Πασσᾶς ἐναντίον φορομπήκτου Δεσπότου

Δύο χρόνια πρὶν νὰ ξεσπάσῃ ἡ ἐπανάστασις, ὁ Βελῆ πασσᾶς ἐκλιπαροῦσε τὸν πατριάρχη Κύριλλο νὰ σώσῃ τοὺς χωριάτες τοῦ θεσσαλικοῦ κάμπου ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ φορομπήκτη μητροπολίτη Λαρίσσης, Πολύκαρπο Μπιθικούκη τὸν Δαρδαῖο.

Ἔχουν βρεθεῖ ἐπιστολὲς κληρικῶν καὶ ἄλλων ἠγετικῶν παραγόντων, ποὺ δημοσίευσε ὁ Ἰωάννης Οἰκονόμος «Λαρισσαῖος», καὶ οἱ ὁποῖες κονιορτοποιοῦν τὶς γελοῖες παπαδίστικες πλαστογραφίες, ποὺ παρουσιάζουν τὸν Πολύκαρπο ὡς νεομάρτυρα.

Ὁ πατριάρχης Κύριλλος Στ΄ (1813-1818) προσπαθοῦσε μὲ γράμμα του νὰ δικαιολογήσῃ στὸν Βελῆ πασσᾶ τὴν αἰσχρὴ συμπεριφορὰ τοῦ Πολυκάρπου, ἐξηγώντας του πὼς οἱ συχνὲς ἐναλλαγὲς τεσσάρων δεσποτάδων στὴν Λάρισσα, προεκάλεσαν τὰ μεγάλα βάρη στοὺς φτωχούς, ποὺ τὶς ἐπλήρωσαν, προσθέτοντας πὼς ὁ μητροπολίτης μὲ τὴν αὐλή του χρειάζεται λεφτὰ γιὰ νὰ ζήσῃ…

Διαβάστε αὐτούσιες τὶς ἀνταλλαγεῖσες ἐπιστολές:

Βελῆ πασσᾶς πρὸς Κύριλλον:

«Καὶ ἐπειδή, καθὼς σᾶς προείπαμεν, ἀπὸ τάς καιρικὰς περιστάσεις δὲν ἔχουν δύναμιν νὰ πληρώσουν, παρακαλοῦν ὅλοι οἱ ῥαγιᾶδες, καθὼς βεβαιώνεσθε καὶ ἀπὸ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναφοράν τους, ὅπου νὰ τοὺς διορισθῇ διὰ Λαρίσσης*, ἕνας ὅπου νὰ γνωρίζῃ τὸ χάλι εἰς τὸ ὁποῖον ἔφθασεν αὐτὴ ἡ ἐπαρχία, καὶ νὰ εἶναι φρόνιμος καὶ μὲ καλὰ προτερήματα. Ὅθεν κατὰ χρέος πρέπει αὐτὸν μὲν νὰ σηκώσετε, ὅτι ὄχι μόνον δύσκολον, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον εἶναι σχεδὸν νὰ ζήσουν μαζύ του..»

Κύριλλος πρὸς Βελῆ-πασσᾶ:

«Ἀληθινὰ ἐπροξενήθησαν καὶ προξενῶνται ἴσως χάλια, πολλὰ βάρη καὶ στεναχωρίαι εἰς τοὺς πτωχοὺς ῥαγιάδες.
Τὸ μανοῦπι** αὐτὸ ἐβαρύνθη ἀπὸ ἐδῶ καὶ πολλοὺς χρόνους διὰ τάς ἐκ τῶν περιστάσεων συχνὰς μεταλλαγὰς τεσσάρων μητροπολιτῶν, ὅπου καθὼς τὸ γνωρίζει καὶ τὸ γράφει ἡ Ὑψηλότης της, ὅτι αἱ ἀλλαγαὶ προξενοῦν βάρη καὶ θλίψεις εἰς τοὺς φτωχούς. Ἂς ἀριθμήσωμεν καὶ τὴν πολλὴν ἀκρίβειαν καὶ τιμὴν ὅλων τῶν πραγμάτων καὶ διὰ να ζήσῃ ἕνας μητροπολίτης μὲ τοὺς ἀνθρώπους του, μὲ τὰ ἀναγκαῖα ἔξοδά του, φυλάττοντας καὶ τὴν ὑπόληψίν του, ἡ μεγαλόνοια τῆς Ὑψηλότητός της μπορεῖ νὰ τὸ συμπαιράνῃ…»***

*Ἀρχιεπίσκοπος

**Δηλαδὴ θέσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

***Ἰωάννης Οἰκονόμος-Λαρισσαῖος: Ἐπιστολαί, ἐπιμέλεια Γιάννης Ἀντωνιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Ἀθῆναι 1964, σελίδες 181-183.

Σπανὸς Πανορμίτης

Φωτογραφία:
Ὁ ἀνδριὰς τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυρίλλου Στ, στὴν Νέα Ὀρεστιάδα.
Δυστυχῶς δὲν βρῆκα κάποιαν εἰκόνα τοῦ Ἀλβανοὺ Νεομάρτυρος -Πολυκάρπου Μπιθικούκη.
Ἐὰν κάποιος φίλος Λαρισσαῖος διαβάζῃ αὐτὸ τὸ κείμενον, παρακαλεῖται νὰ συνδράμῃ.

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply