Θά ζήσουμε τό …ἀμερικανικό σενάριο στήν Γαλλία;

Θά δοῦμε τά ὅσα εἴδαμε νά ἐξελίσσονται στίς Η.Π.Α. καί σέ εὐρωπαϊκά ἐδάφη;

Γιατί κάτι …μέσα μου μοῦ λέει πώς …ναί;

Πρὶν τοποθετηθῶ νὰ ἀποσαφηνίσω κάτι.
Δὲν γνωρίζω τὰ πολιτικὰ «τζάκια» τῆς Γαλλίας καὶ δὲν ἔχω παρακολουθήσει τὰ σενάρια ποὺ ἔχουν γιὰ ἐκεῖ σχεδιασθεῖ. Γνωρίζω μόνον τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουν διαῤῥεύσει στὴν χώρα μας γιὰ τὴν Γαλλία, καθὼς καὶ τὰ ἐλάχιστα παρασκηνιακὰ σχόλια, ποὺ κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.
Συνεπῶς δὲν εἶμαι καὶ ὁ καταλληλότερος γιὰ νὰ κρίνω καὶ νὰ ἐκτιμήσω τὸ πόσο καλοὶ ἢ κακοὶ εἶναι οἱ σημερινοὶ ὑποψήφιοι γιὰ νὰ κυβερνήσουν τὴν Γαλλία.
Συνεπῶς οἱ παρατηρήσεις μου προέρχονται ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ ἄλλων …«συμπτώσεων», ποὺ συνέβησαν πρὸ καιροῦ ἀλλοῦ, μὲ ἄλλους, ἀλλὰ πάντα μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα.
Συνεπῶς ὅ,τι γράφω σχετίζεται μὲ τὶς σκηνοθεσίες κι ὄχι μὲ τὸ πόσο καλὰ γνωρίζω (ἢ ὄχι) τὰ τῶν Γάλλων.

Ὁ Μακρὸν μπῆκε γιὰ πρώτη φορὰ σὲ κυβερνητικὸ πόστο στὴν ὥριμη ἡλικία τῶν 26 ἐτῶν καὶ στὰ 30 του παρητήθη γιὰ νὰ πάῃ νὰ δουλέψῃ ὡς …ἐπενδυτικὸς σύμβουλος στοὺς Ῥότσιλτ ἐνῶ εἶχε πτυχίο… φιλοσοφίας (κάτι δηλαδὴ σὰν τὸν Ντάισελμπλουμ ποὺ προεδρεύει στ[ο Eurogroup ἔχοντας πτυχίο γεωπόνου)!

Ἀφοῦ ἔγινε ἀμέσως ἐκατομμυριοῦχος δουλεύοντας στοὺς Ῥότσιλτ, ἀπεφάσισε νὰ κάῃ σόλο πολιτικὴ καριέρα καὶ χωρὶς νὰ ἐκλεγῇ ποτὲ μέχρι σήμερα, σὲ κάποιο δημόσιο ἀξίωμα, καὶ χωρὶς νὰ ἔχῃ δικό του κόμμα, πάει σφαίρα γιὰ πρόεδρος τῆς Γαλλίας.

Ἐπίσης στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ υἱοθετεῖ τὶ θέσεις τοῦ Ὀλὰντ ὑπὲρ τοῦ Ἰσραὴ καὶ ἀποφεύγει συστηματικὰ νὰ κάνῃ ὁποιανδήποτε δήλωση γιὰ τὸ ἐὰν θὰ πρέπη ἡ Γαλλία νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν Παλαιστίνη ὡς ἀνεξάρτητο κράτος.

Ὁ λιμοκοντόρος ὑπαλληλάκος τῶν Ῥότσιλτ δηλώνει ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς κάθε ἐγκληματικῆς πολιτικῆς τοῦ Ἰσραὴλ  καί, ξαφνικὰ βλέπει να τοῦ ἀνοίγουν διάπλατα ὄλες οἱ πόρτες καὶ νὰ τὸν ψηφίζουν οἱ Γάλλοι σὰν τρελλοί, θεωρώντας τον σωτήρα!

Βρὲ κάτι περίεργες συμπτώσεις ποὺ συμβαίνουν…
Συνωμοτεῖ τὸ σύμπαν πάλι κουφάλες!!!

Τηγανήτας Σωτήρης

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

 1. Ἕναν ὑποψήφιον ὑποστηριζόμενον καὶ προστατεύομενον ἀπὸ τοὺς Rothschild!
 2. Ἕναν ὑποψήφιον ποὺ οὐδὲ μία σχέσιν ἔχει μὲ τὰ οἰκονομικά, ἂν καὶ ἀνέλαβε θέσεις ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἰκονομικὰ προσόντα.
 3. Ἕναν ὑποψήφιον ποὺ πάει σφαίρα γιὰ τὴν ἐξουσία, ἂν καὶ δὲν τὸν ἐγνώριζε ἡ …μάννα του!
 4. Ἕναν ὑποψήφιον ποὺ …δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ, ἐφ΄ ὅσον προέρχεται ἀπὸ τὶς «πολιτικές» Ὁλάντ.
 5. Ἕναν ὑποψήφιον ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ψηφίσουν οἱ Γάλλοι, ἀλλὰ …ἐψήφισαν!!!
 6. Ἕναν ὑποψήφιον ποὺ κουβαλᾶ ἐπάνω του ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἐξαρτήσεις καὶ τὰ σενάρια συνωμοσιολογίας, κρύβοντας ἐντέχνως τὰ κάθε εἴδους βρώμια παρασκήνια.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχουμε τὴν (ἂς ποῦμε) πατριώτισσα Λεπέν.

Στὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές, κατ’ ἀντιστοιχίαν, εἴχαμε:

 1. Μίαν ὑποψηφία ὑποστηριζομένη καὶ προστατευομένη ἀπὸ τοὺς Rothschild!
 2. Μίαν ὑποψηφία ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν εἶχε μὲ τὰ ἐθνικὰ καὶ οἰκονομικά, ἂν κι ἀνέλαβε θέσεις θέσεις ποὺ ἀπαιτοῦσαν γνώσεις καὶ προσόντα οἰκονομικῶν, ἀλλὰ καὶ ἐθνικοῦ φρονήματος.
 3. Μίαν ὑποψηφία ποὺ πήγαινε σφαίρα γιὰ τὴν ἐξουσία, λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὴν ἔμαθε ἡ …μάννα της, ἀπὸ τὸν σύζυγό της καὶ τὴν ἐμπλοκή της σὲ κάθε εἴδους διαπλοκή.
 4. Μίαν ὑποψηφία ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ, ἐφ΄ ὅσον, βάσει τῶν ἐλέγχων τοῦ FBI, εἶχε βεβαιωμένα ἀντὶ ἀμερικανικὲς θέσεις καὶ ὑπὲρ λεηλατικὲς τακτικές.
 5. Μίαν ὑποψηφία ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ψηφίσουν οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλὰ οἱ ἐκεῖ δημοσκοπήσεις τὴν ὑπὲρ ἐκτιμοῦσαν.
 6. Μίαν ὑποψηφία ποὺ κουβαλοῦσε ἐπάνω της κάθε εἴδους βρωμιά, ἐξαρτήσεις, συνωμοσίες καὶ παρασκήνια.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην εἴχαμε τὸν (ἂς ποῦμε) ὑπὲρ πατριώτη Τρᾶμπ, ποὺ ὅμως μᾶς προέκυψε πιὸ …πολεμοχαρὴς ἀπὸ τὴν Κίλλαρυ.

Τὸ σενάριον Κίλλαρυ ὁδήγησε τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ …ἐπιλέξουν Τρᾶμπ, ὡς λύσιν τοῦ μικροτέρου κακοῦ.
Τό σενάριον Μακρόν ποῦ θά ὁδηγήση ἄρα γέ τούς Γάλλους;

Δὲν θέλω νὰ φαντασθῶ καὶ οὔτε νὰ καταλήξω σὲ συμπεράσματα.
Πολὺ φοβᾶμαι ὅμως πὼς οἱ Γάλλοι θὰ …ὑποχρεωθοῦν νὰ …«ἐπιλέξουν» τὸ λιγότερο κακό. Καὶ τὸ λιγότερο κακό, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένουν, εἶναι ἡ Λεπέν.

Λεπέν ἤ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Μὰ Λεπέν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος ἀνάλογος ὑποψήφιος στὴν ὑπὸ διάλυσιν Εὐρώπη, σημαίνει ἕνα ἄλλο …σενάριον…
…ποὺ καλὸ εἶναι νὰ τὸ ἔχουμε στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μας.

Γιατί προωθοῦνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Ὅπως ἀνέβασαν τὸν Χίτλερ, ἔτσι ἀνεβάζουν καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή…

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Οἱ εὐρωπαϊκὲς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις»…

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ὅποιος πιστεύει πὼς οἱ Γάλλοι ἐψήφισαν, καλὰ κάνει καὶ τὸ πιστεύει.

 

 

 

 

 

 

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply