στὸ μέγιστον αὐτὸ ἔγκλημα.
Δὲν ἔχουμε ἤδη ἀρκετή ἱστορία ἐμεῖς γιὰ νὰ διδαχθοῦμε… Δὲν ἔχουμε πολὺ αἷμα νὰ τὴν …διανθίσῃ… Δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἐν ζωῇ ἐπιβιώσαντες γιὰ νὰ τὴν ἐπιβεβαιώσουν…
Πρέπει νὰ στηρίξουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, τὶς παραμυθολογίες τῶν ἑβραίων.

Καί μόνον αὐτά;
Εἴδατε μήπως στίς τηλεοράσεις μας ἤ στούς κινηματογράφους νά γίνονται κάποια ἀφιερώματα;

Σέ κάποιους Δήμους; Σέ κάποιες κοινότητες; Σέ κάποιαν πόλι μας ἤ χωριό μας, μέ τήν στήριξιν τῆς πολιτείας;
Ὄχι, δὲν εἴδατε… Καὶ οὔτε θὰ δεῖτε… Ἀκόμη καὶ αὐτά, τὰ ὁλίγα ποὺ βλέπουμε, ἔχουν νὰ κάνουν μὲ προσωπικὲς δράσεις καὶ μόνον, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως θεωροῦνται …ἀναχρονιστικά, ἐθνικιστικά, ἐπικίνδυνα!!!

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ φυσικὰ στὴν ἀπωτέρα ἱστορία μας.
Ἐδῶ ἀκόμη καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία τὴν διδάσκουν μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ οὐσιαστικῶς …ἐπιβεβαιώνουν τὸ Χόλυγουντ, ἀν τὶ νὰ τὴν προασπίσουν. Ψιλὰ γράμματα λέμε…

Ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς σημερινῆς μας πολιτείας εἶναι ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» τους.
Δῆλα δή… Εἶναι ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς ἐξαφανίσεως τῶν λαῶν, τῶν συνειδήσεων, τῆς ταὐτότητός τους.
Εἶναι ἡ γραμμὴ τοῦ βυζαντινοῦ-αὐτοκρατορικοῦ ἀπογόνου Φωκᾶ – Καλλέργη:

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Ἡ μόνη …«ἀξία» (ἄς τὴν ποῦμε ἔτσι γιὰ χάριν συντομίας) ποὺ ὀφείλουμε νὰ διαφυλάξουμε εἶναι ἡ «μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος», ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποφέρῃ ἐκατομμύρια στὰ φερόμενα ὡς θύματα.
Δὲν ἐπιτρέπεται ἀμφισβήτησις, ἀμφιβολία, ἄρνησις. Θεωρεῖται ποινικὸν ἀδίκημα.
Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀναφορὰ σὲ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ μνῆμες, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ἥρωες, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ἱστορία τῶν λαῶν, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ νεκρούς, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ὁλοκαυτώματα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ γενοκτονίες. Θεωρεῖται φασιστικὴ ἔκφρασις.
Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προβολὴ τῆς σημαίας μας.  Θεωρεῖται ἀκραία ἐθνικιστικὴ ἔκφρασις!!!
Κάθε ἐναντίωσις στὶς «εὐρωπαϊκὲς γραμμές» διώκεται, ποινικοποιεῖται, περιθωριοποιεῖται.
Μόνον ἡ «μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος», ποὺ συντηρεῖ τὴν «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» ἐπιτρέπεται, ἐπιβάλλεται καὶ θεωρεῖται …λογική!!!

Φυσικὰ ἀπαγορεύεται καὶ ἡ στοιχειώδης ἀναφορὰ στὰ ἐγκλήματα τῶν ἑβραίων κατὰ τῶν Παλαιστινίων, ἤ ἀκόμη καὶ τῶν ἰδίων τῶν …ἑβραίων. Αὐτὸ κι ἐὰν θεωρεῖται …ἀντισημιτισμὸς καὶ «ἄρνησις τοῦ ὁλοκαυτώματος». Λὲς καὶ ὅλα αὐτά, τὰ περὶ …ὁλοκαυτώματος,  …συνέβησαν μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ δοθῇ (ἐκ τῶν προτέρων) ἄλλοθι στὴν γενοκτονία ποὺ θὰ διέπρατταν κατὰ τῶν Παλαιστινίων οἱ ἑβραῖοι!!!

 

 

Ζῶντας (;;;) στὴν Παλαιστίνη.

Κι ἐγὼ δὲν ἀπολαμβάνω τὸ νὰ βλέπῳ κομμένα κεφάλια…

Ἕνας ΜΕΓΑΛΟΣ ἐγκληματίας στὴν Παλαιστίνη!!!

Οἱ φίλοι τῶν ἀποκεφαλιστῶν τῆς Συρίας …«διαδηλώνουν» ὑπέρ τῶν Παλαιστινίων;

Δική μας ὑποχρέωσις;
Νὰ διδάξουμε στὰ παιδιά μας, στὰ παιδιὰ τῶν φίλων μας, στὰ παιδιὰ τῆς γειτονιᾶς μας τὶς ἀλήθειες.
Νὰ μιλᾶμε καθημερινῶς γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ θίξουν αὐτοὶ ποὺ θὰ ὄφειλαν νὰ τὰ προασπίσουν.
Νὰ γίνουμε ἐμεῖς, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, χωριστά, φάρος καὶ πηγὴ πληροφοριῶν καὶ ἀνάχωμα μνήμης.

Ἡ ἱστορία τῶν λαῶν δὲν γράφεται μέσα σὲ αἴθουσες σεμιναρίων.
Οὔτε γράφεται μὲ θεωρήσεις, ὑποθέσεις, ψεύδη, παραπληροφορήσεις, παραποιήσεις, νομομαγειρέματα.

Ἡ ἱστορία τῶν λαῶν γράφεται μὲ ἕναν καὶ μόνον τρόπο: μὲ τὸν καθημερινό, σκληρό, δύσκολο ἀγῶνα τῆς ἐπιβιώσεως.
Τὸ ἐὰν οἱ φερόμενοι ὡς κρατοῦντες θέλουν, ἤ ὄχι, νὰ τὸ λάβουν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν τους, εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις.
Ἀλλὰ τὶς μνῆμες μας, ὅπως καὶ τὸ μέλλον μας, δὲν θὰ τὰ ἐγγυηθοῦν οἱ μισάνθρωποι ποὺ φέρονται νὰ μᾶς κυβερνοῦν, μαζὺ μὲ τὶς οὐρές τους, τοὺς «ἐκπαιδευτικούς»-πρέσβεις τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ἐμεῖς.
Οἱ δικές μας πράξεις καὶ τὰ δικά μας ἔργα πλέον ἔχουν ἀξία καὶ ὑπολογίζονται.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἀλήθεια, γιατί ὁ Κάρολος Κοῦν, πού ἦταν ἑβραῖος, ἦταν κομμουνιστής, ἦταν (κατὰ κάποιες ἐκδοχὲς καί) ὁμοφυλόφιλος, δέν ἐδιώχθη καί δέν …ὁλοκαυτώθη, ἄν καί μόλις τό 1942, ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς, ἵδρυσε τήν σχολή θεάτρου του;Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;12

Συμφώνως μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Πλεύρη (σελ. 1046, «Ἑβραῖοι, ὅλη ἡ ἀλήθεια») διότι ἦταν …πράκτωρ. Λέτε;

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;012Διαβολές;
Χμμμ…  Ἴσως…
Ἴσως ὅμως κι ὄχι… Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ ποιὰ σχολεῖα τελειώνουν, ὅταν τὰ τελειώνουν (ὄχι, ὁ φίλης τὰ …ἀπαξιεῖ!!!)…
…ναί, συζητᾶμε γιὰ πράκτορες…

Ὑπάρχουν σχολεῖα τῶν Illuminati καί στήν Ἑλλάδα;

Τὰ …«ἰδιαίτερα» σχολεῖα!!!

Ἕνα σχολεῖο ποὺ …ἐξειδικεύεται σὲ παραγωγὴ …«ἡγετῶν»!!!

Ἄλλως τὲ οἱ λογαριασμοί τους, συνήθως ἐκτὸς Ἑλλάδος, τὸ ἀποδεικνύουν!!!
Ἰδίως αὐτῶν ποὺ μᾶς …«κυβερνοῦν» κατ’ ἐντολὴν τῶν τοκογλύφων πάντα!!!
Ὅσο γιὰ τὸ ποιός, πραγματικά, ἐλέγχει καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ὁρίζει, τὴν ὕλη τῶν σχολικῶν βιβλίων, δὲν εἶναι κάποιος Ἕλλην, ἀλλὰ ἡ σιωνιστικὴ εὐρώπη τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων:

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;07Τέλος, γιὰ νὰ ξέρουμε περὶ τίνος πρόκειται, ὅταν συζητᾶμε γιὰ «ἑβραϊκὰ μουσεῖα» καὶ λοιπές, ἀναλόγου …κάλλους ἱστορίες, ἄς προσέξουμε καλλίτερα τὸ σύμβολό τους. Φυσικά, ἐπάνω ἐπάνω, βλέπουμε καὶ πάλι στὴν σελίδα τους τὸ βασικό, σημαντικότερον καὶ μέγιστον ἀποδεικτικὸ τῶν συμβόλων τους:Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;08

Ποὺ μᾶς παραπέμπει σὲ αὐτό:

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5

 

Σᾶς θυμίζει κάτι ἀπό αὐτά μήπως;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (β)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (γ)

Ἀλλὰ μᾶλλον εἶναι …ἰδέα μου λέμε!!!

πηγὴ τοῦ προγράμματος

(Visited 303 times, 1 visits today)
Leave a Reply