Ἡ Ἐθνοσυνέλευσις τῆς Ἐπιδαύρου

Ἡ Ἐθνοσυνέλευσις τῆς Ἐπιδαύρου

20 Δεκεμβρίου 1821, ἡ Α΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου…

Στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου γράφτηκε ἡ Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ελλάδος, ὁρίστηκε ὁ τρόπος τῆς προσωρινῆς λειτουργίας τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ ψηφίστηκε τὴν 1 Ἰανουαρίου 1822 τὸ πρῶτο Σύνταγμα τῆς

Ἑλλάδος, τὸ «Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ελλάδος».

Σὲ αὐτό τὸ Σύνταγμα, ὁρίστηκε καὶ τὸ ἐθνικὸ σύμβολο, ἡ ἑλληνική σημαία.
Τὸ Σύνταγμα ποὺ ψηφίστηκε προέβλεπε προστασία τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τὴν ἀντιπροσωπευτικὴ ἀρχὴ καθῶς καὶ τὴς διάκριση τῶν ἐξουσιών. Ὁρίστηκε ὅτι ἡ «Διοίκησις» θὰ γινόταν ἀπὸ τὸ «Βουλευτικόν» καὶ τὸ «Ἐκτελεστικόν», ἐνῶ τὸ «Δικαστικὸν» θὰ ἦταν ἀνεξάρτητο ὄργανο. Ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης προβλεπόταν ἀπὸ τὰ «Κριτήρια» (τὰ δικαστήρια). Πρωτεύουσα τοῦ νέου κράτους ὁρίστηκε ἡ Κόρινθος. Στὴ Β’ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄστρους, τὸ 1823, τὸ Σύνταγμα αὐτό βελτιώθηκε…
Στὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου διακηρύσσεται ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ Ἔθνους καὶ δικαιολογεῖται ἡ Ἐπανάσταση.
«Τὸ Ἑλληνικόν Ἔθνος τὸ ὑπὸ φρικώδη Ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ απαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας,κυρύττει σήμερον διὰ τῶν Νομίμων Παραστατῶν του εἰς Ἐθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ Ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν».

Στὴν εἰκόνα, ἀπεικονίζεται ἡ στιγμὴ τῆς ὀρκωμοσίας τῶν πληρεξουσίων μπροστὰ στὸ «Προσωρινὸν πολίτευμα τῆς Ἐλλάδος». Τοιχογραφία τοῦ Μεγάρου τῆς Βουλῆς…

 

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply